واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تخصصي و فوق تخصصي » شرح وظايف اداره تخصصي و فوق تخصصي

شرح وظايف اداره تخصصي و فوق تخصصي

انجام كليه مكاتبات اداري دستياران مقاطع تخصصي، تكميلي تخصصي (فلوشيب) و فوق تخصصي
انجام مراحل آزمون و پذيرش دستيار تكميلي تخصصي (فلوشيپ)
معرفي دستياران جهت طي دوره هاي مهماني به ساير دانشگاه‌ها و بالعكس طبق مقررات آموزشي با رعايت حد مجاز
انجام مكاتبات افراد معرفي شده از دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي جهت طي دوره ارزيابي علمي و عملي به دانشكده و ارسال نتيجه به دبيرخانه مذكور
ارسال درخواست‌هاي دستياران به دانشكده‌هاي مربوطه و اعلام نتيجه به فرد يا واحد مسئول
كنترل گزارش فراغت از تحصيل و ارسال به اداره گواهينامه‌ها و مشمولين
انجام كليه مكاتبات در خصوص آزمون ارتقاء، گواهينامه و بورد تخصصي و فوق تخصصي
انجام مكاتبات مربوط به انصراف،تغيير رشته و انتقال دستياران
مكاتبات لازم در خصوص تاسيس رشته با وزارت متبوع و دانشكده‌هاي مربوطه
مكاتبات مربوط به درخواست تاييديه مقطع قبل دستياران و دانشجويان پي اچ دي پذيرفته شده فارغ التحصيل از ساير دانشگاهها
ارسال ابلاغيه به كليه پذيرفته شدگان آزمون فوق تخصص جهت تعيين محل تعهد از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 
مكاتبات مربوط به ماموريت آموزشي دستياران شاغل
اعلام پايان دوره براي دستياران فوق تخصص و فلوشيپ به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
مكاتبات مربوط به پرداخت شهريه دستياران مشمول شهريه
مكاتبات مربوط به اعطاي فرصت تحصيلي دستياران
صدور گواهي اشتغال به تحصيل در خصوص دستياراني كه قصد خروج از كشور را دارند با هماهنگي اداره حقوقي و روابط بين الملل دانشگاه
مكاتبه با اداره حسابداري دانشگاه و ارسال فيش‌هاي پرداختي دستياران مشمول شهريه
ارسال گواهي بيماري دستياران پس از تاييد كميسيون پزشكي دانشگاه به دبيرخانه هاي مربوطه
مكاتبات مربوط به صندوق رفاه دستياران
مكاتبات مربوط به ارسال دستور العمل‌هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي دستياران