مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر


آئين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگرضميمه آئين نامه هاي آموزشي دوره هاي دكتري (پزشكي،دندانپزشكي،داروسازي)،كارشناسي پيوسته،ناپيوسته و كارداني

تعاريف:

ماده 1-تسهيلات اين آئين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق مي گيرد:

1- فرزندان و همسران (شهيد،مفقودالاثر،آزاده،جانباز 50% و بالاتر)

2-آزاده با حداقل 6 ماه سابقه اسارت

3-جانباز 25% و بالاتر و همچنين جانباز با حداقل 15% جانبازي و3ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه.

تبصره 1:منظورازستاد شاهد وايثارگر در اين آئين نامه ستاد شاهد وايثارگرهر دانشگاه مي باشد.

تبصره2:عنوان ستاد شاهد وايثارگر دانشگاه در اين آيين نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود.

ثبت نام:

ماده2-به دانشجوي جانبازي كه بعلت بيماري ويا ادامه درمان نتوانددر مهلت تعيين شدهبراي ثبت نام درهر نيمسال مراجعه كنداجازه داده مي شود(مشروط براينكه گواهي پزشكي كه به تاييد ستاد رسيده باشد ارائه نمايد)تا زمان حذف و اضافه ثبت نام و انتخاب واحد كند.

واحد هاي درسي:ماده3-دانشجويان شاهد وايثارگر مي توانند در هر نيمسال حداقل 10واحد انتخاب نمايند و حداكثر تا چهار نيمسال از نيمسال هايي كه دانشجو 10واحد انتخاب نموده است بانظرستاد جزوه سقف سنوات مجاز تحصيلي دانشجو محاسبه نخواهد شد.

تبصره:در نيمسالي كه دانشجوي شاهدوايثارگر خارج از اختيار خود مجبور به انتخاب كمتر از 10 واحد بوده استردرصورت كسر ميانگين نيمسال (كمتر از 12 يا14 با توجه به آئين نامه هاي آموزشي مربوطه)آن نيمسال بعنوان نيمسال مشروطي محاسبه نخواهد شد.

ماده4- دانشجوي شاهد و ايثارگري كه باگذراندن حداكثر 8 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود در صوريتكه ميانگين كل نمرات اوحداقل 14 باشد،مي تواند در دوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب نمايد.

تبصره:دانشجوي شاهد و ايثارگري كه جهت شركت در آزمونهاي جامع علوم پايه ويا پيش كارورزي حداكثر8واحد درسي باقيمانده داشته باشند با تشخيص و تاييد ستاد مجازبه انتخاب حداكثر 8 واحد در دوره تابستاني مي باشد.

حضورو غياب :

ماده5- دانشجوي شاهد و ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ با متاثر از آلام گذشته نتواند در جلسه ويا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند با تاييد مدارك توسط ستاد مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد در غير اينصورت درس يا دروس مذكور و حذف ميشود.

ماده6-تشخيص موجه و يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد وايثارگردر كلاس درس و يا در جلسات امتحان ميان نيمسال ،پايان نيمسال ،آزمونهاي جامع علوم پايه وپيش كارورزي برعهده ستاد مي باشد.

حذف و اضافه:

ماده7- دانشجوي شاهد وايثارگر مي تواند دو درس نظري خود را تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد مشروط بر اينكه تعداد واحده هاي باقي مانده او از 10 واحد كمتر نشود.

تبصره:دانشجويان شاهد ايثارگر حداكثر براي 2 مرتبه در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوستهر3مرتبه در مقطع كارشناسي و4مرتبه در مقاطع بالاتر مي توانند از تسهيلات ماده مذكور بهر مند گردند.

ماده8- تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در هر نيمسال تحصيلي برعهده ستاد مي باشد كه در آن صورت آن نيمسال جزو سئوات تحصيلي دانشجو محسوب نخواهد شد.

(دانشجويان شاهد وايثارگر حداكثر براي 1مرتبه در مقطع كارداني و كازرشناسي ناپيوسته 2 مرتبه در مقطع كارشناسي و3 مرتبه در مقاطع بالاتر مي توانند از تهسيلا اين ماده استفاده نمايند)

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو:

ماده9- مدت زمان امتحان هاي مياان نيمسال و پايان نيمسال براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص ستاد حداكثر تا2 برابر مدت زمان معمول آنها قابل افزايش است.مدت زمان آزمون هاي جامع علوم پايه وپيش كارورزي نيز تا 25% مدت زمان امتحانات مذكور براي اين دانشجويان(جانباز) قابل افزايش خواهد بود.

ماده10- نمراتمردودي حداكثر 3 درس دانشجويان شاهد وايثارگر شاغل به تحصيل در ميانگين كل نمرات آنها محسوب نميشود مشروط براينكه نمرات هريك از دروس پس از اخذ آنها و شركت در امتحانهاي مربوطه در اولين فرصت ممكن كمتر از 12 نباشد.

تبصره: جهت دانشجويان جانباز 25% به بالا به ازاي هر 10 درصد اضافه جانبازي، يك درس به 3 درس اضافه مي شود در هر حال دروس حذف شده نبايد از 5 درس تجاوز نمايد.

ماده12 –در دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دروسي را كه دانشجوي شاهد وايثارگر جهت جبران كسر ميانگين درسقف سنوات مجاز مرحله مربوطه اخذ مي نمايد،در صورتيكه نمرات آنها از حدنصاب ميانگين مرحله مربوطه بالتر باشد نمرات مردودي قبلي درس مورد نظر از نمرات مرحله مربوطه خذف مي شود و تنها در ميانگين كل تحصيل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره: حداكثر 4 نيمسال از نيمسال هايي را كه دانشجوي شاهد و ايثارگر جهت جبران كسري ميانگين انتخاب واحد مي نمايد جزو حداكثر سنوات تحصيلي وي محاسبه نخواهد شد.

ماده 13- در صورت قبولي دانشجوي شاهد و ايثارگر در آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي و مردودي در يكي از دروس اعلام شده پس از آزمون و يا كسر ميانگين كل مرحله مربوطه ( مرحله هاي علوم پايه وپيش كارورزي)، قبولي در آزمون جامع مذكور تا جبران ميانگين آن مرحله و يا قبولي در درس مذكور محفوظ باقي خواهد ماند.

مرخصي:

ماده 14- درصورتي كه رخصي براي معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ باشد و مدت درمان بيشاز يك ماه ادامه يا و مدارك مربوط مورد تاييد تاد واقع شود ن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.همچنين علاوه بر مرخصي تحصيلي مجزر اعطاي چهار نيمسال مرخصي بدون اتساب در سنات به همسران (شهيد ر جانباز 50% و بالاتر و جانباز اعصاب و ران با حداقل 25% جانبازي) يا تاييد ستاد بلامانع است.

انتقال:

ماده 15-پذيرش كليه دروس گذرانده شده دانشجو شاهد و ايثارگر انتقالي توسط دانشگاه مقصد الزامي است.

تغيير رشته:

ماده 16- گذراندن حداقل 14 واحد درسي براي دانشجويان شاهد وايثارگر متقاضي تغيير رشته كفايت مي كند.

ماده 17- دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ ااز شرايط احراز رتبه نسبي،از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند.

تبصره: براي دانشجويان شاهد و ايثارگر نمرات دروس پذيرفته نشده از رشته قبل در رشته جديد محاسبه نمي شود.

ماده 18-دانشجويان شاهد و ايثارگري كه به دليل مشكلات آموزشي از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند در صورتيكه كمتر از 68 واحد گذرانده و ميانگين كل نمرات آنهامساوي يا بيشتر از 10باشد مي توانندبه مقطع كارداني تغيير رشته دهند و در صورتي كه بيش از 68 واحد گذرانده باشند مي توانند به مقطع كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تغيير رشته دهند(مشروط براينكه ميانگين كل نمرات آنها مساوي يا بيشتر از 10 باشد ).

ماده19- ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه مي تواند تاييد برخي از مواد اي آئين نامه،كه اجراي آنها منوط به تاييد ستاد است را به مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه تفويض نمايد.

ماده20-كليه آئين نامه هاي تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر (آئين نامه تسهيلات آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب جلسه 306 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 14/08/1374 ،آئين نامه اجرايي آموزش عالي آزادگان تصويب نامه هيئت وزيران شماره 85634ت293ه مورخ 04/08/1369 و آئين نامه نقل و انتقال 5%دانشجويان شاهد و ايثارگرو...)كمافي السابق به قوت خود باقي بوده و مفاد آن لارم الاجرا مي باشد.

ماده 21-اين آئين نامه عطف به ماسبق نمي شود و صرفا شامل دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع فعلي ميگردد.

ماده22-مرجع نهايي تفسير مواد اين آئين نامه و موارد اختلافي با آئين نامه هاي قبلي به عهده اداره كل دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت متبوع خواهد بود.

اين آئين نامه در22 ماده و 8 تبصره در جلسه مورخ 18/02/1387 شوراي طرح و برنامه شاهد به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.