واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره تحصيلات تكميلي » شرح وظايف اداره تحصيلات تكميلي

شرح وظايف اداره تحصيلات تكميلي

اداره تحصيلات تكميلي در راستاي توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي پي . اچ . دي ،افزايش توانمندي دانشجويان و نيز رشد توليدات علمي ايجاد شده است.
رسيدگي به امور اجرايي ذيل از اهم وظايف اين اداره مي باشد:
1- بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي ،فرصت تحصيلي اضافي،انصراف،بازگشت به تحصيل،تبديل بورس خارج به داخل، براساس قوانين و مقررات مصوب 
2- ثبت نام از پذيرفته شدگان  آزمون سراسري در مقاطع تحصيلات تكميلي و اتباع خارجي واجد شرايط
3- ارسال آيين نامه ، مصوبات آموزشي و سرفصل دروس به دانشكده هاي مربوطه
4- تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
5- انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع ذيصلاح طبق مقررات
6- بررسي پرونده آموزشي دانشجويان ،گزارشات فراغت از تحصيل و انجام امور لازم براي تكميل پرونده
7- مكاتبه با نظام وظيفه جهت اعلام اتمام معافيت تحصيلي دانش آموختگان و درخواست تمديد معافيت تحصيلي جهت مشمولين داراي مجوز فرصت اضافي
8- گسترش و راه اندازي رشته هاي جديد مقاطع تحصيلي تكميلي
9- ارسال برنامه هاي آموزشي پيشنهادي به وزارت متبوع جهت تصويب
10- امور مربوط به دانشجويان دوره دكتري تخصصي پي . اچ . دي متقاضي فرصت مطالعاتي
11- بررسي و اقدام در خصوص درخواست هاي انتقال و مهماني دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاه ديگر و بالعكس
12- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده هاي تحت پوشش
13- تنظيم تفاهم نامه هاي آموزشي با ساير دانشگاهها
14- صدور احكام بورسيه داخل دانشگاه