تقويم كاري » تقويم رويدادهاي معاونت » رويدادهاي مربوط به سال 1395 » رويدادهاي ارديبهشت

رويدادهاي ارديبهشت

رويدادهاي ارديبهشت

شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
123
 
 
 
 
 
 
 
45678910
 
 
 
 
 
 
 
11121314151617
 
 
 
 
 
 
 
18192021222324
 
 
 
 
 
 
 
25242526272829
 
 
 
 
 
 
هفته آموزش
هفته آموزش
همايش كشوري آموزش پزشكي
همايش كشوري آموزش پزشكي
همايش كشوري آموزش پزشكي
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته تخصصي هيات مميزه
ششمين دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه
كارگاه توجيهي برنامه مشاهده تدريس توسط همگنان 2
دوره دانا
دوره دانشوري
كميته تخصصي هيات مميزه
شوراي طرح هاي توسعه اي
ششمين دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه
دوره دانا
دوره دانشوري
كميسيون موارد خاص
كميته تخصصي هيات مميزه
ششمين دوره مهارت هاي پايه
دوره مهارت هاي پايه
دوره دانا