رويدادهاي مهر


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
12
 
 
 
 
 
 
 
3456789
 
 
 
 
 
 
 
10111213141514
 
 
 
 
 
 
 
17181920212223
 
 
 
 
 
 
 
24252627282930
 
 
 
 
 
 
 
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري

كميته ماده شش
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و سومين دوره دستيار تخصصي پزشكي
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي نا پيوسته
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي نا پيوسته
كميته تخصصي هيات مميزه
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و سومين دوره دستيار تخصصي پزشكي
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سي ام دستيار تخصصي دندانپزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سي ام دستيار تخصصي دندانپزشكي
كميته تخصصي هيات مميزه
بازديد تيم بين المللي WFME
بازديد تيم بين المللي WFME
بازديد تيم بين المللي WFME