مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آيين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

آيين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان


آيين نامه تسهيلات آموزشي ،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

مقدمه:

در اجراي بند1 ماده 2 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزش و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزشهاي والاي اسلامي ، انساني و ملي اين آئين نامه تصويب گرديد.

ماده1- دانشجويان موضوع اين آئين نامه عبارتند از:

الف- برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي با كسب نمره 5/2 انحراف معيار بالاتر از ميانگين(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

ب- دارندگان مدال طلا ،نقره و برنزه كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج-برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره ي رازي، جشنواره هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي )با معرفي دبير خانه هاي مربوطه.

د-مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده با تائيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارتخانه هاي مربوطه.

ه-دانشجويان نمونه كشوري

گروه پزشكي با معرفي نهاد ذيربط

*-دانشجويان پذيرفته شدگان برتر كشوري در هريك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي ،

دندانپزشكي داروسازي ،

جامع پيش كارورزي پزشكي،

پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي (حداقل سه نفر و حداكثر تاسقف چهل نفر در هر آزمون)

*-رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلاتي تكميلي كارشناسي ارشد وPhDبه شرح زير:

*-در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد:تا 20نفر پذيرفته شده در هر رشته يك نفر،

تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر و در صورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 50نفر باشد در مجموع 3 نفر.

در آزمون هاي وروديph.D: تا 5 نفر پذيرفته شده در هر رشته 1 نفر ،

تا 10نفر پذيرفته شده در هر رشته 2 نفر و در صورتيكه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 10 نفر باشد در مجموع 3 نفر.

ح-1%دانشجويان برتر هر رشته ورودي هر سال تحصيلي دانشگاه و حداقل 1 دانشجوي دوره ي كارداني با معدل 5/18 يا بيشتر،1 دانشجوي مقطع كارشناسي با معدل 18 يا بيشتر، براي مقاطع بالاتر معدل 17 يا بيشتر الزامي است.

ط- دانشجويان پژوهشگر برجسته به پيشنهاد شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه و تاييد شوراي پژوهشي و دبير خانه شورا واقع در مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت متبوع.

ي-رتبه هاي برتر پذيرفته شده در هر رشته در آزمون نهايي دانشنامه تخصصي:به ازاي هر 20 نفر پذيرفته شده 1 نفر،تا 50 نفر پذيرفته شده 2 نفر ودر صورتيكه كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 50 نفرباشد در مجموع 3 نفر.

تبصره 1: شاخص هاي اصلي دانشجويان بند "ط "پس از تصويب در شوراي معين از طرف دبير خانه شورا به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد .

تبصره 2:تسهيلات مربوط به مشمولين بند"ي" پس از تصويب در شوراي مربوطه ابلاغ خواهد شد.

************************** معدل كمتر از 16 و در كل دوره معدل كمتر از 17 و دانشجويان مقاطع كارشناسيي ارشد وبالاتر كه در 2 ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر از 15 و در كل دوره معدل كمتر از 16 كسب نمايند مشمول اين آئين نامه وتسهيلات مربوطه نخواهند شد.

ماده 3- دانشجويان كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي)باشند مشمول اين آئين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهد شد.

ماده4-دانشجويان داراي استعداد درخشان هر مقطع تحصيلي اعم از شاغل به تحصيل يا فارغ التحصيل مجازند فقط يك نوبت قبل ازانجام خدمت سربازي و طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع بالاتر شركت نمايند.

ماده5-حداكثر 10درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هررشته/محل به دانشجويان داراي استعداد درخشان مقاطع مختلف تخصيص داده مي شود.جهت استفاده از اين سهميه شركت در آزمون و كسب حداقل 85درصد نمره اي كه آخرين نفر پذيرفته شده در رشته /محل مربوط به دست آورده لازم مي باشد.

تبصره1:براي استفاده از سهميه مازاد كسب حداقل امتيازات لازم آموزشي،پژوهشي،فردي و اجتماعي كه با در نظر گرفتن بالاترين امتياز كسب شده تعيين مي گردد لازم است.

تبصره2:چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در شيوه نامه نحوه ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ارائه و ابلاغ مي گردد.

تبصره3:دانشجويان مشمول اين ماده ميتوانند فقط يك مرتبه براي مقطع تحصيلي بالاتر از مزاياي پيش بيني شده استفاده نمايند.

ماده6-دانشجويان مشمول اين آيين نامه(به استثناي مقاطعph.Dو تخصصي)مي توانند طرح نيروي انساني خودرادر سازمان ها و مراكز آموزشي،پژوهشي و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكي يا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكه حداقل50%دوران دانشجويي خود را (شامل زمان*******************************فوق نياز به خدمات آنان داشته باشند.

ماده7-دانشجويان داراي استعداد درخشان دوره كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته(دكتراي حرفه اي)مجازند در صورت داشتن حداقل معدل****دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور به طور همزمان در يكي از رشته هاي كارشناسي ياMPHدانشگاه هاي كشور به تحصيل ادامه دهند.

تبصره:مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ مي شود.

ماده8-به منظور هدايت فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان و نظارت بر آن ها،دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاور دانشجو تعيين مي نمايد.

ماده9-دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده دروس عمومي را بطور غير حضوري بگذراند.اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد.

ماده10-دانشجوي داراي استعداد درخشان مي تواند در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا27واحد درسي را بگذراند.

ماده11-دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان داراي استعداد درخشان،كلاس هاي ويژه اي تشكيل دهد.

ماده12-دانشگاه موظف است كلاس هاي ويژه آموزش زبان،مهارتهاي رايانه اي،مديريت،روش تحقيق و ساير موارد مشابه بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به صورت رايگان تشكيل دهد.

*************************************************در كنفرانس هاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

ماده14-دانشگاه موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم جهت تحقيق در زمينه موضوع و تهيه پايان نامه هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

تبصره:كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده15-دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي ،خوابگاه،بن خريد كتاب و تسهيلات استفاده از كتابخانه ها،آزمايشگاه ها،رايانه و اينترنت و امكانات زيارتي،تفريحي،ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

ماده16-هزينه هاي مالي و اعتباري كليه برنامه هاي ويژه آموزشي و پژوهشي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

اين آيين نامه كه مشتمل بر يك مقدمه،16ماده و 8 تبصره است در تاريخ 13/05/1386 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبه هاي "آيين نامه سطح بندي عملكرد استثنايي و تسهيلات اعطايي به استعدادهاي درخشان و دستورالعمل ارزشيابي و بودجه بندي استعدادهاي درخشان در دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي"مورخ 10/08/1383 گرديد و از تاريخ ابلاغ به مدت يك سال شمسي به صورت آزمايشي اجرا و پس از بررسي تصميم گيري مجدد خواهد شد.

 

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

مقدمه

به منظور اعتلاي علمي كشور و تربيت چهره هاي علمي شاخص و در راستاي برنامه ريزي توسعه پايدار كشور و به اجرا در آوردن سياست هاي هدايت و حمايت استعدادهاي درخشان در دانشگاه هاي علوم پزشكي و موسسات علمي واجد شرايط مصوب جلسه 419 مورخ22/02/1377 و جلسه 502 مورخ22/05/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،اين آيين نامه به تصويب رسيد.

در اين آيين نامه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،وزارت،دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز آموزشي و تحقيقاتي وابسته دانشگاه و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به اختصار "شورا" ناميده مي شود.