واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تخصصي و فوق تخصصي » مقررات و آيين نامه ها » مقررات و آيين نامه هاي دوره دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي

مقررات و آيين نامه هاي دوره دستياري رشته هاي تخصصي باليني پزشكي


تعريف دوره دستياري باليني پزشكي :

دوره دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع تحصيلات عالي دانشگاهي (‌Academic‌) است كه متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي (‌M.D‌) پس از موفقيت در امتحان پذيرش دستياري و گذراندن دوره‌هاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات لازمه (‌تكويني و نهايي‌) موفق به اخذ مدرك تخصصي در رشته مربوط مي‌گردند.

تعريف دستيار :

دستيار به فردي اطلاق مي‌شود كه با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش در امتحان ورودي دستياري جهت آموزشهاي نظري و كسب مهارتهاي عملي، در يكي از رشته‌هاي تخصصي پزشكي طي مدت زمان مشخصي كه براي آن دوره از طريق شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تصويب شده است به امر تحصيل، آموزش، پژوهش و انجام فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال مي‌ورزد.

هدف دوره دستياري

تربيت پزشك متخصص و متعهد در رشته‌هاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتهاي نظري و عملي، آموزش پزشكي، تعميم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درماني و انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است.

 

نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دستياري پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي

پذيرفته شدگان قطعي دستياري موظفند طبق زمان اعلام شده توسط دبيرخانه به دانشگاه (اداره دستياري تخصصي و فوق تخصصي)مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام ، سپردن تعهد محضري و ارائه مدارك لازم اقدام نمايند چنانچه پذيرفته شدگان در موعد مقرر به هر دليل جهت ثبت نام مراجعه ننمايند منصرف از تحصيل تلقي شده ، اسامي افراد جايگزين در موعد تعيين شده از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام مي شود .

تبصره1 :در آزمون پذيرش دستيار به ازاي منصرفين و عدم مراجعه پذيرفته شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره سه نفر با رعايت اولويت هاي مصوب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به عنوان جايگزين معرفي مي گردد تا بر اساس ترتيب اعلام شده از سوي دبير خانه نسبت به ثبت نام يك نفر با رعايت اولويت هاي مقرر اقدام شود.

زمان شروع دوره دستياري

پذيرفته شدگان دستياري پس از انجام ثبت نام قطعي موظفند از اول شهريور و مهر ماه سال مربوطه بر اساس تاريخ فراغت از تحصيل دوره دستياري را شروع نمايند و چنانچه تا زمان اعلام شده از دبيرخانه انصراف خود را به دانشگاه اعلام نمايند مشمول محروميت يكساله از شركت در آزمون نشده و غرامت به آنان تعلق نمي گيرد چنانچه بعد از تاريخ مذكور انصراف صورت بگيرد علاوه بر محروميت يكساله از شركت در آزمون ، ملزم به پرداخت خسارت مربوطه با تعيين دفتر حقوقي وزارت متبوع طبق سند تعهد محضري كه سپرده اند ، مي باشند .

توجه:انصراف به علت بيماري فقط با تائيد كميسيون پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه به شرط شركت مجدد در آزمون پذيرش دستياري و موفقت در آن امكانپذير مي باشد . ضمن اينكه غرامت تحصيلي و محروميت از پذيرش در دوره بعدي آزمون شامل حال اين افراد نمي گردد .

لغو دوره‌ دستياري‌

ترك‌ تحصيل‌، انصراف‌ و انقطاع‌ در دوران‌ تحصيل‌ پس از سه ماه دوره دستياري بيش‌ از يك‌ ماه‌ به‌ دلايل‌ غيرموجه‌، منجر به‌ لغو دوره‌ دستياري خواهد شد. بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار قبل‌از يك‌ ماه‌، به‌ درخواست‌ خود متقاضي و موافقت‌ دانشگاه‌ بلامانع‌ مي‌باشد ( به استثناي مردودين در گزينش)

تبصره‌: پروندة‌ داوطلباني كه‌ پس‌ از شروع‌ دوره‌، دستياري آنها لغو مي‌شود، به‌ دفتر حقوقي وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي ارسال‌ مي‌گردد تا براساس‌ تعهد محضري سپرده‌ شده‌ و مقررات‌ موجود با آنها رفتار شود.

بازگشت‌ به‌ تحصيل‌

بازگشت‌ به‌ تحصيل‌ دستيار منصرف‌ يا غايب‌ كه پس از سه ماه اوليه دستياري اعلام انصراف يا غيبت نموده است درصورتيكه‌ مدت‌ انفصال‌ وي از تحصيل‌ از يك‌ ماه‌ بيشتر نباشد، به‌ تقاضاي ذينفع‌، موافقت‌ گروه‌ آموزشي و تأييد دانشكدة‌ پزشكي مربوطه‌ بلامانع‌ خواهد بود. درصورتيكه‌ غيبت‌ دستيار كمتر از شش‌ ماه‌ باشد تشخيص‌ موجه‌ بودن‌ غيبت‌ و چگونگي جبران‌ آن‌ به‌ عهدة‌ شوراي آموزش‌ دانشگاه‌ كه‌ با حضور مدير گروه‌ ذيربط‌ خواهد بود، مي‌باشد.

انصراف‌ و تسويه‌ حساب‌

دستياراني كه‌ در حين‌ تحصيل‌ متقاضي انصراف‌ مي‌باشند مي‌بايست‌ درخواست‌ انصراف‌ خود را به‌ انضمام‌ موافقت‌ دانشكده‌ مربوطه‌ پس‌ از احتساب‌ هزينه‌هاي دريافتي و اراية‌ تسويه‌حساب‌، از طريق‌ دانشگاه‌ به‌ دبيرخانة‌ شوراي آموزش‌ پزشكي و تخصصي ارايه‌ نمايند، تا جهت‌ استيفاي حقوق‌ دولت‌ اقدام‌ شود. بديهي است‌ پس‌ از دريافت‌ وجوه‌ مربوطه‌، تسويه‌حساب‌ ارايه‌ و انصراف‌ قطعي به‌ دانشگاه‌ مربوطه‌ اعلام‌ خواهد شد. پس‌ از اعلام‌ انصراف‌ قطعي دانشگاهها موظفند، مراتب‌ انصراف‌ قطعي دستيار را به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ (نظام‌ وظيفه‌، محل‌ بورس‌ و يا سازمان‌ محل‌ تعهد) اطلاع‌ دهند.

انتقال‌، تغيير رشته‌ ، ميهماني ، جابجايي‌:

انتقال:

دستياران پذيرفته شده در مقطع دستياري با رعايت موارد ذيل مجاز به ارائه درخواست انتقال‌ ميباشند.

انتقال‌ دستياران در صورت موافقت شوراي نقل و انتقال دانشگاههاي مبدا و مقصد تنها در صورت احراز شرايط خاص جهت دستيار كه پس از تكميل فرم انتخاب رشته-محل حادث گرديده با موافقت دانشگاه قابل انجام ميباشد.شرايط خاص مورد نظر عبارتند از:

1: تبعيت از همسر كه عقد نكاح بعد از تاريخ انتخاب رشته-محل به وقوع پيوسته است.

تبصره: همسراني كههر دو در يك آزمون پذيرش دستيار شركت و پذيرفته شده اند.

2: حكم كفالت مادر،پدر،و يا برادر و خواهر داراي معلوليت جسمي يا روحي از مراجع قانوني

ج: ابتلاء به بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص كميسيون پزشكي دانشگاه

انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه­هاي مستقر در تهران) بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاه­هاي مبدأ و مقصد و رأي كميته نقل و انتقالات دستيار در دانشگاه بلامانع است.

رسيدگي درخواست­ها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از ثبت نام و شروع به آموزش و اطلاق لفظ دستيار به فرد پذيرفته شده قابل دريافت و بررسي ميباشد.

در خواست انتقال صرفا از تاريخ اول شهريور لغايت پايان مهر ماه قابل دريافت ميباشد.

انتقال از ساير دانشگاهها به دانشگاههاي مستقر در تهران و دانشگاههاي مستقر در شهر تهران به يكديگر ممنوع ميباشد.

انتقال در سال آخر دستياري ممنوع ميباشد.

صدور مدرك فراغت از تحصيل دستياران انتقالي به عهده دانشگاهي ميباشد كه بيش از نيمي از دوره آموزشي دستيار در آن گذرانيده شده است.

موافقت با انتقال دستياران با ذكر شرط جايگزين ممنوع ميباشد

انتقال دستياران خارج از كشور به دانشگاههاي داخل كشور تابع مقررات خاص ميباشد.

جابجائي دستياران ممنوع ميباشد

تغيير رشته:

چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمي يا رواني شوند گروه مربوطه مي تواند با ذكر دلايل مراتب را جهت طرح در كميسيون پزشكي منتخب دانشگاه به دانشكده پزشكي منعكس نمايد.پس از تاييد كميسيون مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه از ادامه تحصيل اين افراد جلوگيري بعمل مي آيد.

در صورت‌ موافقت‌ شوراي آموزشي دانشگاه‌، چنانچه‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي براي ساير رشته‌ها در همان‌ دانشگاه‌ مانع‌ از ادامه‌ تحصيل‌ در آن‌ رشته‌ها نباشد و فرد حداقل‌ نمره‌ آخرين‌ نفر پذيرفته‌ شده‌ رشته‌ مربوطه‌ را در همان‌ سهميه‌ و همان‌ سال در‌ همان‌ دانشگاه‌ دارا باشد مي‌تواند تغيير رشته‌ دهد.

مهماني :

مهمان شدن دستياران حداكثر به مدت 9 ماه براي دوره هاي سه ساله و يكسال براي دوره هاي چهار ساله با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد يكبار در طول تحصيل از شش ماه دوم سال اول مجاز مي باشد

توجه :مهماني در شش ماهه آخر دستياري مجاز نمي باشد .

پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري در طول مدت مهماني به عهده دانشگاه مبدا ميباشد.

افزايش سنوات تحصيلي يا تمديد دوره دستياران تابع مقررات مربوطه ميباشد.

در طول دوره مهماني مسئوليت آموزشي دستيار به عهده مدير گروه مربوطه و دانشگاه محل مهماني دستيار ميباشد.

دانشگاه مبدا ملزم ميباشد در هنگام معرفي دستيار جهت طي دوره مهماني مشخصا به دانشگاه مقصد اعلام نمايد كه دستيار در مدت مورد نظر ملزم به انجام چه قسمت از وظايف مندرج در برنامه آموزشي خود ميباشد.

مدت دوره چرخشي دستياران در ساير دانشگاههاي علوم پزشكي از مدت مهماني مجاز دستياران كسر ميگردد.

جابجايي:

جابجائي دستياران تحت هر شرايطي ممنوع ميباشد .

آموزش دوره دستياري

دستياران موظفند طبق برنامه اي كه ازطرف گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود. در فعاليتهاي آموزشي پژوهشي ودرماني ازجمله كلاسهاي نظري گزارش صبحگاهي گزارشهاي مرگ ومير وگزارش مورديcase reportژورنال كلاب كارورزيهاي بيمارستاني ودرمانگاهي آزمايشگاهي وكشيكهاي بخش ودرمانگاه مربوطه وماموريتهاي علمي وطرحهاي تحقيقاتي بطور فعال شركت نمايند.

تحصيل دردوره دستياري بطور تمام وقت بوده وبراساس برنامه ايست كه ازطرف مديرگروه تنظيم مي شود.

تبصره 1:گزارش ماهانه حضور وغياب وكاركرد دستياران توسط روسا ي بخشها به معاونين آموزشي گروه يا مديرگروه مربوطه وازطريق معاونين مراكز به دانشكده ذيربط ارسال خواهد شد.

تبصره2پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري منوطبه ارائه گزارش كار ماهانه دستياران مي باشد.

تبصره 3: افزايش سنوات تحصيلي با تمديد دوره دستياران تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره 1: كليه دستياران شاغل به تحصيل دربيمارستان ، ازناهار ودستياران كشيك علاوه برآن از خوابگاه ، صبحانه وشام برخوردار خواهند بود.

تبصره 2تنظيم برنامه وافزايش كشيك موظف طبق ضوابط بعهده مديرگروه است.                    

تبصره 3: حكم آموزشي دستيار يكساله است ، وصدور حكم سال بالاتر بعد از احراز شرايط ارتقاء ساليانه مي باشد.

مرخصي

دستياران با توجه به نياز ودرصورت بروز موارد ناخواسته وضرورت مي توانند درهرسال دستياري از مرخصيهاي استحقاقي ، استعلاجي ، زايمان وبدون مزايا استفاده نمايند.

 مرخصي استحقاقي : دستياران مي توانند با زاء هرماه 5/2 روز وهرسال تحصيلي جمعا بمدت يكماه از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند.

 تبصره : درصورت عدم استفاده از مرخصي درطول سال تحصيلي فقط 15 روز ذخيره و به سالهاي بعد موكول مي شود دستيار مجاز است درسال آخر حداكثر از 45 روز مرخصي ذخيره علاوه بر مرخصي استحقاقي همان سال استفاده كند.

ترتيب استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش وتاييد مدير گروه مربوطه خواهد بود.

مرخصي بدون مزايا:

هردستيار مي تواند درطول دوره معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خود با موافقت رئيس بخش ومدير گروه آموزشي ودانشكده انقطاع تحصيل داشته باشد ( براي مثال دستيار دوره هاي چهار ساله مي تواند از 4 ماه مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي استفاده نمايد) بديهي است مدت مذكور به طول دوره دستياري افزوده خواهد شد. دستياراني كه همسر آنها جزو كاركنان دولت بوده و به دليل ماموريت يا ادامه تحصيل عازم خارج از كشور هستند ميتوانند با ارائه مدارك مستدل صرفا از يكسال مرخصي بدون مقرري دستياري تنها يكبار در طول دوره دستياري بهره جويند.

تبصره – پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري درمدت انقطاع تحصيلي مجاز نيست.

مرخصي استعلاجي :

استفاده از مرخصي استعلاجي براي دستياران به ميزان حداكثر يك ماه درطول دوره دستياري براساس گواهي پزشك وتاييد پزشك معتمد وشوراي پزشكي دانشگاه بلامانع است. درصورتيكه غيبت دستيار بعلت بيماري درطول دوره تحصيلي ازيكماه بيشتر باشد برابر ما به مدت مذكور به دوره دستياري وي با استفاده   ا لتفاوت مدت مذكور به دوره دستياري وي اضافه خواهد شد. خواهد شد. اما درمدت بيماري بيش از سه ماه به دستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهدشد.

تبصره 1:درصورت بروز بيماري ، دستيار موظف است مراتب را ظرف يك هفته به دانشگاه اطلاع دهد وارائه گواهي استعلاجي براي شروع مچدد دوره الزامي است.

تبصره 2:درصورتيكه مدت بيماري دستيار از 6 ماه تجاوز كند تصميم گيري درمورد ادامه يا لغو دوره دستياري پس از تاييد شوراي پزشكي دانشكده بعهده شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود.

استفادهدستياران خانم از 6 ماه مرخصي زايمان يراي يكبار درطول دوره دستياري بلامانع ميباشد .

 فقط براي يكبار درطول دوره دستياري استفاده كنندگان ازمرخصي زايمان از كمك هزينه تحصيلي استفاده خواهند كرد.

اموررفاهي

به دستياران ماهانه مبلغي بعنوان كمك هزينه تحصيلي دستياري پرداخت خواهد شد.

تبصره 1:درمدت مرخصي استعلاجي بيش از سه ماه به دستياران كمك هزينه تحصيلي دستياري تعلق نمي گيرد.

تبصره 2:كمك هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي شود.

تبصره 3-پرداخت كمك هزينه تحصيلي مذكور درصورت تاييد شوراي هماهنگي هيئت امنا دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود.

مبنابي كمك هزينه تحصيلي پايه با محل آموزش تخصصي ورشته تخصصي تغيير نمي كند.

تغيير در ميزان كمك هزينه تحصيلي دستياري پس از تصويب هيئت امناي دانشگاه‌ها لازم الاجرا خواهد بود.

افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي دستياري پس از قبولي درامتحان ارتقاء به سال بالاتر قابل اجرا مي باشد .

ميلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولتي خواهد بود كه با تصويب هئيت امنا دانشگاهها قابل پرداخت مي باشد.

 درتمام مدت دوره دستياري دستياران به هيچ وجه حق تاسيس واداره مطب خصوصي با درمانگاه را ندارند ونمي توانند حتي بصورت قراردادي وساعتي به استخدام هيچك ازموسسات دولتي يا وابسته به آن بخش خصوصي ويا خيريه درآيند.

تبصرهدر صورت لزوم دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل دستيار مي تواند ازخدمات وي در واحدهاي تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نمايد.

در صورتيكه شرايط خاصي خارج از موارد مشمول مواد آيين نامه مطرح شود تعيين تكليف بعهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي خواهد بود.

نحوه اخذ تعهد از پذيرفته شدگان دوره هاي دستياري

پذيرفته شدگان دوره هاي دستياري پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي باليني ملزم هستند پس از قبولي و در هنگام ثبت نام با مراجعه به هر يك از دفاتر اسناد رسمي ( تهران و شهرستانها ) نسبت به ارائه تعهد محضري به ميزان اعلام شده از سوي دبير خانه هاي مربوطه اقدام و اصل سند مربوطه را به همراه دو برگ فتوكپي آن به واحد آموزش تحويل نمايند .