مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي (تيرماه 1392)

دستورالعمل اجرايي مصوبه جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي (تيرماه 1392)