مقررات و آيين نامه ها

واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » مقررات و آيين نامه ها » آيين نامه ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها

آيين نامه ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها


به منظور سرعت بخشيدن به فرآيند صدور معافيت تحصيلي و تعيين تكليف مشمولاني كه مجاز به ثبت نام و اشتغال به تحصيل در دانشگاه نيستند،چگونگي صدور مجوز ثبت نام و صدور معافيت تحصيلي به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

1-دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي باتوجه به ضوابط ثبت نام مشمولان ،آن دسته از مشمولاني راكه مجاز به تحصيل مي باشند.به صورت موقت ثبت نام ومشمولان ثبت نام شده را باتكميل در خواست معافيت تحصيلي پيوست(پيوست ب)بهدفاتر خدمات الكترونيك انتظامي(پليس+10) اعزام مي نمايند.

تذكر:متعديان ثبت نام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفند مدارك تحصيلي داوطلبانمشمول را كنترل و اطلاعات درخواستي را باتوجه به مدارك مستند ارائه شده تكميل و مدارك كنترل شده را پيوست در خواست معافيت تحصيلي نمايند.

2-مشمولان با ارئه درخواست معافيت تحصيلي و مدارك پيوست آن،به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مراجعه و اقدام به ثبت درخواست مربوط مي نمايد.

تذكر:حداكثر مهلت مراجعه مشمولين براي درخواست معافيت تحصيلي به دفاتر مذكور و يك ماه مي باشد.

3-دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مدارك مشمولان را اخذ ودر سامانه وظيفه عمومي ثبت اطلاعات مي نمايند.

4-با عنايت به كنترل هاي سيستمي،

وضعيت مشمول برسي و در صورتي كه شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد، مجوز ثبت نام را صادر خواهد نمود.

5-دانشگاه درخواست كننده معافيت تحصيلي ،پس ازدريافت مجوز ثبت نام،اقدام به ثبت نام قطعي دانشجوي مشمول مي نمايد.

تذكر:شماره مجوز صادره توسط دفتر خدمات الكترونيك انتظامي به عنوان شماره معافيت تحصيلي مشمول محصوب خواهد شد.

6-دفتر خدمات الكترونيك موظف هستند مدارك دريافتي از مشمولان را به وظيفه عمومي محل استقرار تحويلي نمايند.

7-وظيفه عمومي شهرستان مدارك دريافتي را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبيق و در صورت صحت اطلاعات صدور معافيت تحصيلي را تاييد مي نمايد.

8-مركز عمليات مشمولين با توجه به تاييد صورت گرفته،معافيت تحصيلي را به صورت متمركز چاپ و از طريق پست به دانشگاه ذيربط ارسال مي ناميد.

9-دانشگاه موظف است از شركت در آزمون پايان ترم دانشجوياني كه كعافيت تحصيلي آنان صادر نشده خودداري و اين گونه مشمولان را براي رسيدگي به وظيفه عمومي شهرستان محل استقراردانشگاه معرفي مي نمايد.

10-سربازان در حين خدمت موظفند برگ درخواست معافيت تحصيلي و مدارك ذيربط را به وظيفه عمومي شهرستان محل اعزام تحويل تا چنانچه واجد شرايط ادامه تحصيل باشند از خدمت ترخيص و براي اشتغال به تحصيل به دانشگاه درخواست كننده معرفي نمايند.

11-نحوه رسيدگي به در خواست ثبت نام دانشجوياني كه با آزمون مجددقصد ادامه تحصيل دارند بر اساس بخش نامه 727/22/23 مورخ 12/10/89 اين سازمان مي باشد.

12-دانشجوياني كه به طور هم زمان در دو واحد آموزشي يا رشته و مقطع تحصيلي پذيرفته مي شوندتنها يكبار مجوز ثبت نام دريافت خواهند داشت و در صورت تغيير دانشگاه دانشگاه اوليه موظف است ضمن ارائه مجوز ثبت نام به مشمول مراتب را به وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه اعلام تا نسبت به اصلاح در سامانه وظيفه و صدور معافيت تحصيلي به عنوان دانشگاه جديد اعلام نمايند.درصورت امكان تحصيل در هر دو دانشگاه با ارائه تصوير معافيت تحصلي دانشگاه اوليه به دانشگاه دوم صرفا در سقف سنوات رشته اول مي تواند هم زمان به تحصيل ادامه دهد.

13-مشمولاني كه كجاز به تحصيل شناخته نشوند بايد خود را براي رسيدگي به وضعيت مشموليت معرفي نمايند.

14-معاونت وظيفه عمومي استان ها موظفند قبل از ثبت نام،با هماهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي استان جلسه توجيهي وآموزشي را برگزار نمايند تا خللي در ثبت نام دانشگاه ايجاد نشود.

15- رسيدگي به وضعيت غيبت مشمولان بر اساس ابلاغيه شماره 6724/2/23 مورخ26/05/90 و معاونت وظيفه عمومي استان ها مجاز به ارجاع مشمولان به سازمان وظيفه عمومي ناجا براي رسيدگي به وضعيت غيبت نمي باشند و بديهي است در صورت مراجعه به سازمان،درخواست آنان رسيدگي نخواهند شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا

سرتيپ دوم پاسدار سيد حميد صدر السادات

گيرندگان:

1-وزارت علوم،تحقيقات وفناوري،براي آگاهي و ابلاغ به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تابعه.

2-وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي، براي آگاهي و ابلاغ به دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي تابعه

3-دانشگاه آزاد اسلامي، براي آگاهي و ابلاغ به دانشگاه و موسسات آموزش عالي تابعه.

4-مركز عمليات مشمولان، براي آگاهي و اقدام لازم.

5- اداره **** سازمان، براي آگاهي و اقدام لازم.

6- معاونت ها، مراكز و ادارات مستقل سازمان ،براي آگاهي و اقدام لازم.

7- معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان ها، براي آگاهي و اقدام لازم.

ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

1-  متولدين سال 1372 به شرط اخذ ديپلم و پيش دانشگاهي به صورت حضوري يا غير حضوري

2- متولدين سال 1371 به شرط اخذ ديپلم و پيش دانشگاهي به صورت حضوري.

تبصره متولدين نيمه دوم سال 1371 كه ديپلم يا پيش دانشگاهي را به صورت غير حضوري اخذ كرده باشند نيز مجاز به تحصيل مي باشند.

3-متولدين نيمه دوم سال 1370 به شرط اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي به صورت حضوري

4-فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي متولدين سال هاي قبل مشروت بر آن كه ديپلم شاخه هاي فني حرفه اي و كاردانش و حداكثر تا پايان 22 سالگي و پيش دانشگاهي را تا پايان 24 سالگي به اتمام رسانده باشند.

5-دارندگان برگ اعزام بدون غيبت مشروط برآن كه موعد اعزام آنان 18/07/90 به بعد باشد.

6- دانشجويان انصرافي   ، ترك تحصيل و اخراج از دانشگاه مجاز به ثبت نام نيست.

تبصره-مشمولاني كه تا پايان سال اعزام از تحصيل انصراف داده باشند مشروط برآن كه فاقد غيبت باشد مجاز به ثبت نام خواهند بود.

7-فارغ التحصيلان مقاطع دانشگاهي با رعايت شروط ذيل مجاز ثبت نام مي باشند.

الف- از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از 6 ماه نگذشته باشد.

ب- در مقطع تحصيل قبلي سقف سنوات تحصيلي را رعايت كرده باشند.

تبصره- سنوات تحصيلي مشمولان از مهرماه سال اعزام محاسبه خواهد شد.

8- دانشجويان داراي معافيت تحصيلي كه در آزمون محدود شركت كرده اند يا شرايط ذيل مجاز به ثبت نام مي باشند:

الف-در مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوستهو كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر 2 نيم سال و در مقاطعكارشناسي پيوسته،كارشناسي ارشد پيوسته و دكترا(تخصصي و حرفه اي)حداكثر 4 نيم سال از شروع به تحصيل آن ها نگذشته باشد.

ب- مقطع جديد از مقطع در حال تحصيل پايين تر باشد.

                       از زمان انصراف مقطع قبلي تا اشتغال به تحصيل در مقطع جديد بيش از 1 ماه سپري نشده باشد.

ث- هنگام شركت در آزمون داراي معافيت تحصيلي باشد.

تبصره- معافيت تحصيلي اين گونه مشمولان با درخواست دانشگاه ثانويه،توسط دانشگاه اوليه دانشگاه جديد ارسال خواهد شد.

9- دانشجويان مقاطع كارشناسي و بالاتر پيوسته كه با اخذ مدرك كارداني فارغ التحصيل شده اند تا پايان خدمت دوره ضرورت مجاز به تحصيل نيستند.

10- فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل در مقطع كارشناسي پيوسته نيستند مگر در رشته هاي هم نام با مقطع كارداني كه در اين صورت بايد تحصيل كارشناسي را حداكثر طي مدت 4 سال به اتمام برسانند.

11- سربازان در حين خدمت مجاز به تحصيل در دانشگاه نمي باشند مگر با ارائه مجوز صادره از سوي وظيفه عمومي محل اعزام به خدمت.

12-سربازاني كه خدمت آنان حداكثر تا 30/11/90 به اتمام مي رسد و شروع به تحصيل آنان دو نيم سال دوم سال 91-90 مي باشد، مي توانند از اول مهرماه ثبت نام نمايند ليكن اشتغال به تحصيل آنان مربوط به ارائه كارت پايان خدمت خواهد بود.

13- دارندگان كارت پايان خدمت و معافيت دائم.

14- متولدين شهريور1340 و قبل از آنان نيازي به مجوز وظيفه عمومي ندارند.

15- دارندگان معافيت موقت بدون غيبت در مدت اعتبار آن.

16- كاركنان نيروهاي مسلح و متعهدين خدمت در سازمان هاي دولتي با ارائه موافقت نامه سازمان مربوطمبني بر موافقت با تحصيل.

17-ثبت نام طلاب حوزه هاي علميه يا ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از حوزه مربوط كه داراي شماره معافيت تحصيلي باشد،بديهي است دانشگاه ها براي اين گونه مشمولان معافيت تحصيلي درخواست نخواهند كرد.ليكن آنان موظفند براي ثبت نام در هر نيم سال تحصيلي، كواهي مربوط را از حوزه علميه دريافت و ارائه نمايند