فرآيندهاي اداره

ارسال احكام دستياري و كسر بيمه و حقوق و مزاياي دريافتي متخصصين
ارسال تائيديه تحصيلي به مراكز ذيربط دانشگاه
ارسال تائيديه تحصيلي به نظام پزشكي و مراكز درخواست كننده كشور
ارسال فرم گزينش هيات علمي به مراكز درخواست كننده
احراز هويت كليه دانش آموختگانجهت ورود به سامانه مجازي دانش آموختگان
ارسال گواهي فارغ التحصيلي به مركز آزمونها
ارسال گواهي فراغت از تحصيل به بنياد ملي نخبگان
ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريز نمرات جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر به مراكز درخواست كننده
ارسال گواهي فراغت جهت استخدام
استعلام سهميه از سنجش
استعلام نياز يا عدم نياز به خدمت از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
اعلام رتبه دانش آموختگي
اعلام طول مدت دستياري به دانشگاههاي مقطع قبلي
اعلام فراغت از تحصيل دانش آموختگان به پورتال وزارت متبوع
المثني دانشنامه
المثني ريز نمرات
المثني گواهينامه موقت
تحويل اصل ديپلم
تحويل مدارك به وارث
تعويض دانشنامه و ريز نمرات
دانشنامه PhD
دانشنامه بورد
دانشنامه پره بورد
دانشنامه فوق تخصصي بورد
دانشنامه كارداني تا دكترا
صدور دانشنامه وثيقه گذاري
صدور گواهي قابل ترجمه به دانش آموخته
صدور گواهينامه فلوشيپ
صدور مجوز مدرك تحصيلي دانش آموختگان در پورتال وزارت متبوع
صدور نمرات ارتقاء و بخشهاي گذرانده
گواهينامه موقت