واحدهاي معاونت » ادارات معاونت آموزشي » ادارات معاونت آموزشي » اداره دانش آموختگان » شرح وظايف اداره دانش آموختگان

شرح وظايف اداره دانش آموختگان

دانش آموخته به فردي اطلاق مي شود كه برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و دوره تحصيلي را بطور كامل و براساس موارد مندرج در آئين نامه هاي آموزشي در مدت مجاز سنوات تحصيل به پايان رسانيده باشد.به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحد هاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي خود را برابر مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه با موفقيت گذرانيده باشد دانش آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي ميشود.

اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز يكي از ادارات زير مجموعه مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي مي باشد كه از وظايف مهم اين اداره فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در كليه مقاطع تحصيلي (كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ،كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد،دكتري تخصصي (پي.اچ.دي)، دكتراي حرفه اي،دكتري تخصصي باليني پزشكي،دندانپزشكي و داروسازي،فوق تخصصي باليني،فلوشيب،ام.پي.اچ، ام.دي.ام.پي.اچ)و كليه فرآيندهاي مرتبط با فراغت از تحصيل مي باشد.

شرح وظائف اداره دانش آموختگان:

1-
اعلام فراغت از تحصيل كليه دانش آموختگان اعم از دوره روزانه و يا شبانه به مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

2-
اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته به مراكز و موسسات درخواست كننده براي استخدام بصورت محرمانه (فرم شماره 14)

3-
اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته براي شركت در آزمون ها بصورت محرمانه (فرم شماره 15)

4-  
اعلام فراغت از تحصيل دانش آموخته با ذكر معدل جهت طرح تبيين و ارتقاء شغلي

5-  صدور گواهي موقت تحصيلي

6-  
صدور تاييديه تحصيلي

7-  
صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي

8-صدور گواهي موقت المثني

9-صدور تائيديه به نظام پزشكي

10-صدور گواهي فراغت از تحصيل به مركز سنجش آموزش پزشكي جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

11-تكميل و ارسال فرم گزينش علمي داوطلبان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاهها

12-ارسال ريزنمرات به مراكز درخواست كننده كه دانش آموخته به عنوان عضو هيات علمي پذيرفته شده است0

13-اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مركز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه

14-اعلام رتبه و معدل به بنياد ملي نخبگان

15-صدور نمرات ارتقاء و بخشهاي گذرانده درخصوص دانش آموختگان تخصصي

16-درخواست اعلام طول دوره دستياري از دانشگاهها جهت احتساب مدت تعهدات آموزش رايگان دانش آموخته

17-اعلام طول مدت دوره دستياري به دانشگاههاي درخواست كننده

18-مكاتبه با سازمان سنجش آموزش كشور جهت اعلام منطقه پذيرفته شده دانش آموخته(فرم شماره2)

19- محاسبه دقيق و برآورد مالي تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرك تحصيلي

20-مكاتبه درخصوص نياز و يا عدم نياز به وجود خدمتي دانش آموخته جهت انتقال تعهدات به مناطق آزاد كشور

21-پاسخ به استعلام هاي اداره كل فارغ التحصيلان وزارتخانه

22-بررسي فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته در سيستم سيپاد و سپس سيستم پرتال جهت تاييد فارغ التحصيلي دانش آموخته

23-پاسخ به استعلام هاي دفتر امور حقوقي وزارتخانه در رابطه با حقوق و مزاياي دريافتي متخصصين

24-صدور گواهي دوره دستياري تخصصي باليني پس از انجام كليه تعهدات و دريافت دانشنامه به منظور بهره مندي از سنوات بازنشستگي

25-مكاتبه با دانشكده هاي جهت رفع نقص احتمالي پرونده دانش آموخته

26- مكاتبه با اداره بورسهاي مركز خدمات آموزشي جهت استفاده و يا عدم استفاده از ارز دولتي در زمان تحصيل جهت بررسي تعهدات دانش آموخته

27- ارسال گواهي فراغت از تحصيل ، ريزنمرات و دانشنامه به مراكز خدمات آموزشي جهت افرادي كه با سپردن وثيقه شخصي خواهان دريافت مدرك تحصيلي خود ميباشند(با دريافت نامه از مراكز ذكر شده)

28-ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات به دانشگاههاي بورس كننده دانش آموخته

29-بررسي و ارسال آئين نامه ها و دستورالعمل هاي واصله از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع به دانشكده هاي تابعه دانشگاه و مكاتبات لازم به منظور حل و فصل برخي از ابهامات مطروحه

30-صدور دستورالعمل هاي داخلي و ارسال آن به كليه دانشكده ها

31- نظارت بر اجراي دقيق و صحيح قوانين و مقررات آموزشي دانش آموختگان در دانشكده ها و واحدهاي تابعه

32- صدور نمرات ارتقا و بخش هاي گذرانيده متخصصين

33- صدور گواهي رتبه فارغ التحصيلي به دانش آموخته

34- صدور گواهي قابل ترجمه از طريق سامانه سيپاد