واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تخصصي و فوق تخصصي » مقررات و آيين نامه ها » مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش فوق تخصصي

مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش فوق تخصصي


هدف‌
هدف‌ از برقراري‌ دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ ، تربيت‌ پزشك‌ فوق‌تخصص‌ مورد نياز كشور، به‌ منظور ارتقاء سطح‌ علمي‌ آموزش‌ پزشكي‌، پژوهش‌ و خدمات‌ پزشكي‌ و نيز دستيابي‌ به‌ آخرين‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ پزشكي‌ مي‌باشد.

 

تعريف‌ دوره‌
دوره‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ باليني‌، بالاترين‌ مقطع‌ تحصيلات‌ دانشگاهي‌ پزشكي‌ است‌. متقاضيان‌ واجد شرايط‌ پس‌ از موفقيت‌ در آزمون‌ پذيرش‌ دستيار (كتبي‌ و شفاهي‌) و گذراندن‌ دوره‌ آموزش‌ علمي‌ و عملي‌ مصوب‌، در يكي‌ از مراكز مورد تاييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ با دفاع‌ و تاييد رساله‌ و موفقيت‌ در آزمون‌ نهايي‌ به‌ اخذ دانشنامه‌ فوق‌تخصصي‌ نايل‌ مي‌گردند.

 

تعريف‌ دستيار
دستيار فوق‌تخصصي‌ به‌ فردي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ با داشتن‌ مدرك‌ دانشنامه‌ تخصصي‌ رشته‌ پيش‌ نياز يا گواهي‌ قبولي‌ آن‌ و پذيرش‌ در آزمون‌ ورودي‌ ، با رعايت‌ كليه‌ مفاد اين‌ آيين‌ نامه‌ در مدت‌ زمان‌ مصوب‌ به‌ آموزش‌هاي‌ نظري‌ ، كسب‌ مهارت‌هاي‌ عملي‌ و فعاليت‌هاي‌ پژوهشي‌ بپردازد.

 

شرايط پذيرش

شرايط‌ پذيرش‌ دستيار در رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ باليني‌طبق مقررات دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي هر ساله در سايتهاي مربوطه اعلام ميگردد.

هر داوطلب‌ مي‌تواند بدون شرط سني و محدوديت در آزمون فوق تخصصي شركت نمايد.

نداشتن‌ نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ بر حسب‌ رشته‌

دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ موظف‌ است‌ با همكاري‌ هيأت‌هاي‌ ممتحنه‌، نقص‌ عضو مؤثر حرفه‌اي‌ را بر حسب‌ رشته‌ تنظيم‌ و اعلام‌ نمايد.

عدم‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ پزشكي‌ و دوره‌هاي‌ تكميلي‌ تخصصي‌ (فلوشيپ‌) وPh.D.

دارندگان‌ مدرك‌ دانشنامه‌ فوق‌تخصصي‌ و پذيرفته شدگان آزمون نهايي فوق تخصصي در حين تحصيل مجاز به شركت در رشته هاي ديگر فوق تخصص نميباشند ليكن برخي از فارغ التحصيلان دوره هاي فوق تخصص طبق اعلام دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ميتوانند در رشته هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ) شركت نمايند.

آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق تخصص

آزمون‌ پذيرش‌ دستيار فوق تخصص هر ساله از طريق دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي برگزار و نتايج آن جهت ثبت نام پذيرفته شدگان به دانشگاههاي مربوطه اعلام ميگردد.

ثبت‌ نام‌ پذيرفته‌ شدگان‌ فوق تخصص

دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ طبق در زمان اعلام شده از سوي دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نسبت‌ به‌ ثبت‌نام‌ پذيرفته‌شدگان‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار صورت مي گيرد.

دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ موظفند اسامي‌ پذيرفته‌شدگاني‌ را كه‌ در موعد مقرر ثبت‌نام‌ ننموده‌ و يا در مهر ماه‌ سال‌ تحصيلي‌ شروع‌ دوره‌ انصراف‌ دهند، در موعد مقرربه‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ اعلام‌ نمايند.

دبيرخانه‌ شوراي‌ آموزش‌ پزشكي‌ و تخصصي‌ هرسال‌ تحصيلي‌ ( در زمان تعيين شده) نسبت‌ به‌ معرفي‌ جايگزين‌ افراد ي كه انصراف داده اند و نيز افرادي‌ كه‌ صلاحيت‌ عمومي‌ آنان‌ مورد تاييد قرار نگرفته‌ اقدام‌ مي‌نمايد.

كساني‌ كه‌ در مراكز آموزشي‌ يا بهداشتي‌-درماني‌ مسؤوليت‌ اداري‌ و اجرايي‌ دارند، نمي‌توانند به‌ طور همزمان‌ به‌ تحصيل‌ بپردازند و تنها با ارائه حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق به تحصيل ادامه دهند.

تعهدات‌

ثبت‌نام‌ پذيرفته‌ شدگان‌، منوط‌ به‌ ارائه‌ سند تعهدنامه‌ محضري‌ به‌ ميزان‌ تعيين شده از سوي دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي‌باشد.

اخذ تعهد از پذيرفته‌شدگان‌ آزاد دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ بصورت‌ خاص‌ مي‌باشد و محل‌ انجام‌ تعهد خدمت‌ اين‌ دسته‌ از پذيرفته‌ شدگان‌ براساس‌ نياز دانشگاههاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ كشور توسط‌ معاونت‌ آموزشي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ تعيين‌ و قبل‌ از پذيرش‌ در اختيار داوطلبان‌ قرار مي‌گيرد.

دستياران فوق تخصصي كه در استخدام ساير نهادها و وزارتخانه ها هستند ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود ميباشند و سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينه هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد.

شروع‌ دوره‌

پذيرفته‌شدگان‌ تخصصي پزشكي فارغ التحصيل سالهاي قبل موظفند پس‌ از انجام‌ ثبت‌نام‌، دوره‌ دستياري‌ خود را از اول‌ شهريور ماه و پذيرفته شدگان دندانپزشكي و داروسازي و فارغ التحصيلان پزشكي تا پايان شهريور ماه همان سال موظفند از اول مهر ماه دوره دستياري را شروع نمايند.

طول دوره رشته­هاي دستياري فوق تخصصي 24 تا 36 ماه كامل است كه بنا به پيشنهاد هيأت ممتحنه بر حسب برنامه آموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته مي­شود.

دستياران‌ موظفند وظايف‌ آموزشي‌، پژوهشي‌ و درماني‌، اعم‌ از آموزش‌ دوره‌هاي‌ پايين‌تر، برگزاري‌ كلاس‌هاي‌ نظري‌، كارآموزي‌هاي‌ بيمارستاني‌ و درمانگاهي‌ و كشيك‌ را مطابق‌ برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ انجام‌ دهند.

خدمت‌ دستيار به‌ طور تمام‌ وقت‌ (حداقل‌ از ساعت‌ 8 صبح‌ لغايت‌ 16) و بر اساس‌ برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مي‌باشد. دستياران‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ حق‌ هيچ‌گونه‌ اشتغال‌ خارج‌ از برنامه‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ از جمله‌ طبابت‌ در مطب‌ را ندارند.

اشتغال‌ دستياران‌ در رشته‌ مربوطه‌ در كلينيك‌ ويژه‌، به‌ شرط‌ موافقت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌ حداكثر دو روز در هفته‌ بلامانع‌ است‌ و پرداخت‌ حق‌الزحمه‌ اين‌ گروه‌ از دستياران‌ برابر مقررات‌ كلينيك‌ ويژه‌ مي‌باشد.

از بين‌ قبول‌ شدگان‌ آزمون‌ نهايي‌ فوق‌تخصصي‌ در رشته‌هايي‌ كه‌ كمتر از 5 نفر داوطلب‌ داشته‌ باشد فقط‌ رتبه‌ اول‌ و در صورتي‌ كه‌ بين‌ 9-5 نفر داوطلب‌ داشته‌ باشد رتبه‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ و چنانچه‌ 10 نفر و يا بيشتر داوطلب‌ داشته‌ باشد رتبه‌هاي‌ اول‌ تا سوم‌ مجاز هستند پس‌ از اتمام‌ دوره‌ آموزشي‌ مقرر و قبولي‌ در آزمون‌ نهايي‌ فوق‌تخصصي‌ و با كسب‌ موافقت‌ دانشگاه‌ محل‌ استخدام‌ در مورد افرادي‌ كه‌ با ماموريت‌ آموزشي‌ تحصيل‌ كرده‌اند، قبل‌ از فارغ‌ التحصيلي‌ حداكثر به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ در مراكز آموزشي‌ خارج‌ از كشور كه‌ مورد تأييد هيأت‌ ممتحنه‌ و منطبق‌ با مقررات‌ وزرات‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ باشد تحصيل‌ نمايند. اين‌ دسته‌ از دستياران‌ پس‌ از مراجعت‌ به‌ كشور و طي‌ مراحل‌ تأييد صحت‌ صدور و تعلق‌ و تاييد ارزش‌ علمي‌ گواهي‌ اخذ شده‌ توسط‌ هيأت‌ ممتحنه‌ رشته‌ مربوطه‌ براي‌ طي‌ مراحل‌ فارغ‌ التحصيلي‌ معرفي‌ مي‌شوند.

دستياراني‌ كه‌ با مأموريت‌ آموزشي‌ به‌ دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ وارد مي‌شوند مشمول‌ كليه‌ مقررات‌ و ضوابط‌ دوره‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشند.

مرخصي‌

دستياران‌ مي‌توانند از مرخصي‌هاي‌ ساليانه‌ ، استعلاجي‌ و زايمان‌ حسب‌ مورد استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با رعايت‌ مقررات‌، در هر سال‌ تحصيلي‌ حداكثر پانزده‌ روز از مرخصي‌ ساليانه‌ استفاده‌ نمايند. مدت‌ مذكور جزء دوره‌ آموزشي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

دستياراني‌ كه‌ همسر آنان‌ با استفاده‌ از فرصت‌ مطالعاتي‌ يا دوره‌ تكميلي‌ به‌ تأييد وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي‌ عازم‌ خارج‌ از كشور هستند مي‌توانند با موافقت‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ و موافقت دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر از يك‌ سال‌ مرخصي‌ بدون‌ دريافت‌ حق الزحمه و تنها براي‌ يك‌ بار استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ تأييد شده‌ از سوي‌ شوراي‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ برابر مقررات‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ دستيار از 6 ماه‌ تجاوز كند ادامه‌ دوره‌ دستياري‌ منوط‌ به‌ نظر گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشد و بنا به‌ درخواست‌ دانشگاه‌ دبيرخانه‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ معرفي‌ فرد جايگزين‌ با رعايت‌ مقررات‌ اقدام‌ نمايد.

استفاده‌ دستياران‌ خانم‌ از شش ماه مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ يك‌ بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌ بلامانع‌ است‌.

مدت‌ زمان‌ مرخصي‌هاي‌ استعلاجي‌ و زايمان‌ جزء دوره‌ آموزش‌ محسوب‌ نشده‌ و به‌ طول‌ دوره‌ افزوده‌ مي‌شود.

تغيير رشته‌،انتقال‌ و ميهماني‌

پذيرفته‌ شدگان‌ فوق تخصص‌ مجاز به‌ تغيير رشته‌ نمي‌باشند.

انتقال‌ پذيرفته‌ شدگان‌ دستياري‌ فوق تخصص ممنوع ميباشد.

جابجايي محل تحصيل دستياران فوق تخصصي در 6 ماهه اول دوره به شرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تأييد دانشگاه هاي مبدأ و مقصد بلامانع است .

الف‌- درصورت‌ لغو صلاحيت‌ بخش‌ آموزش‌ دهنده‌ برابر آيين‌ نامه‌ ارزشيابي‌ بخش‌ها، انتقال‌ دستياران‌ فوق‌تخصصي‌ پذيرفته‌ شده‌ به‌ ساير بخشهاي‌ مورد تأييد، با نظر هيأت‌ ممتحنه‌ و موافقت‌ دانشگاه‌ مقصد بلامانع‌ است‌.

ب‌ - درصورتي‌كه‌ برابر آيين‌ نامه‌ ارزشيابي‌ بخش‌ها صلاحيت‌ بخش‌ آموزشي‌ فوق‌تخصصي‌ به‌ صورت‌ موقت‌ لغو گردد، انتقال‌ دستياران‌ به‌ ساير بخش‌هاي‌ مورد تأييد، تا احراز مجدد صلاحيت‌ آموزشي‌ با نظر هيأت‌ ممتحنه‌ و موافقت‌ دانشگاه‌ مقصد بلامانع‌ است‌ .

ميهمان‌ شدن‌ دستياران‌ حداكثر به‌ مدت‌ 6 ماه‌ با موافقت‌ دانشگاه‌هاي‌ مبدأ و مقصد بلامانع‌ است‌.

دستياراني‌ كه‌ دوره‌ آموزشي‌ آنها برابر برنامه‌ آموزشي‌ مصوب‌ رشته‌ مربوطه‌ به‌ صورت‌ چرخشي‌ انجام‌ مي‌شود از شمول‌ مقررات‌ انتقال‌ و ميهماني‌ مستثني‌ هستند.

امور رفاهي‌

كمك هزينه تحصيلي دستياران‌ آزاد كه‌ داراي‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ مي‌باشند، معادل‌ 80% حقوق‌ و فوق‌ العاده‌ شغل‌ استاديار پايه‌ يك‌ و 50% مزاياي‌ طرح‌ تمام‌ وقتي‌ از محل‌ درآمدهاي‌ اختصاصي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ و با تصويب‌ هيأت‌ امناء مي‌باشد. ميزان‌ عيدي‌ و افزايش‌ سنواتي‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ دستياران‌ معادل‌ استادياران‌ پايه‌ يك‌ مي‌باشد.

دستياران‌ در مدت‌ مرخصي‌ استحقاقي‌ و زايمان‌ از كمك هزينه تحصيلي دستياري برخوردار مي‌باشند.

در مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ بيش‌ از سه‌ ماه‌، به‌ دستياران‌ كمك هزينه تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد.

كمك هزينه تحصيلي دستياران‌ ميهمان‌ توسط‌ دانشگاه‌ مبدا پرداخت‌ مي‌شود.

به‌ دستياران هيات علمي كه‌ با مأموريت‌ آموزشي‌ در دوره‌هاي‌ فوق‌تخصصي‌ شركت‌ مي‌كنند كمك هزينه تحصيلي تعلق‌ نمي‌گيرد و حقوق‌ و مزاياي‌ آنان‌ توسط‌ محل‌ استخدام‌ و براساس‌ مقررات‌ مربوطه‌ پرداخت‌ مي‌شود. پرداخت كمك هزينه تحصيلي به دستياران غير هيات علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره هاي فوق تخصص شركت ميكنند به ميزاني كه مجموع دريافتي آنان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات امناي دانشگاه خواهد بود.

 

 

جدول دوره هاي فوق تخصص

 

  

نام رشته پيش نياز

رشته فوق تخصص

داخلي

 

غدد درون ريز و متابوليسم

روماتولوژي

 گوارش و كبد بالغين

ريه

نفرولوژي

خون و سرطان بالغين

بيماريهاي قلب و عروق

كودكان

 

قلب كودكان

طب نوزادي و پيرامون تولد

خون و سرطان كودكان

كليه كودكان

گوارش كودكان 

عفوني كودكان

غدد درون ريز و متابوليسم

مغز و اعصاب كودكان

روماتولوژي كودكان

ريه كودكان

جراحي عمومي

 

جراحي پلاستيك ترميمي و سوختگي

جراحي توراكس

جراحي كودكان

جراحي قلب و عروق

جراحي عروق

كودكان-داخلي

آلرژي و ايمونولوژي باليني

روانپزشكي

روانپزشك كودك و نوجوان

بيهوشي

مراقبت‌هاي ويژه ICU