رويدادهاي آذر


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
    123
 
 
 
 
 
 
 
45678910
 
 
 
 
 
 
 
11121314151617
 
 
 
 
 
 
 
18192021222324
 
 
 
 
 
 
 
252627282930 
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته تخصيص امتياز
كارگاه پيشرفته آموزش باليني
هيات مميزه
كارگاه تعهد حرفه اي
كارگاه تعهد حرفه اي
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
كارگاه پيشرفته آموزش باليني
آغاز پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال دوم
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه آموزش
كارگاه پيشرفته آموزش باليني
برنامه آشنايي اعضاي هيات علمي جديد با دانشگاه
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي مديران