واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تخصصي و فوق تخصصي » مقررات و آيين نامه ها » مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش تكميلي تخصصي(فلوشيپ)

مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش تكميلي تخصصي(فلوشيپ)


هدف

هدف از برقراري دوره هاي تكميلي تخصصي باليني پزشكي در دانشگاههاي كشور افزايش مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص در يك حيطه خاص از رشته پيش نياز و نيز توسعه دانش در زير شاخه ها ، در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته هاي علمي پزشكي ميباشد.

 

تعريف دوره

فلوشيپ،آموزش در رشته ايست كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصي براي ارتقاء مهارت عملي تخصصي در آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه ان در قالب دوره فوق تخصصي معادلي وجود نداشته باشد.متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي و دندانپزشكي وگذراندن مراحل ذيل به اخذ گواهي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)نائل ميشوند:

الف) پذيرش در آزمون ورودي دوره فلوشيپ

 

ب)موفقيت در اتمام دوره آموزشي(علمي و عملي)مصوب در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مورد تاييد دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط

 

ج)موفقيت در ارزيابي پاياني دوره فلوشيپ توسط دانشگاه

 

شرايط پذيرش

الف)شرايط عمومي

داشتن مدرك دانشنامه تخصصي در رشته پيشنياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاهها و مراكز مورد تاييد وزارت متبوع

شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلوشيپ

داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت براي آقايان

تبصره1: دارندگان گواهي دوره فلوشيپ رشته هاي مختلف يا كساني كه دوره مذكور را با موفقيت طي نموده اند ويا قبولشدگان آزمون نهايي دانشنامه فوق تخصصي در يكي از رشته هاي پزشكي ( به استثناء قبولشدگان آزمون نهايي رشته فوق تخصص قلب و عروق)مجاز به شركت در آزمون پذيرش فلوشيپ نميباشند.

تبصره2: شرط شركت در آزمون پذيرش دوره هاي فلوشيپ ارائه گواهي از سوي معاونت سلامت مبني بر اتمام كليه تعهدات ميباشد.

تبصره3: داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه ها,سازمانها،و نهادها در هنگام ثبت نام موظف به ارائه معرفي نامه از سازمانهاي ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش ميباشند.

 

 

نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)

 ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ )در يك مرحله طبق اعلام دبير خانه شورا آموزش پزشكي و تخصصي صورت مي گيرد . طول دوره ه هاي تكميلي تخصصي حد اقل 12 ماه و در موارد ضروري به پيشنهاد دانشگاه و تشخيص كميته تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و نيز تاييد دبير خانه قابل افزايش تا حد اكثر 18 ماه خواهد بود.

توجه :كسانيكه در مراكز آموزشي , بهداشتي و درماني مسئوليت اداري و اجرائي دارند نمي توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته فلوشيپ بپردازند.

نحوه اخذ تعهد از پذيرفته شدگان دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ)

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كه در آزمون دوره هاي تكميلي تخصصي ( فلوشيپ) با سهميه هيات علمي پذيرفته شده اند ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام مي باشند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت 50% كليه هزينه هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت متبوع مي باشد .

پذيرفته شدگان شاغل در حين ثبت نام ملزم به ارائه حكم ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق ميباشند.

مرخصي

دستياران‌ مي‌توانند از مرخصي‌هاي‌ ساليانه‌ ، استعلاجي‌ و زايمان‌ حسب‌ مورد طبق مقررات استفاده‌ نمايند.

دستياران‌ مي‌توانند با ارائه‌ گواهي‌ پزشكي‌ تأييد شده‌ از سوي‌ شوراي‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ از مرخصي‌ استعلاجي‌ برابر مقررات‌ استفاده‌ نمايند.

تبصره‌: در صورتي‌ كه‌ مدت‌ مرخصي‌ استعلاجي‌ دستيار از سه ماه‌ تجاوز كند ادامه‌ دوره‌ دستياري‌ منوط‌ به‌ نظر گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ مي‌باشد و بنا به‌ درخواست‌ دانشگاه‌ دبيرخانه‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ معرفي‌ فرد جايگزين‌ با رعايت‌ مقررات‌ اقدام‌ نمايد.

استفاده‌ دستياران‌ خانم‌ از شش ماه مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ يك‌ بار در طول‌ دوره‌ دستياري‌ بلامانع‌ است‌.

مدت‌ زمان‌ مرخصي‌هاي‌ استعلاجي‌ و زايمان‌ جزء دوره‌ آموزش‌ محسوب‌ نشده‌ و به‌ طول‌ دوره‌ افزوده‌ مي‌شود.

تغيير رشته ، مهماني ،انتقال

پذيرفته شدگان دوره هاي فلوشيپ مجاز به تغيير رشته نمي باشند

مهمان شدن در دوره هاي تكميلي تخصصي( فلوشيپ )ممنوع است .

انتقال در صورت لغو صلاحيت آموزشي بخش آموزش دهنده به ساير بخش هاي مورد تائيد با نظر هيات ممتحنه رشته پيش نياز و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

ترك تحصيل و انصراف

ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره ميباشد.

عدم مراجعه پذيرفته شدگان براي ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف قطعي تلقي ميشود.

در صورت‌ ترك‌ تحصيل‌ و يا انصراف‌ از آموزش‌ دستيار، چنانچه‌ مدت‌ انفصال‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ نباشد مي‌تواند با موافقت‌ گروه‌ آموزشي‌ مربوطه‌ به‌ تحصيل‌ بازگردد و در صورت‌ انفصال‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ حق‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ مربوطه‌ را نداشته‌ و مطابق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار مي‌ شود.

فلوهايي‌ كه‌ ضمن‌ تحصيل‌ متقاضي‌ انصراف‌ مي‌باشند لازم‌ است‌ درخواست‌ انصراف‌ خود را براي‌ اخذ موافقت‌ به‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ ارائه‌ نمايند.

دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ موظفند در صورت‌ موافقت‌، مراتب‌ انصراف‌ دستيار را طبق زمان اعلام شده از سوي دبير خانه شوراي آموزش به محل مذكور اعلام و در اولين‌ فرصت‌ به‌ ساير مراجع‌ ذيربط‌ اعلام‌ نمايند.

صدور هر گونه مدركي دال بر گذراندن دوره تكميلي تخصصي (فلوشيپ) منوط و مستلزم اعلام پايان دوره مربوطه (12 الي 18 ماه)از طرف گروه و دانشكده ميباشد.

 

جدول دوره هاي تكميلي وتخصصي فلوشيپ

نام رشته پيش نياز

رشته تكميلي تخصصي ( فلوشيپ)

 

چشم

استرابيسم

 

ويتره ورتين

 

 قرنيه

 

گلوكوم

 

اكولوپلاستيك

 

زنان و زايمان

انكولوژي زنان

 

نازايي

 

پريتاتولوژي

 

اختلالات كف لگن

 

جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

پيوند كليه

 

اوروانكولوژي

 

ارولوژي اطفال

 

انديورولوژي

 

جراحي عمومي

جراحي سرطان

 

جراحي درون بين 

 

سوختگي

 

كلوركتال

 

بيهوشي

درد

 

بيهوشي قلب

 

آسيب شناسي – پوست

درماتوپاتولوژي

 

گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن

اتولوژي   نورواتولوژي

 

جراحي سر و گردن

 

رينولوژي

 

لارنگولوژي

 

بيماريهاي قلب و عروق

اينترونشنال كارديولوژي

 

پيس ميكرو الكتروفيزيولوژي

 

اكوكارديوگرافي

 

بيماريهاي مادر زادي قلب در بالغين

 

بيماريهاي قلب و عروق

نارسائي قلب

 

تخصصي بيهوشي، بيماريهاي داخلي، فوق تخصص ريه، بيماريهاي ريه

مراقبتهاي ويژه پزشكيICU

 

راديولوژي

راديولوژي مداخله اي

 

داخلي، بيهوشي، جراحي عمومي، ارتوپدي

طب تسكيني

 

روانپزشكي

طب روان تني

 

جراحي استخوان و مفاصل

 

                  جراحي زانو

 

 

جراحي دست

 

ارتوپدي اطفال

 

اينترونشنال كارديولوژي در كودكان نوزادان

 

فوق تخصص قلب اطفال

 

جراحي مغز و اعصاب-ارتوپدي

ستون فقرات