واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره دانش آموختگان » مقررات و آيين نامه ها » نحوه خريد تعهدات آموزش رايگان بر مبناي آخرين دستورالعمل هاي ارسالي توسط وزارت متبوع