واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مدير مركز امور هيات علمي

مدير مركز امور هيات علميدكتر نوشين شكوهي نژاد

مدير مركز امور هيات علمي


 
http://tums.ac.ir/faculties/nshokouhinejad


آدرس : بلوار كشاورز -نبش خيابان قدس - ساختمان مركزي دانشگاه- ط هفتم-اتاق 701


شماره تماس: 81633757- 81633766