واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره پذيرش و ثبت نام » شرح وظايف اداره پذيرش و ثبت نام

شرح وظايف اداره پذيرش و ثبت نام


1. هماهنگي و نظارت بر ثبت نام كليه پذيرفته شدگان در كليه مقاطع تحصيلي در دانشكده‌هاي تابعه

2. ارائه خدمات آموزشي از قبيل صدور گواهي اشتغال به تحصيل، امور به نظام وظيفه، بررسي و نظارت بر گزارش‌هاي فراغت از تحصيل و اعلام آن به اداره دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي و اضافي، انصراف از تحصيل دانشجويان مقالطع كارشناسي و دكتراي عمومي.

3. پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتراي عمومي و حسن اجراي آئين نامه‌ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواري.
4. مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتراي عمومي از طريق برآورد ظرفيت گروه‌ها، پيشنهاد و پيگيري تدوين و تصويب آئين نامه‌ها و برنامه‌هاي آموزشي جديد، پيگيري اخذ مجوز راه اندازي گروه و رشته‌هاي جديد پيشنهاد بخش نامه‌هاي لازم.
5. پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان دوره مقاطع كارشناسي و دكتراي عمومي در سطح دانشكده‌هاي تابعه.
6. پيشنهاد، پايش و نظارت مرتبط با مسائل مالي در مقاطع كارشناسي و دكتراي عمومي در خصوص نحوه دريافت شهريه تحصيلي در سطح دانشكده‌هاي تابعه.
7. اطلاع رساني به كليه دانشجويان و پذيرفته شدگان از طريق به روز رساني وب سايت معاونت، تلفن گويا و تكميل جداول آماري در سامانه آماري حوزه معاونت.
8. دريافت مجوز نظام وظيفه جهت مقاطع و رشته‌هاي جديد تحصيلي.
9. اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو، نظارت بر رعايت ظرفيت اعلام شده و ارائه گزارش
10. پذيرش دانشجوي مهمان و انتقال
11. ابلاغ تقويم آموزشي
12. طراحي و مشاركت در كليه آزمون‌هاي داخلي دانشگاه
13. تكريم و ترويج فرهنگ نحوه رفتار شايسته با مراجعين
14. ساير وظايف محوله