واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره روابط بين الملل » دستورالعمل تاييد مدارك دانش آموختگان جهت ارائه به مراكز خارجي

دستورالعمل تاييد مدارك دانش آموختگان جهت ارائه به مراكز خارجي

مقدمه:
اداره  امور بين الملل  آموزش دانشگاه يكي از ادارات زيرمجموعه آموزش كل است و وظيفه آن تاييد مدارك فارغ التحصيلان جهت ادامه تحصيل و يا اشتغال در مراكز خارجي است. در راستاي  تكريم ارباب رجوع و نظارت برحسن اجراي قوانين و و تسهيل انجام امور دانش آموختگان  جهت  ادامه تحصيل يا اشتغال در خارج ،دستور العمل ذيل صادر و فارغ التحصيلان  بر اساس آن از تسهيلات ارائه شده توسط اين اداره بهره مند خواهد شد.
تعريف فارغ التحصيل
دانشجويي كه كليه و احدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي، كارشناسي ارشد ، دكتري و تخصص  را طبق برنامه مصوب و بر  اساس مقررات آيين نامه هاي آموزشي  با موفقيت گذرانده باشد ، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

بند اول
تعهد  فارغ التحصيلان
به استناد ماده 8 قانون تامين امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 1353 و اصلاحات بعدي ، دانشجويان و هنرجويان دانشگاه ها و دانشكده ها كه در موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي مذكور آموزش مي بينند موظفند طبق تعهد نامه رسمي كه بدو ورود برابرمقررات از آنان اخذ مي شود تعهدات خود را انجام دهند. درخصوص فارغ التحصيلان متعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشجويان هيچگونه اقدامي ميسر نمي باشد.

بند دوم
دريافت دانشنامه و ريزنمرات و صدور مجوز تحويل مدارك  
فارغ التحصيلان پس از انجام كليه تعهدات مذكور در بند يك  قبل از هرگونه اقدامي بايستي اقدام به دريافت اصل ريزنمرات و دانشنامه  نمايند و پس از صدور مجوز تحويل مدارك توسط اداره فارغ التحصيلان  آموزش ، جهت ادامه تحصيل و يا اشتغال در مراكز خارجي اقدام نمايند .
                    
بندسوم

تهيه مجوز وزارت بهداشت (فرم 12)
  بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، فارغ التحصيلان  بايستي جهت دريافت  تاييديه تحصيلي براي  چهار كشور امريكا، كانادا ،استراليا و انگليس فرم شماره 12 را پس از تكميل به همراه  مدارك مورد نياز به ميز خدمت معاونت آموزشي  دانشگاه  تحويل  و يا به پست الكترونيكي edu_ia@tums.ac.ir  ايميل نمايند . اين فرايند در اموزش يك روزه استعلام ميگردد وليكن دريافت پاسخ از وزارت بهداشت بطور ميانگين يك هفته  زمان ميبرد .اموزش پس از دريافت پاسخ مجاز به خدمت رساني به اين دسته از متقاضيان است.  

 مدارك مورد نياز
  - يك قطعه عكس
  - كپي پاسپورت از صفحاتي كه مهر ورود و خروج دارد
  - فرم تكميل شده شماره 12 (دريافت فرم شماره 12)


بند چهارم
ارائه ترجمه مدارك
جهت مكاتبه با ECFMG از طريق پرتال اين موسسه، لازم است متقاضيان ترجمه مدارك خود را به بايگاني معاونت آموزشي تحويل نمايند.اداره امور بين الملل پس از تكميل مدارك و دريافت هزينه نسبت به مكاتبه با اين موسسه اقدام خواهد نمود.
تبصره 1:  دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال تهيه و ترجمه ريزنمرات و ساير مدارك ندارد.
تبصره 2: صحت ترجمه كليه مدارك اعم از دانشنامه ، ريزنمرات ، دوره هاي كار آموزي و كارورزي و غيره كه توسط دارالترجمه انجام شده است به عهده فارغ التحصيل است  واين اداره هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. لذا عواقب و مشكلات ناشي از هرگونه اشتباه مترجم  به عهده شخص  متقاضي است.

بند پنجم
 دارندگان گواهينامه   MPH    
طبق مقررات وزارت بهداشت ،چنانچه دانشنامه و ريزنمرات مقطع دكتري عمومي به تاييد مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع رسيده باشد  نيازي به مهر" ترجمه بلا مانع است  "مركز در ظهر گواهينامه   MPH  دانش آموختگان نبوده  و مدرك مذكور پس از ممهور نمودن به مهر اداره امور بين الملل آموزش قابل ترجمه و تاييد ميباشد .
 
بند ششم
تحت هيچ شرايطي تاييد مدارك ساير دانشگاهها جهت ارسال به خارج از كشور  توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام پذير نيست .

بند هفتم
عكس بانوان جهت تاييد فرم هاي خارجي بايستي با حجاب اسلامي باشد.