رويدادهاي دي


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
      1
 
 
 
 
 
 
 
2345678
 
 
 
 
 
 
 
9101112131415
 
 
 
 
 
 
 
16171819202122
 
 
 
 
 
 
 
23242526272829
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
كميته تخصيص امتياز
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
پايان پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال دوم
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
شوراي طرح هاي توسعه آموزش
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
هيات مميزه
شوراي مديران
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
برنامه دانشوري آموزش پزشكي
كميسيون مهماني نميسال دوم
كميته تخصصي هيات مميزه
كميسيون موارد خاص
نهمين دوره مهارت هاي آموزشي پايه
اعلام نتايج كميسيون مهماني نيمسال دوم
شوراي آموزشي