واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تحصيلات تكميلي » مقررات و آيين نامه ها » بخشنامه در خصوص سقف پايان نامه هاي اساتيد راهنما در دوره PhD و كارشناسي ارشد

بخشنامه در خصوص سقف پايان نامه هاي اساتيد راهنما در دوره PhD و كارشناسي ارشد


 

بخشنامه در خصوص سقف پايان نامه هاي اساتيد راهنما در دوره PhD  و كارشناسي ارشد

با عنايت به تاييد كليات دستور العمل جامع پايان نامه ها در دوره هاي تحصيلات تكميلي بدينوسيله سقف تعداد پايان‌نامه براي هر استاد راهنما به شرح ذيل جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

 

1.  در هر گروه، سقف تعداد پايان‌نامه براي هر عضو هيئت علمي، با توجه به تعداد دانشجويان، تعداد اعضاي هيئت علمي داراي شرايط راهنمايي پايان‌نامه و درجه علمي هريك از ايشان، تعيين خواهد شد. تأييد سقف تعداد پايان‌نامه توسط شوراي تحصيلات تكميلي يا شوراي آموزشي دانشكده (بسته به روال هر يك از دانشكده ها) صورت مي‌گيرد.

2.     تعداد پايان نامه هايي كه هر استاد راهنماي پژوهشي مي تواند همزمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد، يكي از موارد به شرح زير است:

الف-دو پايان نامه دكتري تخصصي(PhD)

ب- يك پايان نامه دكتري تخصصي (PhD) و سه پايان نامه كارشناسي ارشد.

ج- در شرايط استثنايي تصميم گيري در خصوص هدايت همزمان پايان نامه ها بيش از هريك از موارد بند الف و ب برعهده شوراي تحصيلات تكميلي گروه وباتوجه به تعداد دانشجو، توانايي علمي عضو هيات علمي و رعايت عدالت مي باشد.

3.  تبصره: در صورتي كه تعداد دانشجويان يك گروه بيش از ظرفيت تعيين شده در بالا باشد، مرتبه علمي (استاد 3، دانشيار 2 و استاديار 1) مي تواند مبناي نسبت تعداد پايان‌نامه‌هايي كه هر عضو هيئت علمي بطور هم زمان هدايت آنها را برعهده داشته باشد، قرار گيرد. به اينصورت كه ، بر اساس مصوبه شوراي عمومي يا شوراي تحصيلات تكميلي گروه، ظرفيت اساتيد گروه به گونه اي افزايش مي يابد كه ظرفيت كلي گروه 25 تا 30 درصد بيش از تعداد كل دانشجويان باشد. به اين‌صورت امكان انتخاب براي دانشجويان و رقابت در انتخاب اساتيد فراهم مي‌گردد و در عين حال از تمركز بيش از حد دانشجويان بر روي تعداد محدودي از اعضاي هيئت علمي جلوگيري خواهد شد.

4.     در صورتي كه يك دانشجو دو استاد راهنما داشته باشد، در محاسبه ظرفيت تعداد پايان‌نامه براي استاد راهنما، معادل يك دوم (50 درصد) محسوبمي شود.

مديريت امور تحصيلات تكميلي دانشگاه