تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1395 » رويدادهاي مرداد

رويدادهاي مرداد


شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
30311
 
 
 
 
 
 
 
2345678
 
 
 
 
 
 
 
9101112131415
 
 
 
 
 
 
 
16171819202122
 
 
 
 
 
 
 
23242526272829
 
 
 
 
 
 
 
كميته ماده شش
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان دستيار فوق تخصصي
كميته بررسي و تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم
كميته تخصصي هيات مميزه
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان دستيار فوق تخصصي پزشكي
آغاز ثبت نام پذيرفته شدگان دستيار تكميلي تخصصي
كميته تخصصي هيات مميزه
پايان پذيرش درخواست هاي مهماني نيمسال اول
پايان ثبت نام پذيرفته شدگان دستيار تكميلي تخصصي
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
دوره تدبير
دوره تدبير
كميسيون مهماني نيمسال اول
اعلام نتايج كميسيون مهماني نيمسال اول
هيات مميزه
دوره تدبير
اعلام نتايج آزمون كارشناسي به پزشكي
دوره تدبير