واحدهاي معاونت » مديريت هاي معاونت آموزشي » مديريت هاي معاونت آموزشي » مدير امور آموزشي دانشگاه

مدير امور آموزشي دانشگاه

دكتر شهرزاد غياثونديان 

مدير امور آموزشي دانشگاه  

رزومه


آدرس : بلوار كشاورز -نبش خيابان قدس - ساختمان مركزي دانشگاه- ط هفتم-اتاق 708

مسئول دفتر: خانم شبنم قضائي 

شماره تماس: 81633760- 81633761