مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي


آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي

مصوب بيست و هفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي

مورخ07/09/1383

تعاريف

تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده وحسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد وجزء لاينفك آيين نامه ها بوده وهرنوع تغيير وتفسير مغاير با آن مجاز نيست.

دانشگاه علوم پزشكي:

موسسه اي است آموزشي،پژوهشي وخدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش،پژوهش وارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته ودراينامور به عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي نمايد.

هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي وحداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي شود.

دانشكده علوم پزشكي:

دانشكده علوم پزشكي موسسه آموزشي،پژوهشيوخدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصليخود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است،به انجام آموزش، پژوهش وارائه خدمات بهداشتي ودرماني پرداخته ودراين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع،عمل مي نمايد.

دانشكده:

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود،مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي:

موسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروههاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد وامكانات وتجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.

موسسه:

موسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هريك از مراكز آموزش عالي وپژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم،تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تاسيس شده باشد،اطلاق مي گردد.

گروه آموزشي:

عهده دار آموزش وپژوهش ويا ارائه خدمات درماني در ارتباط بايك رشته ويا يك شاخه مي باشد،مثل گروه بهداشت،گروه فيزيولوژيوگروه جراحي.

گروه آزمايشي:

سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان رابرحسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند كه هريك از اين گروه ها،گروه آزمايشي ناميده ميشود.

دوره:

دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ ومنسجم وبه هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص ودريك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي ازمدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود،دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه مي شوند.

-كارداني (فوق ديپلم)

-كارشناسي (ليسانس)پيوسته وناپيوسته

-كارشناسي ارشد(فوق ليسانس)ناپيوسته

-دكتري عمومي

-دكتري تخصصي (phd)

-تخصص باليني (دستياري)

-فوق تخصص

اداره آموزش:

منظور از اداره يك واحدداراي در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي،انتخاب واحد،انجام امتحانات،جمع آوري نمرات واعلام نتايج را برعهده دارد.

استاد:

هرعضو هيات علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.

رشته:

رشته يكي از شعب فرعي گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني،علوم پايه،فني مهندسي، كشاورزي وهنر)است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص واز ديگر موضوعات متمايز بوده وحداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد.در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي)تجاوز كند.

گرايش:

هريك از شعب يك رشته كه ناظر بريك تخصص باشد،گرايش ناميده مي شود.اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر واز 30درصد كل واحدها(بدون احتساب دروس عمومي)بيشتر باشد.

دروس:

دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي واختصاصي(پايه وتخصصي رشته)و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز)و مستقل واز جنبه لزوم انتخاب به دروساجباري واختياري واز لحاظ نحوه تعليم وتدريس،به دروس نظري،عملي،نظري وعملي،نظري-عملي، كارآموزي، كارورزي و كار آموزي در عرصه تقسيم مي شود.

تبصره:

دروسي كه به صورت نظري وعملي نوشته مي شوند مستقل از يكديگر تدريس مي شوند وهريك كد جداگانه ونمره جداگانه دارند.

دروسي كه به صورت نظري-عملي نوشته مي شوند يك درس محسوب شده و كد مشترك ونمره مشترك دارند.

دروس عمومي:

دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان ورشدو بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ ومعارف وعقايد اسلامي ونيزآشنايي با روشهاي عملي عرضه مي شود.اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني،كارشناسي پيوسته وناپيوسته ودوره هاي دكتري عمومي الزامي است.

دروس اختصاصي:

اين دروس به دودسته:دروس پايه ودروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود:

الف-دروس پايه،دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو،توسعه اطلاعات وتقويت بنيه وبينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود.

ب- دروس تخصصي رشته،دروسي است كه صرفا به منظور ايجاد و افزايش كارآيي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.

دروس جبراني:

درصورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذرانده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر،به تشخيص گروه آموزشي ومطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس اجباري:

دروسي است كه فارغ التحصيل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.

دروس اختياري:

دروسي است كه باتوجه به مقررات و برنامه هاي آموزشي ميتوان آنها را از ميان مجموعه اي از دروس انتخاب كرد.

دروس پيوسته(پيش نياز):

دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است.

دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند.دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.

دروس مستقل:

دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يا درسهاي ديگري نيست.

دروس نظري:

دروسي است كه در كلاس درس ارائه مي شود.

دروس عملي:

دروسي است كه در كارگاه،آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه مي شود.

دروس كارآموزي:

دروس ياست كه در محيط كار واقعي(بيمارستان، در مانگاه، مراكز خدمات درماني)ويا در محيط شبيه سازي شده(مركز مهارتهاي باليني)براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي شود.

دروس كارورزي:

دروسي است كه در محيط كار واقعي وبراي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه مي شود.

دروس كارآموزي درعرصه:

دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي شود.

فصل1

شرايط ورود و نام نويسي

ماده1)شرايط ورود به دوره دكتري عمومي داروسازي به شرح زير است:

1-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

2-1- برخورداري از سلامت كامل تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي.

3-1-مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين ومقررات جاري كشور وداشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4-1- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه (نظام قديم) ويا گواهينامه دوره پيش دانشگاهي (نظام جديد)از داخل يا خارج از كشورمورد تاييد وزارت آموزش وپرورش (باتوجه به نظام جديد آموزش متوسطه)يا برابر آموزش هاي حوزوي(مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي).

5-1- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط وقانون آموزش رايگان يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه ومقرراتي كه از طريق مراجع ذيربط صادر مي شود.

تبصره1: چنانچه دانشجو باتوجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمونسراسري سازمان سنجش آموزش كشور از سلامت جسمي ورواني لازم براي دوره دكتري عمومي داروسازي برخوردار نباشد،براساس نظر شوراي پزشكي دانشگاه، اجازه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي را ندارد.

تبصره2: ارائه تاييد به تحصيلي دوره متوسطه نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد در زمان ثبت نام و حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي و ارائه اصل گواهينامه پايان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تا يك سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است.

تبصره3:پرداخت شهريه، دانش آموختگان دوره دكتري عمومي داروسازي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي كند.

ماده2)پذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هايي كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي وانتخاب واحد به دانشگاه ذيربط مراجعه نمايند.عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون،انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده3)دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصلي در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند،براي ادامه تحصيل وانتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند،عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره1: در موارد استثنايي كه دانشجوترك تحصيل خود راموجه مي داند بايد دلايل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به صورت مكتوب به اداره آموزش ارائه دهد،درصورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشي دانشگاه،آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب و مرخصي تحصيلي براي آن نيمسال صادر مي شود.

تبصره2: دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

ماده4)دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يك رشتهودريك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت.درصورت تخلف،به تشخيص كميته نظارت برحسن اجراي مقررات آموزشي وزارت متبوع از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده به دانشگاه ذيربط بپردازد.

تبصره:دانشجويان ممتاز(استعدادهاي درخشان)از شمول اين ماده مستثني وتابع آئين نامه وضوابط مربوط به خود مي باشند.

فصل دوم

نظام آموزشي

ماده5)آموزش دوره دكتري عمومي داروسازي مبتني برنظام واحدي است.در نظام واحدي،ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شودوقبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي شود.

ماده6)هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت نظري 17 ساعت،عملي يا آزمايشگاهي 34 ساعت كار آموزي و كارآموزي در عرصه 51 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني، طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي تدريس مي شود.

ماده7) برنامه دوره دكتري عمومي داروسازي شامل مراحلي به شرح زير است:

مرحله اول:دروس عمومي وعلوم پايه

مرحله دوم: دروس اختصاصي داروسازي،كارآموزي،كارآموزي در عرصه و پايان نامه

ماده8) هرسال تحصلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت ضرورت و داشتن امكانات يك دوره تابستاني است.

ماده9)هر نيمسال تحصلي عبارت از 17 هفته آموزشي و هر دوره تابستاني برابر6 هفته آموزشي با رعايت مفاد ماده6 است.

تبصره1: طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت 17 هفته و 6 هفته آموزش محسوب نمي شود.

تبصره2: در موارد استثنايي و ضروري ، شامل وقوع بلاياي طبيعي، عدم امكان حضور استتاد مربوط در طول 17 هفته، بيماري استاد و مواردي از اين قبيل، به پيشنهاد دانشكده مربوطه و موافقت شوراي آموزش دانشگاه مي توان درس يا درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 17 هفته جهت كليه دانشجوياني كه آن درس يا در سها را اخذ كرده اند تدريس نمود،مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر در ماده6 اين آيين نامه كمتر نشود، شركت در كليه كلاسها مطابق ساعات هر واحد درسي الزامي است.

ماده10) تمام دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند برنامه درسي وسرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند

تبصره: ترتيب دروس با رعايت پيش نياز ها ، تنظيم برنامه تحصيلي دانشجويان در طول دوره، روش تدريس و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي است. بديهي است منابع جهت امتحان جامع علوم پايه از طرف وزارت متبوع تعيين مي شود.

تبصره2: آن دسته از دانشگاههاي علوم پزشكي كه حداقل سه دوره دكتري عمومي داروسازي فارغ التحصيل داشته اند،درصورت تائيد شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه مي توانند باتوجه به مقتضيات و امكانات، حداكثر به ميزان ده درصد كل واحدهاي به برنامه مصوب اضافه كنند.

ماده11)درپايان مرحله اول، امتحان جامع علوم پايه برگزار مي شود و قبولي در اين امتحان شرط ورود به دوره بعدي مي باشد.

تبصره1: شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه، قبولي در كليه درسهاي مرحله اول(درسهاي علوم پايه و كليه درسهاي عمومي)و كسب ميانگين كل 12 از اين مرحله است. با اين حال در شرايطي كه دانشجو تنها يك درس عمومي باقي داشته باشد، مي تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند و در صورت قبولي، درس باقيمانده را در دوره بعدي بگذراند بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه خواهد شد.

تبصره2: چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده و در امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي به آزمون جامع علوم پايه اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي نمايد.در صورتي كه بعد از اعلام نمره، دانشجودر آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي،ميانگين كل مرحله اول وي به 12 نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن مي باشد و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا كسب نمره قبولي در درس مردودي وهمچنين كسب ميانگين لازم، اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت.

ماده12) شركت در امتحان جامع علوم پايه تا سه نوبت مجاز است.چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي محروم مي شود.

تبصره1: غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شركت در امتحان محسوب مي شود.

تبصره2: دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جامع علوم پايه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي محروم مي شود، مي تواند برابر دستورالعمل تغيير رشته دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند، مصوب بيست و دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 28/04/82 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

ماده13)محل كار آموزي وكارآموزي در عرصه داروسازي، داروخانه، بيمارستان، بخش اورژانس، مركز بهداشتي و درماني روستايي و شهري و صنايع داروسازي مي باشد.

فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده14)حداقل تعداد واحدهاي درسي لازم براي فراغت از تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي، طبق برنامه آموزشي مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.

ماده15)دانشجو در هر نيمسال تحصيلي در كليه مراحل آموزش دوره دكتري عمومي داروسازي بايد حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي، انتخاب نمايد.

تبصره1: در آخرين نيمسال تحصيلي هريك از مراحل آموزشي، دانشجو از رعايت شرط حداقل 12 واحدمعاف است.

تبصره2: در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده، در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره3: در مواردي كه دانشجو حداكثر 24 واحد باقيمانده براي گذراندن هريك از مراحل آموزشي را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با تاييد دانشكده مي تواند تمامي آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند.

تبصره4: در دوره تابستاني، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 6 واحد درسي نمي باشد.

           ماده16)آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگااهها در دوره دكتري عمومي داروسازي كه نمره خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، دريك يا چند درس به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده از حد نصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته، دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند بعنوان دروس پيش نياز دانشگاهي علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند.

تبصره1: تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه و زمان تدريس دروس پيش نياز دانشگاهي برعهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده و بر اساس پيشنهاد گروههاي آموزشي است.

تبصره2: سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذيربط قرار مي هد.

تبصره3: ارائه دروس پيش نياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسال و مشروطي و ميانگين كل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

تبصره4: به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيش نياز دانشگاهي را گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

ماده17) حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي 5/9 سال است.

تبصره1: دانشجويي كه نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش داروسازي در امتحان جامع علوم پايه نمره قبولي كسب كند از ادامه تحصيل در رشته داروسازي محروم مي شود و چنانچه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانده است حداقل 10باشد،مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده12 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد.

تبصره2: دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت 5 سال از شروع مرحله دوم، اين مرحله را به پايان برساند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه حداكثر12 ماه ديگر قابل تمديد است، مشروط بر آن كه مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد.

فصل چهارم

حضور و غياب

ماده18)حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به هر درس و واحدهاي كاراموزي و كار آموزي در عرصه الزامي است و عدم حضور دانشجو در هريك از جلسات، غيبت محسوب مي شود.

ماده19)ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4، عملي و آزمايشگاهي از 17/2، كار آموزي و كار آموزي در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز كند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

تبصره1: غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده19، درصورتي مجاز خواهد بود كه با ارائه مدارك مستند و تشخيص استاد موجه شناخته شود.نحوه برخورد با غيبت دانشجو(موجه يا غير موجه)برعهده استادو با تاييد دانشكده خواهد بود.

تبصره2: در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 باشد ولي غيبت اوبا تشخيص شوراي اموزشي دانشگاه موجه تشخيص داده شود،آن درس حذف مي شود.در اينحال رعايت حداقل 12 واحد در هر نيمسال الزامي نيست.ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد.

ماده20)غيبت غير موجه درامتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در ان درس وغيبت موجه درامتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شوراي اموزشي دانشگاه است.

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده21)دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ،تادوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلي،حداكثر دو درس اخذ شده خودرا حذف يا دو درس ديگر اخذ نمايد ويا دو درس اخذ شده را با دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط براينكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در ماده 15 تجاوز نكند.

تبصره1: غيبت در جلسات دوهفته اول هر درس به دليل حذف واضافه ويا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيش آمد، جزو و حداكثر غيبت مجاز دانشجو(ميزان تعيين شده در ماده 19)محاسبه و مفاد ماده مذكور اجرا خواهدشد.

تبصره2: حذف واضافه در دوره تابستاني امكان پذير نيست.

ماده22) در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از دروس نظري خود را با تائيد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط براينكه اولا غيبت دانشجو در آن درس بيش از ميزان تعيين شده در ماده 19 نباشد و ثانيا تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده23) حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، حداكثر تاقبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.در اين صورت آن نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد محاسبه يا عدم محاسبه اين مرخصي در سنوات مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره: حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابستاني حداكثر تاقبل از شروع امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است.

فصل ششم

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده24) ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس، انجام فعاليتهاي آموزشي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نميسال صورت مي گيرد و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

ماده25) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه، باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

25-1- رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي ، حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران، مراجعين و كاركنان بخش

25-2 حضور مرتب و تمام وقت در واحدها وكلاسهاي مربوطه

25-3- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوطه

25-4-افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه

25-5- شركت در امتحانات پاياني واحدها وكسب نمره لازم

ماده26) برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي دوره دكتري عمومي داروسازي الزامي است وامتحان واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه در پايان هر درس انجام مي شود.

ماده27) معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو، براساس مفاد مندرج در مواد 24 و25 به صورت نمره تعيين مي شود و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا20 مشخص مي شود.

ماده28) حداقل نمره قبولي در كليه درسهاي مرحله اول(دروس عمومي و علوم پايه ) 10 وحداقل ميانگين در هر نيمسال مرحله اول و ميانگين كل اين مرحله 12 مي باشد.حداقل نمره قبولي در كليهدروس مرحله دوم (اختصاصي، واحدهاي كارآموزي، كارآموزي در عرصه و پايان نامه 1و2و3)12وحداقل ميانگين در هر نيمسال مرحله دوم و ميانگين كل اين مرحله 14 مي باشد.دانشجويي كه در هر يك از در سها حداقل نمره قبولي را كسب ننمايد در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد ان درسمي باشد.با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي ويا ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين محسوب مي شود.

تبصرههريك از دروس نظري و عملي نمره مستقل دارند،اما نمره دروس نظري- عملي كه يك درس محسوب مي شوند، معدل دو قسمت نظري و عملي و باتوجه به ضرايب هركدام است.در صورتي كه معدلدو قسمت نظري و عملي به 10 نرسد و يا يكي از آنها از 8 كمتر باشد ، هرچند معدل به 10 رسيده باشد هر دو قسمت بايد مجددا تكرار شود.

ماده29)استاد يا اساتيد هر درس موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو در ان درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس از طريق گروه، به آموزش دانشكده تسليم نمايند.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو ميتواند حداكثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضاتخودرا كتبا به آموزش دانشكده اعلام كند تا رسيدگي لازم صورت پذيرد.

ماده30) اداره اموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف است نمرات نهايي را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري اخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه ارسال دارد.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده31) در پايان هر نيمسال تحصيلي ،ميانگين نمرات دانشجو در ان نميسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال محااسبه و در پاين هريك از مراحل نيز ميانگين كل نمرات دانشجو در ان مرحله محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي گردد.

تبصره1: براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهاي درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي شود.

تبصره2: دوره تابستاني، به عنوان نميسال تحصيلي محسوب نمي شود. نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب مي شود.

ماده32) ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نميسال تحصيلي در مرحله اول نبايد از 12 و در مرحله دوم از 14 كمتر باشد، در غير اين صورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعدي بصورت مشروط خواهد بود.

تبصره1: در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد وليكن در صورت كسر ميانگين به عنوان نميسال مشروطيمحاسبه خواهد شد. در مواردي كه بعلت مشكلات دانشجو يا نيمسال آخر در هريك از مراحل آموزشداروسازي تعداد واحدها كمتر از 12 واحد باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب ودر صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد شد.

تبصره2: دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن نام نويسي دانشجو را هربار كتبا به وي و اولياء او اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. با اين وصف عدم اخطار به وي از طرف دانشگاه ويا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر ، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده33) دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسال اخر در هريك از مراحل آموزش داروسازي، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

تبصره: در موارد استثنايي( محدوديت در سقف سنوات تحصيلي) در آخرين نيمسال هريك از مراحل آموزش داروسازي با توجه به تعدا واحد باقي مانده وسوابق تحصيلي دانشجو، ارائه واحد بيشتر از 14واحد درسي به دانشجوي مشمول ماده 33 به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.در هر صورت اين تعدا بيش از 20 واحد نبايد باشد.

ماده34)دانشجويي كه براي سه نيمسال متوالي يه چهار نيمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصيل محروم مي شود وچنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانده است حداقل 10باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 12 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوستهو كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته بدهد.

ماده35) ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان مرحله اول نبايد از 12 و در پايان مرحله دوم از 14 كمتر باشد. دانشجويي كه در پايان هريك از مراحل داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد،در صورتي كه مدت مجاز تحصيل وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد مي تواند درسهايي را كه در انها حسب مورد نمره كمتر از 12 يا 14 آورده است تكرار كند، در غير اينصورت حق ورود به مرحله بعدي ويافراغت از تحصيل را نخواهد داشت.بديهي است كه نمرات دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهدشد.

تبصره: دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مذكور در اين ماده استفاده كند يا عليرغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل خود را جبران نمايد چنانچه حداقل ميانگين كل واحدهاي او10باشد، مي تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده12 به رشته ديگري در مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته وكارشناسي ناپيوسته تغيير دهد.

ماده36)دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد به غير از رشته قبلي خود، در آزمون سراسري شركت كند و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد، دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديدتطبيق داده و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

ماده 37) دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي ، مي تواند در طول مراحل آموزش داروسازي حداكثر دو نيمسال تحصيلي متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره1: موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول با شوراي اموزشي دانشگاه مي باشد.

تبصره2: مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر مرحله محسوب مي شود.

ماده38) تقاضاي مرخصي تحصيل بايد به صورت كتبي ، حداقل دوهفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده تسليم گردد.

تبصره1: چنانچه تقاضاي مرخصي تحصيل خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصميم گيري بعهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره2: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از كسب نظر از دانشكده ذيربط تاقبل ازاتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ نمايد.

تبصره3: عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي برعهده دانشجو مي باشد.

ماده39) دانشجويان زن باردار شاغل به تحصيل مي توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات از يك نيمسال مرخصي زايمان، بدون احتساب در سنوات تحصيل استفاده نمايند.

ماده40)دانشجوياني كه گواهي و عذر پزشكي موجه آنها به تائيد شوراي پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه رسيده باشد مي توانند از حداكثر يك نيمسال مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات استفاده نمايند.

ماده41) دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خودرا شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خودرا پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و پس از آن حق ادامه تحصيل در ان رشته را ندارد.

تبصره: دانشجوي منصرف از تحصيل چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خودرا دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد.

فصل هشتم

انتقال و جابجايي

ماده42) انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشتهو همان مقطع تحصيلي است.

ماده 43) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است:

1-43- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبدا از نظر مقررات آموزش وانضباطي بلامانع باشد.

2-43- متقاضي حداقل دو نيمسال از دوره آموزشي خودرا در دانشگاه مبدا گدرانده باشد.

3-43- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.

4-43- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل 12 باشد.

5-43- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل، از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوط در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

تبصره: انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، با رعايت شرايط ماده 43 و اعلام موافقت دستگاه اجرائي ذيربط امكان پذير است.

ماده44)در موارد زير انتقال دانشجو به محل يا نزديكترين محل سكونت دائم خانواده، خارج از شرايط مذكور در ماده 43(به استثناي شرط1 انجام مي شود:

1-44- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2-44- بيماري صعب العلاج يا معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي پزشكي قادر بهادامه زندگي بطور مستقل نباشد.

3-44- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر به تاييد مراجع ذيربط در شهر ديگري باشد.

تبصره1: هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد باشد گواهي اشتغال و سكونت او بايد به تائيد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره3: در موارد استثنايي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و همسر او نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان محل تحصيل همسر موجود نباشد، همسر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره4:صحت هريك از موارد مذكور به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد.

ماده45)انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موراد مذكور در ماده 44.

ماده46)انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد ، با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده47)انتقال فرزندان اعضاء هيات عملي تابع ضوابط وآيين نامه مربوط به خود مي باشد.

ماده48) انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل كشور، تابع ضوابط وآيين نامه به خود مي باشد.

ماده49)دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خودرا كتبا با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي بهاداره آموزش دانشگاه مبدا تسليم نمايد.

ماده50) دانشگاه مبداء در صورت موافقت يا انتقال متقاضي واجد شرايط، موظف است حداكثر ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه با درخواست و ريز نمرات دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد و دانشگاه مقصد مكلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به داشنگاه مبدا اعلام نمايد.

تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق تحصيلي از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط داشنجو با دانشگاه مبدا قطع مي شود.

ماده 51) در صورت انتقال، واحدهاي گذرانده شده دانشجو كهنمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود وپذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 و بيشتر از 10 است، برعهده دانشگاه مقصد مي باشد در هرحالعدم پذيرش واحدهي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز اشت كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خودرا در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره1: تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عينا در كارنامه داشنجو ثبت و در ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.

تبصره2:عدم پذيرش دروس با نمره كمتر از 12 كربوط به مرحله اي است كه دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل است و به مرحله قبلي تسري ندارد.

ماده52)مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهاي اخذ شده در دانشگاههاي مبدا و مقصد با ذكر ميانگين نمرات و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده53)انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يكبار مجاز است.

جابجايي

ماده54)جابجايي دو دانشجو با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد، پس از گذراندن حداقل يك نيمسال و در صورت احراز شرايط زير در طول مدت تحصيل براي يكبار بلامانع است.

1-54- ادامه تحصيل هر دو دانشجو در دانشگاههاي مبدا از نظر مقررات اموزشي و انضباطي بلامانع باشد.

2-54- سال ورود به تحصيل هر دو دانشجو بايد يكسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوي متقاضي جابجايي نبايد بيش از 50% از واحدهاي دوره را گذرانده باشند.

3-54- نمره آزمون ورودي متقاضيان در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته و سهميه مربوطه در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

تبصره1: براي جابجايي دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد سپرده اند، كسب موافقت دستگاه اجرايي ذيربط علاوه بر شرايط مذكور الزامي است.

تبصره2: مدرك فراغت از تحصيل دانشجوياني كه جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر خواهد شد.

ماده55) دانشجوي متقاضي جابجايي بايستي دو نسخه فرم مربوط به جابجايي را از دانشگاه محل تحصيل خود دريافت و تكميل نموده ودر فاصله پانزدهم الي پايان تيرماه هرسال به آموزش دانشگاه مبدا تسليم كند.

تبصره1: دانشجويي متقاضي جابجايي منحصرا مي تواند يك دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب كند.

تبصره2: تقاضاي جابجايي دانشجوياني كه قبلا يكبار منتقل يا جابجا شده اند پذيرفته نخواهد شد.

ماده56) دانشگاهها پس از انتقضاي مهلت تعيين شده نسبت به بررسي تقاضاهاي رسيده اقدام و حسب مورد يك نسخه از تقاضاهاي تائيد شده را به همراه شرح واحدهايي كه متقاضيان گذرانده به دانشگاه مقصد ارسال مي دارند.

تبصره: جابجايي منحصرا يك بار در سال صورت خواهد گرفت، تقاضاهاي جابجايي بايستي حداكثر تا پايان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسيده باشد.

ماده57) از ابتداي شهريور ماه هر سال تحصيلي تقاضاهاي رسيده در شوراي آموزشي يا كميته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسي قرار مي گيرد و نتايج تصميمات متخذه قبل از شروع نام نويسي بر اساس تقويم دانشگاهي،توسط معاون آموزشي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا و از آن طريق به دانشجويان ذينفع اعلام مگيردد.

تبصره: جابجايي دانشجويان متقاضي پس از تصويب شوراي آموزشي ويا كميته منتخب آن شورا امري است قطعي و براي طرفين لازم الاجرا است.

فصل نهم

دانشجوي ميهمان

ماده58) در مواردي كه دانشجو، بطور موقت ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با توافق دانشگاههاي مبدا و مقصد به عنوان دانشجوي ميهمان، محل تحصيل خودرا به طور موقت براي مدت معين تغيير دهد.

تبصره1: ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه ، از دانشگاههاي حضوري به غير حضوري، از دانشگاههاي دولتي به غيردولتي وبر عكس ممنوع است.

تبصره2: ميهمان شدن دانشجو، مشروط به اين است كه دانشجو حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را درر دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

تبصره3: ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس با موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد، به شرط آنكه تعداد واحدهاي درسي مذكور از 10 واحد كمتر باشد و جمع واحدهاي درسي اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن نيمسال از 12 واحد كمتر واز 20 واحد بيشتر نشود، بلامانع است.

ماده59) تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان (تمام وقت يا تك درس)، در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.

تبصره1: انتخاب واحد دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چه به صورت تك درس وچه به صورت تمام وقت بايد با اطلاع گروه اموزشي مربوط در دانشگاه مبدا و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره2: واحدهايي كه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذراند، عينا در كارنامه اودر دانشگاه مبدا ثبت مي شود ونمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

تبصره3: حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجددا بگذراند.

ماده60)مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبداء صادر خواهد شد.

فصل دهم

تغيير رشته

ماده61) دانشجوي دوره دكتري عمومي داروسازي در طول دوران تحصيل خود مي تواند در صورت داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط، به رشته ديگري تغيير رشته دهد:

1-61-ادمه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2-61- حداقل يك ششم وحداكثر يك سوم كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3-61- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به تحصيل از نمره آزمون آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در سهميه و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

4-61- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيلر امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره1: تغيير رشته دانشجوياني كه از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي محروم مي شوند، براساس دستورالعمل مندرج در تبصره2 ماده 12 انجام مي شود.

تبصره2: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

تبصره3: تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره4: دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 1 همين ماده.

ماده62) تغيير رشته بايد در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت گيرد در غير اين صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر با رعايت مقررات ماده 61 امكان پذير است.

ماده63) درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته،دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي پس از موافقت ، در رشته جديد ثبت نام وانتخاب واحد نمايد.درصورت ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره1: دانشجو تاقبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي مي باشد.

تبصره2: اقدام نكردن دانشج به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تلقي مي شود وحق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 64) در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد ، تغيير رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره: تغييير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.

ماده 65) دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، در گروه اموزشي رشته جديد درسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد حداقل 80% اشتراك محتواي داشته باشد و نمره هريك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره1: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات انها در محاسبه ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بدون احتساب در ميانگين در كارنامه دانشجو باقي مي ماند.در اين صورت چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعا بعنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصيلي دانشجو در رشته جديد منظور خواهد شد.

تبصره2: در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشجو درحدي باشد كه امكان گذرندان واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل از وي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

ماده66) متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده67) چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي ويا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را از دست بدهد،اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي داروسازي را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد.در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده 61(به استثناي بند يك)معاف خواهد بود.

تبصره: در مواردي كه دانشجو در طول تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد،مي تواند بانظر شوراي پزشكي دانشگاه و تائيد شوراي آموزشي دانشگاه به رشتهاي در گروه آزمايشي ديگر پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد.

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده68) معادل و پذيرش دروسي كه دانشجو در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است:

1-68- دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

2-68-دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تائيد وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي يا وزارت علوم،تحقيقات وفناوري باشد.

3-68-تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي ويا وزارت علوم،تحقيقات وفناوري باشد.

4-68- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي ذيربط حداقل 80% اشتراك محتواي داشته ونمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره1: معادل سازي دروس تخصصي در مقاطع هم سطح يا از مقاطع بالاتر به پايين تر امكان پذير است.

تبصره2: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

ماده69)نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره: به ازاي هر 20واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو،يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود.

فصل دوازدهم

پايان نامه

ماده70) پاين نامه بخشي از دوره ي دكتري عمومي داروسازي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه ي مربوط به رشته ي تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق بپردازد.

ماده71) دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي مي بايست پس ازگذراندن 140 واحد درسي دوره دكتري عمومي داروسازي تا 1 سال موضوع پايان نامه خود را انتخاب و به ثبت برسانند.

تبصره:دانشجويي كه موضوع پايان نامه خود را در مدت مقرر به ثبت نرساند،تا زمان ثبت موضوع پايان نامه،مجاز به اخذ واحد درسي جديد نخواهد بود.

ماده72) استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو،موافقت استاد راهنما وتائيد گروه آموزشي مربوطه و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده ي مربوطه تعيين ميگردد.

تبصره1:رتبه ي استاد راهنما حداقل استادياري است.در موارد استثنائي با تاييد شوراي پژوهشي دانشكده ميتوان از اعضاي هيات علمي مربي نيز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود.

تبصره2:در موارد خاص و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده و به منظور انجام تحقيقات بين بخشي دانشجو ميتواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد.

ماده73) در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته پس از تائيد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد مشاور تعيين مي شود.

تبصره:سقف تعداد پايان نامه هاي دوره ي دكتري عمومي داروسازي كه به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدايت مي شوند از فرمول تقسيم تعداد كل دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيات علمي دانشكده ي مربوطه ضرب در عدد 2بدست مي آيد.در دانشكدهايي كه تعداد اعضاي هيات علمي زياد است و با فرمول فوق سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهد شد،هر عضو هيات علمي بر اساس مرتبه ي دانشگاهي وي و با تصويب شوراي پژوهشي دانشكده ،حداكثر 3 پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور همزمان ميتواند راهنمايي نمايد.

ماده74)انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد.

ماده75)موضوع پايان نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان نامه با عنوان مشابه يا متفاوت ولي محتواي يكسان در 5 سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد.

تبصره: در موارد خاص و با نظر شوراي پژوهشي دانشكده در موضوعاتي كه ممكن است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله ي زماني فوق باشد،اخذ پايان نامه با عنوان ومحتواي مشابه بلامانع است.

ماده76)هر دانشجو بايديك موضوع را با عنوان پايان نامه انتخاب نمايد.

تبصره:انتخاب موضوع پايان نامه توسط گروهي از دانشجويان(حداكثر 3 نفر)پس از تائيد استاد راهنماوتصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيل مجاز مي باشد.

الف:حجم و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد.

ب:تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه اي باشد كه هريك از دانشجويان ذيربط بتواند انجام بخش مستقلي از پايان نامه را عهده دار شوند.

ماده77)جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود.

الف:انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما.

ب: بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده.

ج:تصويب طرح پيشنهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطه.

د:ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده .

ه:ابلاغ مصوبه ي شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه.

تبصره: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع آن نبايد كمتر از يك سال باشد.

ماده78)هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد:

الف:چكيده به زبان فارسي و انگليسي(اهميت و زمينه ي كار،مواد و روش،نتايج و نتيجه گيري)

ب:مقدمه (دلايل اهميت موضوع پژهش، اطلاعات كلي در زمينه ي پژوهش و اهداف پژوهش)

ج: بررسي متون

د: روش كار(نوع پژوهش،محيط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گيري،روش جمع آوري اطلاعات،روش تجزيه و تحليل داده ها و انواع آزمون هاي آماري و مراحل انجام كار)

ز:نتايج(استفاده از آزمون هاي آماري،جداول ،نمودارها و بيان نتايج)

و:بحث و نتيجه گيري(بررسي نتايج حاصله ،مقايسه نتايج با ساير مطالعات، بررسي علت تفاوت نتايج پژوهش با ساير مطالعات،بررسي نقايص و محدوديت هاي پژوهش،نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادات)

ه:مراجع

ماده79)نگارش پاين نامه به زبان انگليسي بلامانع مي باشد ولي لازم است علاوه برچكيده به زبان انگليسي،چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشد.

ماده80)هيات داوران كه مسئوليت تصميم گيري نهايي در مورد پايان نامه ها را برعهده دارند از اعضاي زير تشكيل ميشود.

1.استاد راهنما

2.استاد مشاور(در صورت وجود)

3.نماينده ي شوراي پژوهشي دانشكده

4.نماينده ي گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه

5.يك عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان ،متخصصان وصاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوطه.

تبصره: مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيات علمي بايد حداقل استاد ياري باشد،در شرايط خاص پس از تائيد شوراي پزوهشي دانشكده ،ميتواند مربي باشد.در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

ماده81)ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت ميگريد و باتوجه به نمرات مربوط به 4 درجه به شرح ذيل متمايز مي شوند.

عالي        پايان نامه هاي بانمره 19 تا 20

بسيار خوب  پايان نامه هاي با نمره 17 تا 99/18

خوب        پايان نامه هاي با نمره 14 تا 99/16

غير قابل قبول  پايان نامه هاي با نمره كمتراز 14

تبصره:پا يان نامه هايي مي توانند درجه ي عالي راكسب نمايند كه تحقيقاتي بوده و يا در يكي از مجلاتي علمي معتبر داخل يا خارج از كشوربه صورت مقاله چاپ شده و يا اخذ پذيرش چاپ را در اين مجلات ارائه نمايند.بديهي است كه ارائه مقاله ويا اخذ پذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه وتعيين نمره نهايي صورت گيرد.

ماده82) كليه ي دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود در آخرين نيمسال تحصيلي مي باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصيلي نتواند از پايان نامه خود دفاع ونمره قبولي كسب نمايد،علي رغم اينكه كليه واحدهاي درسي دوره اموزشي مربوطه را با موفقيت گذرانده باشد،اخراج خواهد شد.

ماده83)تعداد واحدها و نمره پايان نامه هاي 1 و 2 دانشجويان دوره ي دكتري عمومي داروسازي در نيمسالي كه واحد اخذ شده است و پايان نامه 3 در آخرين نيمسال تحصيلي ثبت خواهد شد و دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است.

ماده 84) زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كه تمامي واحدهاي درسي خود را از جمله پايان نامه را گذرانده باشد. (هر كدام كه موخر باشد)

ماده 85) كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است.

ماده 86) يك نسخه از خلاصه هر پايان نامه مي بايست به حوزه ي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري و اطلاع رساني به ديگر مراكز، ارسال گردد.