مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي مورخ 23/3/1383

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي مورخ 23/3/1383


آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي

مصوب بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

مورخ 23/03/1383

بازنگري شده در چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 09/03/1389 جهت دانشكده هاي پزشكي مجري طرح بازنگري در برنامه آموزش پزشكي عمومي

 

تعاريف

تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جزء لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

دانشگاه علوم پزشكي:

موسسه اي است آموزشي،پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه ترتيب نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است،به انجام آموزش،پژوهش و ارئه خدمات بهداشتي و درمان پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع،عمل مي نمايد.

دانشكده:

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود.مانند دانشكده پزشكي،دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي:

موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.

موسسه:

موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده باشد،اطلاق مي گردد.

گروه آموزشي:

عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه مي باشد.مثل گروه بهداشت،گروه فيزيولوژي و گروه جراحي.

گروه آزمايشي:

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاه ها،داوطلبان را برحسب رشته هاي انتخابي به گروه هاي خاص تقسيم مي كند كه هر يك از اين گروه ها،گروه آزمايشي ناميده مي شود.

دوره:

      دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معيين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود،دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي شوند.

-        كارداني (فوق ديپلم)

-        كارشناسي(ليسانس)پيوسته و ناپيوسته

-        كارشناسي ارشد(فوق ليسانس)ناپيوسته

-        دكتراي عمومي

-        دكتراي تخصصي

-        تخصص باليني(دستياري)

-        فوق تخصص

اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي،انتخاب واحد،انجام امتحانات،جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را برعهده دارد.

مدرس:

هر عضو هيات علمي كه مسوليت تدريس دروس نظري يا علمي را بر عهده دارد مدرس ناميده مي شود.

رشته:

رشته يكي از شعب فرعي گروههاي علمي (علوم پزشكي،علوم انساني،علوم پايه،فني مهندسي،كشاورزي و هنر)است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد.در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها(بدون احتساب دروس عمومي)تجاوز كند.

گرايش:

هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد.گرايش ناميده مي شود.اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها(بدون احتساب دروس عمومي)بيشتر باشد.

دروس:

دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي،به دروس عمومي و اختصاصي(پايه و تخصصي رشته)و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته(پيش نياز)و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس،به دروس نظري،عملي،نظري و عملي،نظري-علمي،كارآموزي،كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم مي شود.

تبصره:

دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از يكديگر تدريس مي شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند.

دروسي كه به صورت نظري-عملي نوشته مي شوند يك دروس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        دروسي دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود.اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره هاي دكتري عمومي الزامي است.

دروس اختصاصي:

اين دروس به دو دسته:دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود:

الف- دروس پايه،دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو،توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود.

ب- دروس تخصصي رشته،دروسي است كه صرفا به منظور ايجاد و افزايش كارآيي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.

دروس جبراني:

در صورتي كه دانشجوي دروسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر،به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس اجباري:

دروس اجباري(محوري)دروسي است كه دانشجويان مجبور به گذراندن اين دروس بر اساس ترتيب و محتواي پيش بيني شده در برنامه هاي آموزشي مصوب پزشكي عمومي بوده و حاوي محتواي محوري مي باشد.

دروس انتخابي:

دروس انتخابي (غير محوري)دروسي است كه دانشجويان اين دروس را بسته به علاقه و تمايل خو انتخاب مي كنند و مي تواند در برگيرنده اهداف و محتواي محوري و يا غير محوري باشند.اين دروس توسط گروه هاي آموزشي به دانشكده پزشكي و پس از تاييد دانشكده پزشكي به شوراي آموزشي دانشگاه پيشنهاد مي شود تا بر اساس ضوابط و شرايط مصوب شورايعالي برنامه ريزي در اين بخش،ترتيب داده شود.

دروس پيوسته(پيش نياز):

 دروسي است كه گذراندن آن ها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است.

دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند،دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.

دروس مستقل:

دروسي است كه انتخاب آن ها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درس هاي ديگري نيست.

دروس نظري:

دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي شود.

دروس عملي:

دروسي است كه در كارگاه،آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه مي شود.

دروس كارآموزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي(بيمارستان،درمانگاه،مراكز خدمات درماني(و يا در محيط شبيه سازي شده(مركز مهارتهاي باليني)براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي شود.

دروس كارورزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه مي شود.

دروس كارآموزي در عرصه:

دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي شود.

فصل اول

شرايط ورود و نام نويسي  

 ماده 1) شرايط ورود به دوره دكتري  عمومي پزشكي  به شرح زير است :

1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

2-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه از داخل يا خارج كشور مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش (باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي ، مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي .

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصيل ازنظر قوانين و مقررات جاري كشور داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

4-1- برخورداري از سلامت تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

5-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگان و يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه ازطريق مراجع ذيربط صادر مي شود.

تبصره 1:

چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي و رواني لازم براي دوره دكتري عمومي پزشكي برخوردار نباشد،بر اساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه،اجازه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد.

تبصره 2:

ارائه تاييديه تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره 3:پرداخت شهريه ، فارغ التحصيلان دوره دكتري عمومي پزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي كند.

 ماده 2)پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند درمهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود ، براي نام‌نويسي و انتخاب واحد به دانشگاه يا دانشكده ذيربط مراجعه كنند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون،انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

 ماده 3)دانشجو موظف است درهر نيمسال در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند . عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1:

در موارد استثنائي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموز ارائه دهد.در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه،آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.

تبصره 2:

دانشجويي كه ترك تحصيل نموده،چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده 4)

دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشته و در يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت.در صورت تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع،از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره:دانشجويان ممتاز(استعدادهاي درخشان)از شمول اين ماده مستثني و تابع آيين نامه و ضوابط مربوط به خود مي باشند.

فصل دوم

نظام آموزشي

 نظام آموزشي  

 ماده 5) آموزش دوره دكتري  عمومي پزشكي  مبتني بر نظام واحدي است .

ماده 6)درنظام واحدي ميزان هردرس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس به همان درس محدود مي شود.

ماده 7)هرواحد درس ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت وعلمي (يا آزمايشگاهي) 34 ساعت و كارورزي 68 ساعت،در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود.

ماده 8)برنامه دوره دكتري عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است:

مرحله اول:دروس عمومي و علوم پايه

مرحله دوم:نشانه شناسي و فيزيوباتولوژي

مرحله سوم:كارآموزي باليني

مرحله چهارم:كارورزي باليني

تبصره:دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاح برنامه آموزش پزشكي كه برنامهreformرا مدنظر دارند مي توانند مراحل مختلف را با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه و مجوز دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي بصورت ادغام يافته اجرا نمايند.

مراح* باليني و بياليني دوره دكتري عمومي پزشكي

به مراحل دروس عمومي و علوم پايه (مرحله اول)،نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي(مرحله دوم)دوره پيش باليني اطلاق داده و مراحل كارآموزي(مرحله سوم)و كارورزي(مرحله چهارم) دوره باليني محسوب مي گردد.چنانچه مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي با مرحله كارآموزي ادغام گردد(ادغام مراحل دوم و سوم آموزش پزشكي)،دوره باليني شامل دو مرحله دوم و سوم شده و كل دوره آموزش پزشكي شامل يك مرحله پيش باليني و دو مرحله باليني ميشود.

ماده 9)در مراحل پيش باليني دوره دكتري عمومي پزشكي،هرسال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن شرايط و امكانات يك دوره تابستاني است.هر نيمسال تحصيلي عبارت از 17 هفته آموزشي و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده 7 است.

تبصره 1:طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمي شود.

تبصره 2:در موارد استثنايي و ضروري ،شامل وقوع بلاياي طبيعي،عدم امكان حضور استاد در طول 17 هفته ،بيماري استاد و مواردي از اين قبيل و موارد لازم به پيشنهاد دانشكده مربوط و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا درسها را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده 7 اين آئين نامه كمتر نشود و شركت در كليه كلاس ها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

ماده 10)در دوره باليني،هر سال تحصيلي مشتمل بر چند درس تئوري،عملي و بخش آموزش باليني مربوطه است،تعداد بخشهاي دوره باليني در طول هر سال تحصيلي،با توجه به مدت زمان لازم براي آموزش هر بخش،توسط شوراي آموزشي دانشگاه،تعيين مي شود.

ماده 11)كليه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي،موظفند برنامه درسي و سر فصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

تبصره 1:ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها،تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره،روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است.بديهي است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه و جامع پيش كارورزي از طرف دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي تعيين مي شود.

تبصره2:آن دسته از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري عمومي پزشكي فارغ التحصيل داشته اند،در صورت تاييد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مي توانند با توجه به مقتضيات و امكانات حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي دوره،به برنامه مصوب اضافه كنند.

دانشگاه هايي كه كمتر از سه دوره دكتري عمومي پزشكي فارغ التحصيل داشته باشند،بايد با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي نسبت به اصلاح برنامه آموزش پزشكي عمومي اقدام نمايند.

ماده 12)در پايان مرحله اول،امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در امتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي باشد.

تبصره 1:شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه،قبولي در كليه درسهاي مراحل اول(درسهاي علوم پايه و درسهاي عمومي) و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است.با اين حال در شرايطي كه دانشجو،تنها يك درس عمومي باقيمانده داشته باشد مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذارند.بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله بعد محاسبه خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد،دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد.در صورتي كه بعد از اعلام نمره،دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي،ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد،نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده 13)شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است.چنانچه دانشجو در امتحان مذكور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي محروم مي شود.

تبصره 1:غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود.

تبصره 2:دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شود،مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره هاي دكتري عمومي پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند،مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/04/83،به رشته ديگري در مقاطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهد.

ماده 14)قبولي در كليه درسهاي مرحله دوم و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله،شرط ورود به مرحله سوم است.در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات برنامه آموزش پزشكي عمومي، در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،شرط كسب ميانگين كل 12 از مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي،جهت ورود به مرحله كارآموزي باليني الزامي نمي باشد.

ماده 15)كارآموزي باليني شامل دروس نظري،آموزش بر بالين بيماران بستري،آموزش مراقبتهاي بهداشتي-درماني سرپايي در درمانگاه هاي يمارستان ها و مراكز عرضه خدمات بهداشتي درماني كشور و در صورت تامين شرايط و حفظ حقوق بيمار،مطب با مجوز و نظارت شوراي آموزشي دانشگاه ها است.

تبصره 1:در طول دوره كارآموزي،گذراندن 20 ماه كارآموزي طبق برنامه مصوب براي كليه دانشجويان الزامي است.

تبصره 2:حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بستري در بيمارستان ها نبايد از 50% دوره كارآموزي بيشتر باشد.

ماده 16)در پايان مرحله سوم، آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است.در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول اليني) در پايان مرحله باليني آزمون جامع پيش كارورزي برگزار مي شود و قبولي در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي(مرحله دوم باليني) است.

تبصره 1:شرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي،قبولي در كليه درسها و بخشهاي مرحله كارآموزي باليني،كسب ميانگين كل 14 از مرحله كارآموزي و ثبت موضوع پايان نامه مي باشد.

در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول باليني)شرط شركت در آزمون جامع پيش كارورزي،قبولي در كليه دروس نظري و عملي و بخش هاي كارآموزي مرحله اول باليني و كسب ميانگين كل 13 از مرحله اول باليني و ثبت موضوع پايان نامه مي باشد.

تبصره 2:چنانچه نمرات تعدادي از دروس و بخشهايي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع پيش كارورزي اعلام نشده باشد.دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد.در صورتي كه بعد از اعلام نمره،دانشجو در آن درس يا بخش مردود شده باشد يا علي رغم قبولي ميانگين كل مرحله سوم به 14 نرسيده باشد و در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،ميانگين كل مرحله اول باليني(مراحل دوم و سوم) به 13 نرسيده باشد،نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي و همچنين كسب ميانگين لازم اجازه شركت در آزمون جامع بعدي راحتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

تبصره 3:قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي،بر اساس رتبه اي كه با توجه به فرمول زير كسب مي كنند،در انتخاب بخش هاي موجود،براي گذراندن مرحله كارورزي حق تقدم خواهند داشت.

در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول باليني(به جاي ميانگين سه مرحله اول،ميانگين دو مرحله اول(مرحله علوم پايه و مرحله اول باليني)در فرمول محاسبه خواهد شد.

براي مثال:چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي 15 و نمره او در آزمون پيش كارورزي 180 از 200 باشد(نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي او بر اساس ميانگين 18 مي شود)،رتبه او بر اساس فرمول بالا ،به صورت زير محاسبه مي شود.

=16

ماده 17) شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است.

تبصره:دانشجوياني كه به علت مردود شدن در امتحان جامع پيش كارورزي از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند،مي توانند بر اساس دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به يكي از مقاطع كارشناسي پيوسته ،كارشناسي ناپيوسته و كارداني تغيير رشته دهند.

ماده 18) طول دوره كارورزي 18 ماده باشد و گذراندن 17 ماه كارورزي طبق برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است.دانشجو در طول دوره كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده 19)حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي،طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه ريزي است.

ماده 20) دانشجو در هر نيمسال تحصيلي از مراحل پيش باليني دوره دكتري عمومي پزشكي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي انتخاب نمايد.

تبصره 1:در آخرين نيمسال تحصيلي هر يك از مراحل پيش باليني دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد مشاور و موافقت دانشكده در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره 3:در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هر يك از مراحل را داشته باشد،در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده مي تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند.

تبصره 4:در دوره تابستاني،دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نمي باشد.

ماده 21)آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاهها كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي در يك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده،از حد نصاب معيني كمترباشد،موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس پيشنياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

تبصره 1:تعيين نوع درس،تعداد واحد،ريز مواد،نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.

تبصره 2:ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاه ها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو،احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو،مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

تبصره 3:سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعلام نتايج آزمون ورودي،كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي دهد.

تبصره 4:به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند،حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

ماده 22)حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 10 سال است كه 5 سال اول به طي مراحل اول و دوم آموزش پزشكي و 5 سال باقيمانده به طي مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم،(مرحله اول باليني)حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 10 سال است،كه 4 سال اول به طي و مرحله اول آموزش پزشكي (مرحله پيش باليني) و 6 سال باقي مانده به طي مراحل دوم و سومك(مراحل اول و دوم باليني) اختصاص دارد.

تبصره 1:دانشجويي كه نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشكي از امتحان جامع علوم پايه،نمره قبولي كسب كند و يا در مدت 5 سال اول مرحله اول و دوم آموزش پزشكي را به پايان برساند از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شود و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حداقل 10 باشد،مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته بدهد.

تبصره 2: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره باليني به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي را به پايان برساند و در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 4 سال مرحله اول باليني(مراحل دوم و سوم)را طي كند و به دوره كارورزي راه يابد و يا در مدت 6 سال مراحل اول و دوم باليني(مراحل دوم،سوم و چهارم)آموزش پزشكي را به پايان برساند،با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر 12 ماه ديگر قابل تمديد است.مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.

فصل چهارم

حضور و غياب 

 ماده23)حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و دوره هاي كارآموزي و كارورزي الزامي است و عدم حضور دانشجو در هر يك از جلسات ، غيبت محسوب مي شود.

ماده 24) ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از   17/4   ،عملي و آزمايشگاهي 17/2 ،كارآموزي و كارورزي از 17/1   مجموع ساعات آن بخش نبايد تجاوز كند ، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب مي شود.

تبصره 1:غيبت تا سقف مشخص شده در ماده 24،در صورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدرك مستند و تشخيص مدرس موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو(موجه يا غيرموجه)بر عهده مدرس و با تاييد دانشكده خواهد بود.

تبصره 2:در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش،بيش از ميزان تعيين شده در ماده 24 باشد ولي غيبت او با تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود،آن درس حذف مي گردد.در اين حال رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست،ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 25)غيبت غيرموجه در امتحان هر درس يا بخش به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس يا بخش و غيبت موجه در امتحان هر درس يا بخش باعث حذف آن درس يا بخش مي گردد.تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

فصل پنجم

حذف و اضافه 

ماده 26)دانشجو مي تواند درهرنيمسال تحصيلي از مراحل پيش باليني تا دو هفته پس از شروع نيمسال ، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حذف و يا دو درس ديگر اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد مشروط بر اين كه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حدود مقرر درماده 20 تجاوز نكند.

تبصره 1: غيبت درجلسات دوهفته اول هردرس به دليل حذف و اضافه ويا به هردليل ديگر مجاز نيست ودر صورت پيش آمد جزو حداكثر غيبت مجاز دانشجو(ميزان تعيين شده در ماده 24) محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد شد.

تبصره 2:حذف و اضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست.

ماده 27)در صورت اضطرار، دانشجو در مرحله اول آموزش پزشكي مي تواند قبل از امتحان مربوطه فقط يكي از درس هاي خود را با تاييد گروه آموزشي مربوط حذف كند.مشروط بر اينكه اولا غيبت دانشجو در آن درس نظري بيش از 17/4 و يا در آن درس عملي و آزمايشگاهي بيش از 17/2 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا تعدا واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 28)حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال،حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورت مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه،دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد.محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تصره :حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

ماده 29)حذف و تعويض بخش در هريك از مراحل باليني در صورت تاييد شوراي آموزشي دانشكده تنها در مدت زمان تعيين شده توسط آموزش دانشكده مجاز است.

فصل ششم

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده 30) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ،انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

ماده31). ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در دوره هاي باليني ، با توجه به موارد زير انجام مي شود:

1-31- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي ، حفظ شئون و حسن رابطه با بيماران، مراجعين وكاركنان بخش

2-31-حضور مرتب و تمام وقت در بخش، كلاسهاي مربوط و انجام كشيكهاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش

3-31- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ظوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران،تكميلي كار نمازlog book)، كارپوشه (پورت فوليو)و.....

4-31- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از دوره هاي كار آموزي باليني و كاروزي

5-31- شركت در امتحان پايان بخش و كسب نمره لازم همراه با ارزيابي مستمر فراگير توسط استاد به صورت ارزيابي تكميلي در سه حيطه دانش، مهارت و نگرش

ماده32)برگزاري امتحان دروس نظري بصورت كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل پيش باليني و درسهاي نظري دوره هاي باليني الزامي است.

تصره: امتحان بخشهاي باليني در پايان هر بخش انجام مي شود.

ماده33) نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفاد مندرج در موارد 30و 31 به صورت نمره تعيين مي شود و نمره دانشجو در هر درس يا هر درس يا هر بخش بصورت عددي بين صفر بيست مشخص مي شود.

ماده34) حداقل نمره قبوليدر درسهاي مرحله اول و دوم آموزش پزشكي 10 و حداقل ميانگين كل هريك از اين مراحل 12 مي باشد،حداقل نمره قبولي در هر يك از در سهاي نظري مرحله كار آموزي باليني و بخشهاي مربوط ه مراحل سوم و چهارم آموزش پزشكي 12 است و حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل 14 مي باشد،دانشجويي كه در هريك از درسهايا بخشها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد،در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخش است، با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.

در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي ، در صورت ادغام مراحل دوم و سوم (مرحله اول باليني) حداقل نمره قبولي در هريك از درس هاي نظري و علمي اين مرحله 10 و در هريك از بخش هاي كار آموزي باليني 12 و ميانگين كل اين مرحله (مرحله اول باليني )13 مي باشد.

و حداقل نمره قبولي در هريك از بخش هاي كارورزي باليني (مرحله دوم باليني )12 و حداقل ميانگين كل مرحله دوم باليني 14 مي باشد.

تبصره: هر يك از دروس نظري و علمي نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظري –عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و باتوجه به ظرايب هر كدام است، در صورتي كه معدل دو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا نمره يكي از آنها از 8 كمتر باشد هر چند معدل به 10 رسيده باشد، هر دوقسمت بايد مجددا تكرار شود، در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري واصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي ، چگونگي قبولي در دروس ادغام يافته يا درس هايي كه در بخش و در صد هاي مستقل ارائه ميگردد به پيشنهاد آموزش دانشكده و تاييد شوراي آموزشي دانشكده مي باشد كه بايستي قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي به اطلاع دانشجويان رسانده شود.

ماده35) مدرس يا مدرسين يا هربخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در آن درس يا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگزاري امتحان آن درس ر به آموزش دانشكده تسليم نمايند.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش ر دانشجو مي تواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را كتبا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده36) ارداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حداكثر تا دو هفته پس ازبرگزاري اخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره:نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده37) در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحل پيش باليني،ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محاسبه و در پايان هر يك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي نيز، ميانگين كل نمرات دانشجو در آن مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

تبصره:براي محاسبه ميانگين نمراتر تعداد واحد هاي هر درس يا بخش در نمره آن درس يا بخش ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحد هايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي در يافت داشته است، تقسيم مي شود.

تبصره2: دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شودر نمرات درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب مي شود.

ماده38) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال از مراحل پيش باليني آموزش پزشكي نبايد از 12 كمتر باشد، در غير اين صورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد و ليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد. در مواردي كه به علت مشكلات دانشجويا نيمسال آخر در هر يك از مراحل آموزش پزشكي، تعداد واحد ها كمتر از 12 باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب و در صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز ممحسوب خواهد شد.

تبصره2:دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هر بار كتبا به وي و اولياء اواطلاع دهد و يك نسخه ازآن را در پرونده دانشجو ضط كندر با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و با اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده39)دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال آخر هريك از مراحل پيش باليني حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي، در نيمسال اخر تحصيلي در هريك از مراحل پيش باليني آموزش پزشكي با توجه به تعداد واحد باقيمانده و سوابق تحصيلي دانشجو،تصميم گيري در خصوص ارائه بيش از 14 واحد درسي به دانشجوي مشروط به عهده شوراي آموزشيدانشگاه است، در هر صورت اين تعداد بيش از 20 واحد نبايد باشد.

ماده40)دانشجويي كه در مراحل پيش باليني براي 3 نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب مشروط شود، در دانشكده هاي پزشكي مجري بازنگري و اصلاح برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم و سوم (مرحله اول باليني)در مرحله پيش باليني (مرحله اول پزشكي)براي دو نيمسال متوالي يا سه نيمسال متناوب مشروط شود ، از ادامه تحصيل محروم ميشود وچنانچه ميانگين كل واحد هايي كه گذرانيده است حداقل 10باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده41)ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هريك از مراحل اول و دوم پزشكي نبايد از 12 و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل سوم و چهارم پزشكي نبايد از كمتر از 14 كمتر باشدر دانشجوياني كه در پايان هريك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل، كمتر ازحد تعيين شده باشدر درصورتي كه مدت مجاز تحصيلي وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشدر مي تواند درسها يا بخشهايي را كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است، تكرار كند.در غير اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت بديهي است كه نمرات دروس تكرار اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محسوب خواهد شد.در دانشكده هاي علوم پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي، در صورت ادغام مراحل دوم و سوم (مرحله اول باليني)ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان مرحله پيش از باليني (مرحله اول )نبايد از 12 و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان مرحله اول باليني (مراحل دوم و سوم)

نبايد از 13 و مرحله دوم باليني (مرحله چهارم) از 14 كمتر باشد، دانشجويي كه در پايان هر يك از مراحل مذكور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد، درصورتي كه مدت مجاز تحصيلي وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد،مي تواند درشها يا بخشهايي را كه در آنها حس مورد نمره كمتر از 12 در مرحله پيش باليني و يا 13در مرحله اول باليني و 14 در مرحله دوم باليني آورده است، تكرار كندر در غير اينصورت حق ورود به مرحله بعدي و يا فراغت از تحصيل را نخواهد داشت، بديهي است كه نمرات دروس تكرار اضافه بر نمرات قبيل در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل اومحسوب خواهد شد.

تبصره 1:درصورتي كه دانشجو در سها و بخشهاي با نمرات كمتر از 14 را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك از مراحل سوم و چهارم دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمودده و نمرات بالاتر از 14 كسب كرده و ليكن كمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات اموزش مي توانند مجددا همان درسها و بخشها را عليرغم داشتن نمره بالاتر از 14 تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شودر بديهي است كه نمرات در سهاي اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت ودر ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد، در دانشكده هاي علوم پزشكي مجري بازنگري و اصلاحات در برنامه پزشكي، درصورت ادغاممراحل دوم وسوم ر درصورتي كه دانشجو درسها و بخشهاي با نمرات كمتر از 13 در مرحله اول باليني و14 در مرحله دوم باليني را جهت جبران كمبود ميانگين هر يك از مراحل باليني تكرار نموده و نمرات بالاتر از 13 و 14 كسب كرده و ليكنكمبود ميانگين كل آن مرحله جبران نشده باشد، ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مي تواند مجددا همان درسها وبخشها را عليرغم داشتن نمره بالاتر از 13و 14 تكرار نمايد تا كمبود ميانگين مرحله مربوطه جبران شود، بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد.

تبصره2: در صورتي كه دانجويي، تعدادي از درسها يا بخشهايي را كه در آن ها حسب مورد نمره كمتر از 12و13و14 آوردهر جهت جبران ميانگين كل هريك از مراحل دوره دكتري عمومي پزشكي تكرار نمايد و در درس يا بخش تكراري مردود شود، چنانچه پس از احشاب كليه نمرات قبولي، ردي و تكراري و تكراري ميانگين كل مرحله مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يا بخش ملاك عمل است و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود در صورتي كه ميانگين كل مرحله به حد نصاب نرسيده باشد دانشجو در ان درس يا بخش مردود است و عليرغم اينكه قبلا نمره قبولي كسب نموده بايستي مجددا آن درس يا بخش را تكرار نمايد.

 تبصره 3: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند، يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده است حداقل 10باشد،مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 به رشته ديگري در مقاطع كارداني و كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده42) دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم مي شود، درصورت انجام يا لغو تعهداتي كه دردوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد در ازمون سراسري به غير از رشته قبلي خود شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهدر دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد هايي را كه دانشجو در رشته قلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 43)دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي مي تواند در طول مراحل پيش باليني آموزش پزشكي حداكثر دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب و در هريك از مراحل باليني حداكثر تاسقف 6 ماه متوالي با احتساب در سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمياد .

تبصره1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي آموزشي دانشگاه مي باشد.

تبصره2: مدتي مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محصوب مي شود.

تبصره3:دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست از يك ماه مرخصي استفاده نمايد.

ماده44)تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبير حداقل دوهفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال براي هريك از مراحل پيش باليني و حداقل دوهفته قبل شروع هربخش براي هريك از مراحل باليني توسط دانشجو به اداره ي آموزش دانشگاه تسليم گردد.

تبصره1:چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيلي خارج از زمان مقرر ارائه شود تصميم گيري به عهده شوراي آموزش دانشگاه است.

تبصره2: اداره ي آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي،موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند.

تبصره3:عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي بر عهده دانشجو مي باشد.

ماده45)دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان،بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده نمايند.

ماده46)دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آن ها به تاييد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتسا در سنوات استفاده نمايند.

ماده47)دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصا اداره ي آموزش دانشگاه تسليم نمايد. در اين صورت دانشجو مجاز است ففقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر خواهد شد و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.

تبصره:دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف از به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

فصل هشتم

انتقال

ماده48) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجواز يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده49)انتقال دانشجو با دانشگاه هاي مبداءو مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-49- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات اموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-49-متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره اموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

تبصره1- در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجري بازنگري و اصلاحات برنامه آموزش پزشكي عمومير در صورت تطبيق واحدهي درسي در دانشگاه مبداو مقصد، انتقال دانشجو در يك از نيمسال هاي تحصيلي باحفظ مقررات آموزشي و انضباطي مربوط و موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد امكان پذير ميباشد.

تبصره2- در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مجري بازنگري و اصلاحات برنامه اموزش پزشكي عمومي، در صورتيكه برنامه آموزشي دانشگاه هاي مبدا و مقصد كاملا مطابقت نداشته باشند، انتقال دانشجو صرفا پس از پايان هريك از مراحل آموزش پزشكي عمومي با رعايت عمومي با رعايت مفاد بند3-49 باحفظ مقررات اموزشي و انضباطي مربوط و موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد امكان پذير ميباشد.

3-49-واحد هاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-49-ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد.

5-49- نمره ازمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

تبصره:انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند با رعايت شرايط ماده 49 و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

ماده50)در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده، خارج از شرايط مذكور در ماده 49(به استثناي شرط 1 و تبصره هاي شرط2)انجام مي شود.تصميم گيري در مورد تبصره هاي شرط 2 ماده 9به عهده شوراي آموزشي دانشگاه مبدا ميباشد.

1-50- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

3-50-بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد.

3-50- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع ذيربط.

تبصره1:هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2:اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسمي يا پيماني دولتي باشد و مشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي درصورت وجود ظرفيت بانظر شوراي انتقال قرار خواهند گرفت.

تبصره3:براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است-و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او بايدبه تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره4:در موارد استثنائير چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر اونيز در شهرستان دانشجو باشدر اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره5:صحت هريك از موارد مذكوربايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده51) انتقال دانشجو به هريك از دانشگاه هاي تهران ممنوع است جزو در موارد مذكور در ماده 50.

ماده52)انتقال از دانشگاه هاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت مبداء با رعايت ضوابط مربوط، بلامانع است.

ماده53)انتقال فرزندان اعضاء هيات علمي تابع ضوابط وآيين نامه مربوط به خود مي باشد.

ماده54)انتقال دانشجوياني ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي داخل كشور،تابع ضوابط وآيين نامه مربوط به خود مي باشد.

ماده55)دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را كتبا باذكر مورد، حداقل 6هفته از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم كند.

ماده56)دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خودرا به همراه در خواست وريزنمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خودرا به دانشگاه مبداء اعلام دارد.

تبصره:درصورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود.

ماده57)درصورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 وبيشتر از 10 برعهده دانشگاه مقصد است.در هر حال عدم پذيرش واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهي باقيمانده خودرا طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره1: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي ويا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينا در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل او محاسبه مي شود.

تبصره2: عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 مربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است وبه مراحل قبلي تسري ندارد.

ماده58)مدرك فراغت ازتحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو ومجموع واحدهاي اخذ شده دردانشگاه هاي مبداء و مقصد باذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده59) انتقال دانشجودرطول مدت تحصيل فقط براي يكبار مجاز است.

فصل نهم

دانشجوياني ميهمان

ماده60)در مواردي كه دانشجو،بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد مي تواند با توافق دانشگاه هاي مبداءو مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خودرا بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

تبصره:ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه،از دانشگاه هاي حضوري به غيرحضوري، از دانشگاه هاي دولتي به غير دولتي وبرعكس ممنوع است.

ماده6)ميهمان شدن دانشجو دريك دانشگاه مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دونيمسال تحصيلي خودرا در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

ماده62)ميهمان شدن دانشجو دريك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاه هاي مبداء و مقصد بهشرط آن كهتعداد واحد هاي درسي مذكور از 10 واحد كمتر باشد و جمع واحدهاي درس اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر واز 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.

تبصره:انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس وچه به صورت تمام وقت بايستي با اطلاع گروهآ موزشي مربوط در دانشگاه مبداء وطبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده63)تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تك درس يا تمام وقت)دريك يا چند دانشگاه مي گذراند نبايد از40درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.

تبصره1:واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند عينا در كارنامه اودر دانشگاه مبدا ثبت مي شودونمرات انها در محاسبه ميانگين نيمسال و ميانگين كل اومنظور مي گردد.

تبصره2:حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12گذرانده است بايد مجددا بگذراند.

ماده64)مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هرصورت توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود.

فصل دهم

تغيير رشته

ماده65) دانشجوي دوره دكتري عمومي پزشكي درطول دوران خود مي تواند درصورت داشتنشرايط زير وموافقت دانشگاه ذيربط به رشته ديگري تغيير رشته دهد:

1-69- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-69- حداقل6/1 وحداكثر3/1 كل واحد هاي دوره را گذرانده باشد.

3-69- نمره آزمون ورودي تقاضاي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-69- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل،امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز دررشته جديد را داشته باشد.

تبصره1:تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند براساس دستورالعمل مندرج در تبصره2ماده 13صورت مي گيرد.

تبصره2:تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد دارند،با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

تبصره3:تغيير رشته يا رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است،موكول به احزار شرايط مربوط است.

تبصره4:دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده.

ماده66)تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 65امكان پذير است.

ماده67)درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته،دانشجو موظف است دراولين نيمسال تحصيلي پس از موافقت،در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد پس از ثبت نام،اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره1:دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات آموزشي رشته قبلي مي باشد.

تبصره2:اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تاپايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده68)درصورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد،تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره:تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري وبرعكس درصورت داشتن شرايط تغيير رشته وانتقال بلامانع است.

ماده69)دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است،در گروه آموزشي رشته جديد برسي و معادل سازي مي شودو فقط درسهايي از وي پذيرفته مي شود كه با تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد ونمره هريك از آن درسها نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره1:دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجوباقي مي ماند، دراين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشدبا تصميم شوراي آموزشي دانشگاه جمعا به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد

تبصره2:درصورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو،درحدي باشد كا امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد رادرطول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند،باتقاضاي تغيير اوموافقت نمي شود.

ماده70)متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خودرا به همراه مدارك لازم حداقل 6هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم كند.

ماده71)چنانچه دانشجو دردوران تحصيل،دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه وتائيد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل دردوره دكتري عمومي پزشكي ويا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل ازآن رااز دست بدهد.اجازه ادامه تحصيل دردوره دكترعمومي پزشكي رانداردومي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد دراين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده65(به استثناي بنديك)معاف خواهدبود.

تبصره:درمواردي كه دانشجو،درطول تحصيل دچار اختلالات رواني ورفتاري يا بيماري جسمي ونقص عضو موثرگردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايش مربوط را نداشته باشد، مي تواند بانظر شوراي پزشكي دانشگاه وتاييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده72)معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا در دانشگاه ها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت موارئ زير مجاز است.

1-76-دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2-76- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

3-76-محتواي آموزشي درسها گذرانده شده يا دروس رشته جديد به تشخيص گروه آزمايشي ذيربط حداقل 80% اشتراك محتواي داشته ونمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.

4-76-تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ويا وزارت علوم،تحقيقات وفناوري باشد.

تبصره1:معادل سازي دروس تخصصي درمقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذيراست.

تبصره2:معادل سازي وپذيرفتن درسها توسط گروه هاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

ماده73)نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره:به ازاي هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

فصل دوازدهم

پايان نامه

 ماده 74) پايان نامه بخشي از دوره دكتري عمومي پزشكي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خودزيرنظراستاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده75)دانشجويان دوره دكتري عمومي مي بايست از شروع دوره كار آموزي تاقبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايان نامه خودرا انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره: دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خودرا در مدت مقرر به ثبت نرسانند،

تازمان ثبت موضوع پايان نامه مجاز به شركت در امتحان جامع پيش كارورزي نمي باشند.

ماده76)استاد با پيشنهاد دانشجو، موافقت استاد راهنما وتاييد گروه آموزشي مربوطه وتصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين مي گردد.

تبصره1: رتبه اسناد راهنما حداقل استادياري است، در موارد استثنايي با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره2:در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

ماده77)درصورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان ومحققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

تبصره:سقف تعداد پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي پزشكي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند، از فرمولتقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هرسال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده مربوطه ضرب در عدد 2 بدست مي آيد.در دانشكد ه هايي كه تعداد اعضاء هيات علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد، هر عضوهيات علمي بر اساس مرتبه دانشگاهي وي با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده، حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمان مي تواند راهنمايي نمايد.

ماده78)انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

ماده 79) موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

تبصره:درموراد خاص وبانظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فوق باشد، اخذ پايان نامه به عنوان و محتواي مشابه بلامانع است.

ماده80)هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

تبصره :انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان (حداكثر3 نفر)پس از تاييد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

الف:حجم و اهميت موضوع تحقيق يا تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب:تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك از دانشجويان ذيربط بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.

ماده 81) جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود:

الف: انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استادراهنما

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده

ج:تصويب طرح پيشنهادي طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوط

د: ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده.

ه: ابلاغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يكسال باشد.

ماده82) هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:

الف: چكيده به زبان فارسي و انگليسي (اهميت وزمينه كار،موادوروش، نتايج ونتيجه گيري)

ب: مقدمه (دلايل اهميت موضوعروش، اطلاعات كلي در زمينه پژوهش واهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار ( نوع پژوهش، محيط و مواد پژوهش، حجم ونمونه وروش نمونه گيري، روش جمع آوري اطلاعات، روش تجزيه وتحليل داده ها وانواع آزمون هاي آماري ومراحل انجام كار)

ز: نتايج (استفاده از آزمون هاي آماري، جداول، نمودارها وبيان نتايج)

و:بحث و نتيجه گيري (بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج باساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)

ه: مراجع

ماده83)نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه بر چكيده به زبان انگليسي، چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

ماده84) هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را بر عهده دارند از اعضاي زير تشكيل مي شود:

1-استاد راهنما

2-استاد مشاور(در صورت وجود)

3- نماينده شوراي پژوهشي دانشكده

4- نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه

5- يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه

تبصره:مرتبه علمي استاد راهنما واعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشد، در شرايط خاص پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده مي تواند مربي باشد، در خصوص محققان و متخصصان وصاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

ماده85) ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه به شرح ذيل ممتاز مي شوند

عالي                                                                                     

بسيار خوب

خوب

غير قابل قبول

تبصره: پايان نامه هايي مي توانند درجه عالي را كسب نمايند كه تحقيقاتي بوده ويا در يكي از مجلات عملي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ رادراين مجلات ارائه نمايند، بديهي است كه ارائه مقاله ويا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه و تعيين نمره نهايي صورت گيرد.

 ماده 86)كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع و نمره قبولي كسب نمايد. علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد،اخراج خواهد شد.

ماده 87)تعداد واحدها و نمره پايان نامه در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

ماده 88)زمان فارغ التحصيلي دانشجو،زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد(هركدام كه موخر باشد).

ماده 89)كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 90)يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز ارسال گردد.

فصل سيزدهم

فراغت از تحصيل

ماده 91)دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد فارغ التحصيل دوره دكتري عمومي پزشكي شناخته مي شود.

ماده 92)اين آيين نامه در 13 فصل 92 ماده و 93 تبصره در چهل و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 09/03/89 به تصويب رسيد از ابتداي سال تحصيلي 90-1389 براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعد وارد دوره دكتري عمومي پزشكي دانشكده هاي مجري طرح بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي مي شوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه لغو ميشود.شوراي آموزشي دانشگاه مي تواند وضعيت تحصيلي دانشجويان مشمول طرح بازنگري و اصلاحات در برنامه آموزش پزشكي عمومي ورودي قبل از سال تحصيلي 90-1389 را با اين آيين نامه تطبيق داده و بر اساس آن فارغ التحصيل نمايد.