مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي

آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي


 

آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي

مقدمه

به منظور شكوفايي وهدايت آموزشي دانشجويان داراي استعداد درخشان در نظام آموزش عالي كشور، « آيين نامه تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي » طبق مواد ذيل تدوين مي شود.

ماده 1- به منظور رعايت اختصار، واژه هاي زير در اين آيين نامه به كار برده مي شود:

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

دانشگاه: منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي كشور است كه طبق مقررات     وزارت به فعاليت مشغول هستند.

شوراي هدايت: منظور شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت است.

رشته: منظور هر يك از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي است كه داراي كد رشته در دفترچه آزمون سازمان سنجش آموزش كشور است.

ماده 2-  دانشجويان دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه حداقل دو نيمسال و حداكثر چهار نيمسال                              تحصيلي خود را با حداقل ميانگين كل هفده گذرانده و داراي يكي از ويژگيهاي زير باشندمجازند علاوه بر رشته تحصيلي خود، به طور همزمان، در يكي از رشته هاي كارشناسي دانشگاههاي كشور به تحصيل ادامه دهند.

الف- پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها، به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور، 5/2 انحراف معيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذيربط بيشتر باشد؛

ب- دارندگان نشان طلاي كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي، به تأييد وزارت آموزش و پرورش؛

ج- برگزيدگان رتبه اول جشنواره هاي خوارزمي و رازي در مرحله كشوري به تأييد دبير خانه هر يك از جشنواره ها؛

د- دانشجوياني كه بنا به دستورالعمل مصوب دانشگاه داراي ويژگيهاي استعداد درخشان هستند.

تبصره 1- اولويت انتخاب رشته دوم با رشته هاي گروههاي علوم انساني ، هنر و علوم پايه و رشته هاي مكمل رشته اول و موجود در دانشگاه محل تحصيل دانشجو است و دانشجو موظف است تأييد گروه آموزشي رشته دوم را براي آغاز تحصيل همزمان در دو رشته كسب كند.

تبصره 2- دانشگاه موظف است براي اجراي بند « د » دستورالعملي رابا توجه به ويژگيهاي علمي و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان تدوين كند كه براساس آنحداكثر پنج درصد از دانشجويان هر رشته ( يا گرد كرده آن با تقريب كمتر از 1) كه مشمول بندهاي «الف» تا «ج» اين ماده نيستند ، مجاز به تحصيل همزمان در دو رشته باشند.

ماده 3- دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نيمسال حداكثر تا سقف سي واحد از مجموع درسهاي دو رشته را به نحوي اخذ كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به پايان رساند.

تبصره 1- پس از ورود دانشجو به رشته دوم ، استاد راهنماي رشته اول با هماهنگي مدير گروه آموزشي رشته دوم وظيفه راهنمايي دانشجو را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2- تحصيل همزمان در دو رشته مشمول همه ضوابط و مقررات آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي وزارت است.

تبصره 3- باتأييد گروههاي آموزشي رشته اول و رشته دوم، دانشجو مي تواند درسهايي را كه به لحاظ محتوايي تطابق موضوعي داشته باشند صرفأ در يكي از دو رشته بگذراند.

ماده 4- دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود، فقط يك بار از تسهيلات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي بهره مند شود.

تبصره- دانشجو ميتواند در طي دوران تحصيل همزمان در دو رشته ، با نظراستاد راهنما از تحصيل در يكي از دو رشته انصراف دهد و تحصيل خود رادر رشته ديگر به پايان رساند.

ماده 5- پس از اتمام موفقيت آميز دوره آموزشي در هر يك از رشته ها، طبق مقررات وزارت، دانشجو به دريافت دانشنامه آن رشته نائل مي شود.

تبصره 1- تا زماني كه دانشجو تحصيل در هر دو رشته را به پايان نرسانده باشد ، شاغل به تحصيل شناخته مي شود و معرفي وي به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيلات در هر دو رشته خواهد بود.

تبصره 2- دانشجو پس از پايان تحصيلات در هر يك از دو رشته، مجاز است در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت كند.

ماده 6- مفاد اين آيين نامه ، مطابق دستورالعملي اجرايي خواهد شد كه به تصويب دانشگاه رسيده باشد.

ماده7- معاون آموزشي وزارت وظيفه نظارت بر اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد و در موارد بروز اختلاف در تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استناد خواهد بود.

ماده 8- اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه، هشت ماده و هشت تبصره در تاريخ 25/9/1383 به تصويب شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين «دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي» مصوب دوازدهمين جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت در تاريخ 5/11/77 ، و تفسيريه هاي بعدي مربوط به آن مي شود و از تاريخ تصويب لازم الاجراست.