واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » مركز آزمون هاي دانشگاه » فرايند درخواست برگزاري آزمون در مركز جامع آزمون دانشگاه

فرايند درخواست برگزاري آزمون در مركز جامع آزمون دانشگاه