فرآيندهاي اداره


در راستاي اجراي برنامه هاي تحول اداري و صيانت از حقوق مردم و بنا بر ضرورت اجراي طرح تكريم ارباب رجوع، اين معاونت به صورت ويژه اقدام به طراحي سايت http://mizekhedmat.tums.ac.ir نموده است تا شما عزيزان جهت ارائه درخواستهاي خود نياز به مراجعه حضوري نداشته باشيد و همچنين بتوانيد پيگير مراحل كار خود باشيد.لذا خواهشمند است جهت ارائه درخواست وارد سايت مربوطه شويد و طبق توضيحات عمل فرماييد.