شرح وظايف مركز

شرح وظايف مركز امور هيات علمي:

 

 

اين مركز در راستاي سامان دهي امور مرتبط با اعضاي محترم هيأت علمي بنا نهاده شده است.

اهداف مركز امور هيأت علمي عبارتند از:


•    ساماندهي امور مربوط به هيأت علمي در حوزه آموزش از زمان جذب تا بازنشستگي با هدف تسهيل فرآيندها و نظام بخشيدن به آنها

•    بازنگري نقشه هيأت علمي دانشگاه در مسير هدفمند كردن جذب اعضاي هيأت علمي جديد

•    بازنگري روش هاي ارزيابي عملكرد از جمله سامانه شعاع در جهت مديريت بهينه نيروي انساني

•    هماهنگي امور مربوط به انتخاب و انتصاب رؤساي دانشكده ها و مديران گروه ها و ارزيابي عملكرد آنها

•    همكاري با ساير واحدها در پيگيري امور رفاهي اعضاي هيأت علمي