واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » مركز آزمون هاي دانشگاه » شرح وظايف اداره آزمون ها

شرح وظايف اداره آزمون ها

 سياست‌ گذاري در راستاي ارتقاي سطح كيفي و كمي آزمون‌ها با عنايت به بسته‌هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشكي
 توسعه زيرساخت‌هاي آزمون‌هاي الكترونيك در سطح دانشگاه و دانشكده‌ها 
 هماهنگي سياست‌هاي دانشگاه در اجراي آزمون‌ها 
      • هماهنگي امور آزمون‌ها در تعامل با وزارت متبوع
 كنترل كيفي برگزاري آزمون‌ها در سطح دانشگاه 
 مسئول اجراي آزمون‌هاي محول شده از سوي وزارت متبوع به دانشگاه 
برگزاري آزمون‌هاي الكترونيك در سطح دانشگاهي، منطقه‌اي و كشوري