واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره روابط بين الملل » شرح وظايف اداره روابط بين الملل

شرح وظايف اداره روابط بين الملل

• دريافت درخواست‌هاي الكترونيكي يا تلفني از خارج
• بررسي مدارك تحصيلي اعم از ريز نمرات، دانشنامه، دوره هاي كارآموزي و كارورزي ، دروس نظري و عملي جهت تاييد، مهروموم و تحويل به دانش آموخته
• صدور گواهي فارغ التحصيلي به منظور معرفي فارغ التحصيلان به دانشگاه‌ها و مراكز درماني خارج از كشور جهت ادامه تحصيل و يا اشتغال به كار 
• بررسي ،تكميل و تاييد فرم‌هاي دريافتي از مراكز علمي- درماني خارج از كشور از قبيل ECFMG, FCVS, USMLE, EICS, WES, CALIFORNIA,
• دريافت نامه‌هاي الكترونيكي ، بررسي و پاسخگويي به آن‌ها
• مكاتبه مستقيم و اينترنتي با موسسه ECFMGدر خصوص تاييد مدارك فارغ التحصيلان دانشگاه 
• مكاتبه با وزارت بهداشت جهت صدور مجوز مكاتبه با دانشگاه‌هاي آمريكا، كانادا ، استراليا و انگليس (فرم 12)
• اعلام تغيير و جابجايي احتمالي معاون آموزشي و رئيس محترم دانشگاه و معرفي امضاء ايشان به مراكز خارجي و دانشگاه‌هاي بين المللي
• تهيه آمار ساليانه و ارائه گزارش‌هاي متفرقه از فعاليت‌هاي اداره
• پيگيري و بررسي كليه امور ارجاعي مديران و معاون محترم آموزش