واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه

مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاهدكتر حسين قنبري

مسئول دبيرخانه تحول و نوآوري علوم پزشكي دانشگاه

رزومهآدرس : بلوار كشاورز -نبش خيابان قدس - ساختمان مركزي دانشگاه- ط هفتم-اتاق 706

كارشناس دبيرخانه : خانم رويا جلوداري

شماره تماس: 81633703