واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مدير مركز مهارت حرفه اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

مدير مركز مهارت حرفه اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه
خانم دكتر فاطمه سليماني


مدير مركز آموزش مهارت حرفه اي و دبير آموزش مداوم دانشگاه

رزومه

آدرس : بلوار كشاورز -خيابان ايتاليا - پ 49- طبقه اول

شماره تماس: 42910141 - 42910144

دورنگار: 42910143

پست الكترونيك: cme@tums.ac.ir