فرآيندهاي ادارهرديف

نام فرآيند

1

انجام كليه مكاتبات اداري دستياران تخصصي، تكميلي تخصصي (فلوشيب) و فوق تخصصي

2

ارسال تقاضاي مهماني دستياران به وزارت متبوع

3

ارسال گزارش فارغ التحصيلي دستياران

4

ارسال تقاضاي تغيير رشته و انتقال دستياران به وزارت متبوع

5

 

مكاتبات مربوط به ارزشيابي علمي و عملي دستياراني كه در خارج تحصيل نموده اند

6

مكاتبات مربوط به گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي با دانشكده هاي مربوطه و دانشگاههاي ديگر

7

انجام مكاتبات مربوط به درخواست هاي مهماني و انتقال دستياران از ساير دانشگاهها

8

صدور گواهي اشتغال به تحصيل دستياران متقاضي سفر به خارج (شركت در كنگره و يا گردش)

9

اعلام پايان دوره دستياران فوق تخصص و فلوشيپ به دبيرخانه شوراي تخصصي

10

استعلام از دانشكده ها در خصوص درخواست تاييديه تحصيلي واصله از سازمان نظام پزشكي ايران

11

انجام مكاتبات اعلام ثبت نام و معرفي دستياران به صورت انفرادي به دانشكده هاي مربوطه

12

انجام مكاتبات جهت اخذ مجوز راه اندازي رشته و دوره جديد

13

انجام مكاتبات آزمونهاي ارتقاء ، گواهينامه، بورد تخصصي و فوق تخصصي

14

انجام مكاتبات جهت اخذ شهريه از دستياران مشمول شهريه و تنظيم قرارداد مربوطه با توجه به مصوبات

15

تهيه و تنظيم ابلاغ مربوط به قبول شدگان دوره هاي فوق تخصصي جهت تعيين محل خدمت

16

ارسال تقاضاي مهماني دستياران به ساير دانشگاهها

17

اعلام انصراف دستياران

18

ارسال گواهي پايان دوره مهماني به دانشگاههاي مربوطه

19

اعلام شروع به دوره دستياران در مقطع تخصص و فوق تخصص به وزارت متبوع

20

ثبت نام از پذيرفته شدگان فلوشيپ دندانپزشكي