واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » مركز آزمون هاي دانشگاه » گزارش اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي بسته ارتقاي نظام ارزيابي و آزمون‌هاي علوم پزشكي

گزارش اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشكي تهران در راستاي بسته ارتقاي نظام ارزيابي و آزمون‌هاي علوم پزشكي