بخشنامه درخواست مرخصي و استفاده از سيستم شعاع به جاي كارت‌زني