واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره دانش آموختگان » قابل توجه فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل يا اشتغال در مراكز بين المللي

قابل توجه فارغ التحصيلان متقاضي ادامه تحصيل يا اشتغال در مراكز بين المللي

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران درخصوص تأييد مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان تسهيلاتي را فراهم نموده است، از جمله صدور گواهي فارغ‌التحصيلي، تكميل فرم فارغ‌التحصيلي، تائيد ريز نمرات، سر فصل دروس، دوره‌هاي كار‌آموزي و كارورزي، دانشنامه، ... و ارسال موارد فوق‌الذكر به مراكز علمي خارجي.


فرآيند انجام اين كار به شرح ذيل است:


الف) دريافت درخواست:

  •    دريافت نامه هاي انگليسي مراكز علمي خارج ا ز كشور درخصوص تأييديه هاي تحصيلي
  •    دريافت فرم هاي انگليسي مراكز علمي خارج  از كشور درخصوص تأييديه هاي تحصيلي

             توضيح: اين فرم ها يا مسقيماً از خارج به اين دفتر ارسال مي شود يا توسط خود متقاضيان تحويل مي گردد.

  •     دريافت نامه هاي الكترونيك از مراكز علمي خارج از كشور

          توضيح : متقاضيان چه در داخل و چه در خارج از كشور مي توانند درخواستشان را به آدرسedu_ia@tums.ac.ir ارسال فرمايند. 

دريافت درخواست از طريق مكالمه تلفني از خارج

  • دريافتonlineدرخواستها از ECFMG و FCVS ازطريق پورتال اين موسسات

ب) بررسي موارد درخواستي

ج) پاسخگويي:
   - پاسخگويي از طريق مكاتبه:
   كليه نامه هاي دريافتي از خارج از طريق مكاتبه پاسخگويي مي شوند.
-   پاسخگويي از طريق پست الكترونيك:
 چنانچه مراكز خارجي از طريق ايميل اقدام به مكاتبه و استعلام نمايند پاسخ نيز از همين طريق ارسال مي شود. 
 - پاسخگويي از طريق تكميل فرم:
  در مواردي كه مراكز، فرم خاصي را درخصوص تأييديه تحصيلي به اين دفتر ارسال نموده باشند، فرم براساس سوابق موجود، تكميل و به صورت امضاء و مهر شده تأييد، و در پاكت در بسته و ممهور به مركز مورد نظر ارسال مي گردد.
  - پاسخگويي از طريق مكالمه تلفني: 
  بعضي مراكز
خارجي از طريق مكالمه تلفني خواستار تاييد فوري مدارك متقاضيان مي گردند در اينگونه موارد براساس سوابق موجود، تلفني به آن مركز پاسخ داده مي شود.

پاسخگويي بصورتonlineاز طريق پورتال با موسسات  FCVSو ECFMG  


د) ارسال مدارك:
ارسال مدارك توسط  اين دفتر، از طريق پست عادي صورت مي گيرد. در صورت تمايل به استفاده از ديگر انواع پست (سفارشي،DHL،TNTو ...) متقاضيان بايستي  ابتدا جهت تحويل مدارك  به صورت ممهورشده  به اين حوزه مراجعه وسپس براي ارسال آن به باجه هاي پستي مراجعه نمايند .


 توجه 1 - فارغ‌التحصيلان عزيز مي‌توانند در صورت نياز از طريق سايتhttp://education.tums.ac.irبه برنامه‌هاي درسي، ساعات عملي و نظري ، سرفصل دروس و تعداد واحدهاي كليه رشته‌هاي دانشگاه دسترسي داشته باشند.
توجه 2 - ترجمه كليه مدارك به عهده خود متقاضيان مي باشد و دانشگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال ترجمه آنها ندارد . لازم به ذكر است ترجمه مدارك بايد به صورت  رسمي از طريق دارالترجمه هاي معتبر صورت گرفته باشد . دانشگاه به مدارك ناقص ترتيب اثر نخواهد داد.جهت مكاتبه باECFMG و FCVS از طريق پورتال اين موسسه ، چنانچه ترجمه مدارك در فايل متقاضيان وجود نداشته باشد دانشگاه فقط 4 هفته به ايشان مهلت ميدهد تا هر چه سريعتر نسبت به ارائه ترجمه اقدام نمايند پس از اين زمان مكاتبه با اين موسسه انجام خواهد شد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در خصوص نقص مدارك ندارد .


توجه 3- درخصوص فارغ التحصيلان متعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشجويان هيچگونه اقدامي ميسر نمي باشد.

توجه 4.متقاضيان  بايستي جهت دريافت  تاييديه تحصيلي براي  سه كشور امريكا، كانادا و انگليس فرم شماره12 را پس از تكميل به همراه  مدارك مورد نياز به آموزش دانشگاه تحويل نموده و آموزش پس از پاسخ وزارت خانه مجاز به خدمت رساني به اين دسته از متقاضيان است.   

مد مدارك مورد نياز

1- 1 - يك قطعه عكس


2- 2 - كپي پاسپورت از صفحاتي كه مهر ورود و خروج دارد 


       3- فرم تكميل شده شماره 12 (دريافت فرم شماره 12)


     توجه 5- جهت تاييد فرم هاي عكسدار ارائه گواهي معتبر  عكسدار الزامي است  .


      توجه6- دانشگاه ملزم به برقراري تماس تلفني با متقاضي نمي باشد .