رويدادهاي آذر


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
12345
 
 
 
 
 
 
 
6789101112
 
 
 
 
 
 
 
13141516171819
 
 
 
 
 
 
 
20212223242526
 
 
 
 
 
 
 
27282930
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
كميته تخصصي هيات مميزه
دومين برنامه دانشوري
سومين دوره كارگاه تعهد حرفه اي
سومين دوره كارگاه تعهد حرفه اي
آغاز پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال دوم
كميته تخصصي هيات مميزه
سومين جشنواره دانشجويي ابن سينا
شوراي طرح هاي توسعه اي
دومين برنامه دانشوري
دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه
كميته تخصصي هيات مميزه
كميته تخصصي هيات مميزه
دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه