واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مدير مركز مطالعات و توسعه دانشگاه

مدير مركز مطالعات و توسعه دانشگاه

دكتر اميرحسين جهانشير

مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

مشاهده cv

آدرس : بلوار كشاورز -خيابان نادري- كوچه حجت دوست- پ 57

شماره تماس: 88955846 - 88955712

كدپستي: 1416633591

دورنگار: 88955016

پست الكترونيك: edctums@sina.tums.ac.ir