اهداف و برنامه هاي معاونت » برنامه هاي درسي و سرفصل دروس(قديم) » دانشكده پزشكي » برنامه درسي رشته پزشكي عمومي - قسمت اول

برنامه درسي رشته پزشكي عمومي - قسمت اول

فصل اول

مشخصات كلي دوره دكتراي پزشكي

 

مقدمه:

بررسي اجمالي وضع موجود بهداشت و درمان كشور بوضوح نشان مي دهد كه فقط ساكنين شهرهاي بزرگ از مواهب طبيعي بهداشتي و تسهيلات درماني برخوردارند و طبقات مستضعف ما كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند و در بيش از 60 هزار روستا ساكن هستند از امكانات اوليه بهداشتي و درماني بي بهره مانده اند و اين به علت عدم توزيع صحيح نيروي انساني پزشكي و نيز محدود بودن امكانات آموزشي پزشكي بوده است.

براساس برآوردي كه به عمل آمده، تعداد كل پزشكان موجود حتي نيمي از نيازها را نيز تامين نمي نمايد. براي رفع اين مشكل بايد از يكطرف با گسترش دانشكده هاي پزشكي در سطح مملكت و بكارگيري كليه امكانات بيمارستاني در افزايش نيروي انساني پزشكي كوشيد و از طرف ديگر با آموزش صحيح، دانشجويان پزشكي را براساس اخلاق و معارف اسلامي تربيت نمود و كيفيت را بالا برد بطوريكه پس از فراغت از تحصيل در رفع نياز جامعه در همه نقاط كشور بيكسان بخدمت بپردازند.

بدين منظور و در اجراي بند 12 اصل سوم و اصول بيست و نهم و سي ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دوره تربيت دكتراي پزشكي در نظام آموزش عالي كشور داير مي گردد.

 

1 – هدف:

هدف از تشكيل اين دوره تربيت طبيب عمومي است كه داراي خصوصيات زير باشد:

1 -1 – در جهت آشنائي بيشتر با مكتب و تزكيه تعالي روح كوشا باشد و كمك به تامين بهداشت و درمان مردم را وسيله اي براي رضاي خدا و تقرب به او بداند.

2 – 1- با فرهنگ اسلامي و نظام جمهوري اسلامي آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات حاكم بر جامعه اسلامي بداند.

3 – 1- از شناخت كافي در مورد مسائل عمده بهداشتي و درماني و نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور برخوردار و از مسئوليتها و وظايف خود در اين نظام آگاه باشد.

4 – 1- از قابليت علمي و عملي كافي در تشخيص بيماريها و عنداللزوم ارجاع بيماران به سطوح بالاتر بهداشتي درماني كشور و شركت در برنامه هاي پيشگيري و بهداشت عمومي برخوردار باشد.

5 – 1- قادر به استفاده از آخرين منابع علمي و بهره گيري از اطلاعات جديد در كار خود باشد.

 

2طول دوره و شكل نظام :

دوره آموزش دكتراي پزشكي مجموعاً شش سال است و شامل مراحل: علوم پايه، نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي، كارآموزي باليني و كارورزي مي شود:

1 – 2- مرحله اول: (علوم پايه) – (مرحله ابتدائي آموزش پزشكي) – مدت مرحله ابتدائي پزشكي دو سال است:

در اين مرحله دانشجويان بخش اول دروس عمومي و دروس پايه و اصلي را مي گذارنند.


هدف از اين مرحله، آموزش ساختمان بدن انسان و اعمال فيزيولوژيك او در سلامت و همچنين شناخت عوامل بيولوژيك بيماريزا و مكانيزمهاي دفاعي بدن در برابر آنها و اصول آسيب هاي بدن انسان و آشنا ساختن دانشجو با اصول مسائل بهداشتي مي باشد.

تبصره 1 – دانشجويان پزشكي مي بايست 20 واحد در هر نيمسال بطور اجباري و به ترتيبي كه توسط دانشكده مربوطه تدوين مي شود بگذرانند.

حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله اول براساس فصل هفتم (مواد 37 و 38) آئين نامه آموزش مصوب شورايعالي برنامه ريزي 3 سال مي باشد.

ساير مقررات تابع آئين نامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي خواهد بود.


22- مرحله دوم: (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي):

مدت مرحله دوم 6 ماه است. هدف از آموزش در اين مرحله عرضه مباحثي است كه بتواند ضمن دادن آگاهي از مباني فيزيولوژيك، دانشجوئي مكانيزم بيماريها و عوامل موثر در آنها و تظاهر بيماريها و تشخيص به طريق تحليل گرانه آشنا نمايد. دانشجو در طي اين مرحله موظف به گذراندن دروس زير است.

الف – نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي

ب – پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي

1 – 2- 2- نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي پس از اتمام دروس علوم پايه و در شش ماه اول سال سوم پزشكي تدريس مي شود.

2 – 2- 2 – دروس نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي مركب از مباحث بيماريهاي گوارش قلب و گردش خون (هر يك به مدت چهار هفته)، غدد داخلي و متابوليسم، كليه، خون و روماتولوژي و ريه (هر يك به مدت سه هفته) همراه با فارماكولوژي و پاتولوژي اختصاصي و نشانه شناسي طي شش ماه بشرح زير تدريس مي شود.

الف – صبحهاي دو هفته اول به تدريس مقدمه درس نشانه شناسي اختصاص مي يابد.

ب – از آن پس دانشجو هفته اي يك روز صبح در بخشهاي باليني به آموزش نشانه شناسي ميپردازد و حداكثر تا 12 ساعت در هفته دروس فيزيوپاتولوژي تدريس مي شود.

ج – در طول 6 ماه درس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي بطور مستقل تدريس مي شود.

توصيه ميشود اين دروس همزمان و يا پس از برگزاري مباحث فيزيوپاتولوژي سيستم مربوطه تدريس شوند. ترتيب تقسيم واحدهاي پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي در طول 6 ماه بعهده دانشكده مربوطه است.

3 -2 – 2- در پايان تدريس هر يك يا دو مبحث فيزيوپاتولوژي امتحان مربوطه انجام خواهد شد. كسانيكه در امتحان حد نصاب نمره قبولي را بدست نياورند در پايان ترم مجددا اين مبحث را امتحان خواهند داد. نمره امتحان تجديدي نمره نهائي مبحث را تشكيل خواهد داد چنانچه دانشجويي در امتحان تجديدي نيز نمره قبولي را كسب نكند در پايان دوره موظف به تكرار آن مبحث خواهد بود.

4 -2 – 2- امتحان دروس پاتولوژي اختصاصي و فارماكولوژي و نشانه شناسي در پايان 6 ماه يكجا بعمل مي آيد. تصميم درمورد امتحانات ميان ترم بعهده اساتيد مربوطه است.

5 – 2- 2- قبولي در كليه دروس مرحله نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي شرط ورود به دوره باليني است در موارد استثنايي دانشكده مي تواند دانشجوئي را كه در يكي از دروس فيزيوپاتولوژي مردود شده است به دوره باليني وارد كند. دانشجو مي بايست حداكثر ظرف مدت يك ترم امتحان درس مردود شده را با موفقيت بگذراند و در صورت عدم موفقيت موظف به تكرار كلاسهاي آن درس خواهد بود.

6 – 2- 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله دوم يك سال مي باشد.

7 – 2- 2- قبل از شروع دوره كارورزي دانشجو موظف است سه هفته كارآموزي بهداشت را در واحدهاي بهداشتي درماني وزارت بهداري بگذرانند.

8 – 2- 2 – ساير مقررات تابع – آئين نامه آموزشي مصوب ستاد انقلاب فرهنگي خواهد بود.


3 -2مرحله سوم: (كارآموزي باليني)

هدف از اين مرحله تشخيص بيماريها از ديدگاه باليني و آزمايشگاهي و بدست آوردن توانائيهاي لازم در بكار بردن انديشه و استقلال و نتيجه گيري سريع به منظور برخورد منطقي و صحيح با بيمار و طراحي عمليات پيشگيري و درماني مي باشد.

1 – 3- 2- زمان گذراندن كار آموزي باليني بطور مطلوب 20 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي، راديولوژي، پوست و واحدهاي باقيمانده دروس عمومي براساس جلداول پيوست گذرانده مي شود. محل گذراندن كارآموزي ها، بيمارستانهاي آموزشي مي باشند.

كارآموزي باليني شامل دو بخش است آموزش بر بالين بيماران بستري در بخش و آموزش در درمانگاه.

بخش قابل توجهي ازكارآموزي مي بايست به آموزش و درمانگاهها اختصاص يابد و نحوه بررسي و درمان بيماران سرپائي با حضور اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش به دانشجويان تعليم داده شود.

2 – 3- 2 – حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارآموزي 27 ماه است. در صورتي كه دانشجو بدون ترك تحصيل موقت و داشتن عذر موجه در طول 27 ماه موفق به گذراندن دوره كارآموزي نباشد، مجاز به ادامه تحصيل نيست.

3 – 3- 2- در صورتي كه مجموعه غيبتهاي موجه دانشجوئي طي كارآموزي در يك بخش از يك دهم كل مدت كارآموزي در آن بخش تجاوز كند، آن دانشجو موظف به تكرار كامل كارآموزي در آن بخش ميباشد. در خصوص موارد استثنايي تصميم بر عهده شوراي، آموزشي دانشكده است.

4 – 3- 2- برنامه سال چهارم و پنجم به شرح زير است: از ساعت  7 صبح الي 2 بعد از ظهر شنبه تا چهارشنبه:

الف – كارآموزي باليني در بخشهاي طبق برنامه تنظيمي هر بخش و با شركت اساتيد مربوطه انجام مي شود.

ب – يك روز در هفته به تدريس واحدهاي باقيمانده دروس عمومي اختصاص دارد.

ح – دروس نظري باليني بعد از ظهر ها تدريس خواهد شد.

امتحان بخشهاي باليني در پايان كار آموزي هر بخش و امتحان دروس نظري در پايان هر ترم برگزار ميشود.

5 – 3- 2 – در پايان مدت هر بخش ارزيابي باليني باتوجه به موارد زير انجام مي شود:

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – ميزان علاقه و پشتكار حضور مرتب و تمام وقت در بخش و كلاسهاي مربوطه طبق برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله.

د – قدرت يادگيري و ميزان برداشت دانشجو از آموزشهاي باليني و پيشرفت او در طي كارآموزي در بخش نحوه انجام امتحان بعهده مسئولين بخش مربوطه مي باشد.

6 – 3- 2- شرط قبول شدن در كارآموزي در بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد. در غير اين صورت دانشجو موظف به تكرار كارآموزي در اين بخش است.

7 – 3- 2- شرط ورود به مرحله كارورزي قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي‌باشد.


42مرحله چهارم: (كارورزي باليني)

هدف از اين مرحله پرورش مهارتها و تقويت قدرت تصميم گيري و افزايش اتكاء بنفس و تكميل پرورش انديشه از طريق روياروئي مستقيم كارورز با مسائل بهداشتي و درماني و واگذار كردن مسئوليت امور بهداشتي – درماني بعهده او مي باشد.

1 – 4- 2- زمان مطلوب گذراندن مرحله كارورزي – 18 ماه است كه طي آن دوره هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان، بهداشت، گوش و حلق و بيني، چشم و روانپزشكي توسط كليه كارورزان و يك دوره از دوره هاي اعصاب، عفوني، قلب و پوست براساس جدول پيوست در بيمارستانهاي آموزشي و يا ساير بيمارستانهائي كه قابليت پذيرش كارورز را داشته باشند گذرانده مي شود.

2 – 4- 2 – كارورز در طول 18 ماه دوران كاروزي مي تواند از يكماه مرخصي استفاده نمايد.

3 – 4- 2 – در صورتيكه مجموع غيبتهاي كارورزي در طول يك بخش از يك دهم كل مدت آن تجاوز نمايد موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است. در خصوص موارد استثنائي تصميم بر عهده شوراي آموزشي دانشكده است.

4 – 4- 2- ساعت كار كاروزان توسط شوراي آموزشي دانشكده و يا بخشهاي مربوطه تنظيم خواهد شد.

بخش عمده اي از كارورزي باليني هر بخش مي بايست به بررسي و درمان بيماران سرپائي در درمانگاه ها با حضور و راهنمائي اعضاي هيئت علمي و دستياران بخش اختصاص يابد.

5 – 4 – 2- پس از خاتمه زمان كارورزي در هر بخش گواهي انجام كار و ارزيابي كيفيت كارورزي بصورت نمره صفر تا 20 با توجه به موارد زير توسط بخش مربوطه بمنظور ضبط در پرونده كارورز صادر مي شود.

الف – رعايت اخلاق اسلامي و حفظ شئون پزشكي و حسن رابطه با بيماران و ساير كاركنان بخش.

ب – حضور مرتب و تمام وقت در بخش و انجام كشيك هاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخش.

ج – دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش.

د – افزايش مهارت و ميزان برداشت كارورز از طول دوره كارورزي در آن بخش.

6 – 4- 2- شرط قبول شدن در كارورزي هر بخش كسب حداقل 12 نمره از 20 مي باشد در غير اين صورت كارورز موظف به تكرار كارورزي در آن بخش است.

7 – 4 – 2- حداكثر زمان مجاز براي گذراندن مرحله كارورزي 2 سال است. در صورتيكه كارورزي موفق به گذراندن اين مرحله طي 2 سال نباشد تصميم درخصوص وي بر عهده شوراي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

8 – 4 – 2- بمنظور اخذ دانشنامه پزشكي هر كارورز موطف به ارائه يك رساله تحقيقي در يكي از زمينه هاي پزشكي مي باشد.

9 – 4- 2- كنكوركارورزي

1 – براي دانشجوياني كه از اول بهمن ماه 61 به بعد آموزش پزشكي خود را آغاز كرده اند قبل از شروع مرحله كارورزي، امتحاني موسوم به كنكوركارورزي شامل كلياتي از دروس پايه و اصلي و عمومي، فيزيوپاتولوژي و علوم باليني بطور سراسري برگزار مي شود.

تبصره 1 – شركت در اين كنكور براي ورود به مرحله كارورزي ضروري است.

تبصره 2 – شرط شركت در اين كنكور قبول شدن در كارآموزي كليه بخشها مي باشد.

2 – هر دانشجو براساس رتبه اي كه در اين كنكور بدست آورده حق تقدم درانتخاب بخشهاي موجود براي گذراندن مرحله كارورزي در دانشكده مربوطه را دارد.


3 – واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي درسي دوره داراي پزشكي 290 واحد است كه شامل 152 واحد درسي و 138 واحد نشانه شناسي، كارآموزي و كارورزي و پايان نامه بشرح زير است:

 

1 – 3- دروس عمومي

23 واحد

2 – 3- دروس پايه و اصلي

68 واحد

3 -3 – مرحله دوم

30 واحد

4 -3 – كارآموزي

95 واحد

5 – 3- كارورزي و كشيكيهاي شبانه

68واحد

6 – 3 – پايان نامه

6 واحد

 

 

فصل دومبرنامه

الف: دروس عمومي (فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و آگاهي هاي عمومي)

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته

شماره دروس

نام درس

واحد

ساعت

جمع

نظري

عملي

1

معارف اسلامي (1)

2

34

34

-

2

فارسي (1)

2

34

34

-

3

زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

2

51

17

34

4

تربيت بدني (1) (عملي)

1

34

-

34

5

معارف اسلامي (2)

2

34

34

-

6

اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2) (1+2)=

3

51

51

-

7

فارسي (2)

2

34

34

-

8

زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

2

51

17

34

9

تربيت بدني (2) (عملي)

1

34

-

34

10

تاريخ اسلام

2

34

34

-

11*

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

4

68

68

-

12*

متون اسلامي (آيات و احاديث)

13 *

زيست شناسي

جمع

23

459

323

136

 

*: دروس بندهاي 11 و 12 و 13 هر يك داراي ارزش 2 واحد بوده و 2 درس از اين سه درس بايد توسط دانشجو انتخاب و گذرانده شود.

 بدروس پايه و اصلي

دوره دكتراي پزشكي (مرحله اول: علوم پايه)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

101401

فيزيك پزشكي*

2

38

30

8

 

04

بيوشيمي

6

116

85

34

 

07

آناتومي: **

 

 

 

 

 

1 – 07

آناتومي

3

68

34

34

 

2 – 07

آناتومي

4

94

43

51

 

3 – 07

آناتومي

3

77

26

51

 

08

روانشناسي

2

34

34

 

 

14

بهداشت:

 

 

 

 

 

1 – 14

(بهداشت عمومي 1)

 

 

 

 

 

 

اصول خدمات بهداشتي

2

34

34

 

 

2 – 14

(بهداشت عمومي 2)

 

 

 

 

 

 

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها

2

34

34

 

 

18

زبان تخصصي:

 

 

 

 

 

1 – 18

زبان تخصصي 1

3

51

51

 

10 عمومي

2 – 18

زبان تخصصي 2

3

51

51

 

(1 – 18)

25

اصول كلي تغذيه

2

34

34

 

04

27

بافت شناسي

4

85

51

34

 

06

فيزيولوژي: ***

 

 

 

 

 

1 – 06

فيزيولوژي 1

4

68

68

 

04 و 27

2 - 60

فيزيولوژي 2

5

102

68

34

(1 – 06)

10

ژنتيك

2

34

34

 

27 و 04

 

 

 

بقيه دروس پايه و اصلي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

28

ميكروب شناسي * و ويروس شناسي

5

111

60

51

(1 – 06)

3 - 14

(بهداشت عمومي 3)

 

 

 

 

 

 

بهداشت خانواده و امور جمعيتي

2

34

34

 

1 – 14

34

ايمني شناسي *

3

60

43

17

(1 -06)

31

انگل شناسي و قارچ شناسي*

4

64

43

51

(1 – 06)

42

پاتولوژي عمومي ****

5

111

60

51

(2 -06)

43

جنين شناسي

2

34

34

 

27

جمع

 

68

1367

951

416

 

 

جدول 2 – 2

* - اين دروس نظري _ عملي هستند و به ازاي هر ساعت كه از زمان تدريس نظري كسر شود،  دو ساعت به عملي اختصاص مي يابد.

** - آناتومي يك شامل آناتومي سينه، شكم، دستگاه ادراري تناسلي مرد و زن و آناتومي دو شامل سر گردن و اعصاب مركزي و آناتومي سه شامل آناتومي اندام فوقاني و تحتاني است.

*** - فيزيولوژي يك شامل فيزيولوژي سلول، قلب، گردش خون، تنفس و گوارش است و فيزيولوژي دو شامل فيزيولوژي غدد درون ريز، كليه و تنظيم مايعات بدن، تنظيمPHخون شرياني، خون و اعصاب مي باشد.

**** - تفكيك ساعات پاتولوژي عمومي به عملي و نظري باتوجه به ريز برنامه بر عهده گروه آموزشي مربوط است و ساعات پيشنهاد شده در اين جدول پيشنهادي است.


«جدول مجموعه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي»

ترم اول

 

ترم دوم

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

 

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

نظري

عملي

 

نظري

عملي

1

بيوشيمي

5

1

6

 

1

تغذيه

2

-

2

2

بافت شناسي

3

1

4

 

2

بهداشت عمومي (1)

2

-

2

3

فيزيك پزشكي

2

-

2

 

3

آناتومي (2)

2

1

3

4

آناتومي (1)

3

1

4

 

4

فيزيولوژي (1)

4

-

4

5

زبان انگليسي (1)

2

-

2

 

5

ژنتيك

2

-

2

6

فارسي

2

-

2

 

6

تربيت بدني (1 و 2)

2

-

2

جمع

20

 

جمع

19

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

 

شماره

نام درس

تعداد واحد

جمع

نظري

عملي

 

نظري

عملي

1

آناتومي (3)

5/1

5/1

3

 

1

روانشناسي

2

-

2

2

زبان تخصصي (1)

3

-

3

 

2

بهداشت عمومي (3)

2

-

2

3

فيزيولوژي (2)

4

1

5

 

3

پاتولوژي عمومي

4

1

5

4

بهداشت عمومي (2)

3

-

2

 

4

ايمني شناسي

5/2

5/0

3

5

معارف اسلامي

2

-

2

 

5

ميكروب شناسي

5/3

5/1

5

6

اخلاق و تربيت اسلامي

1

-

1

 

6

زبان تخصصي (2)

3

-

3

7

انگل شناسي

5/2

5/1

4

 

 

 

 

 

 

جمع

20

 

جمع

20

 

* - تعداد 8 ساعت معادل  واحد درس فيزيك پزشكي منظور گردد.


ج: دروس تخصصي

مرحله دوم (نشانه شناسي و فيزيوپاتولوژي) دوره دكتراي پزشكي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

101451

فيزيوپاتولوژي

14

238

238

 

 

1 – 51

بيماريهاي گوارش

 

40

40

 

 

2 – 51

بيماريهاي قلب و عروق

 

40

40

 

 

3 – 51

بيماريهاي غدد داخلي و متابوليسم

 

32

32

 

 

4- 51

بيماريهاي خون

 

32

32

 

 

5 – 51

بيماريهاي ريه

 

32

32

 

 

6 – 51

بيماريهاي كليه

 

30

30

 

 

7 – 51

بيماريهاي رماتيسمي

 

32

32

 

 

64

پاتولوژي اختصاصي *

6

136

68

68

 

65

فارماكولوژي*

4

77

60

17

 

66

نشانه شناسي *

4 -

197

25

172

 

67

كارآموزي بهداشت **

2

136

-

136

 

جمع

30

784

391

392

 

 

* - درس نشانه شناسي با توجه به ريز برنامه يك در س نظري – كارآموزي است از هفته اول شروع مرحله دوم 25 ساعت درس نظري نشانه شناسي (مطابق شرح صفحات) تدريس خواهد شد. سپس هفته اي يك روز نشانه شناسي باليني در بخشها تدريس مي شود.

** - كارآموزي بهداشت در پايان سال دوم و يا سوم بمدت 3 هفته در واحدهاي بهداشتي و درماني وزارت بهداري انجام مي گيرد.

تذكرمهم: پيشنهاد مي شود كليات فارماكولوژي بعد از ظهر روزهاي دو هفته اول همزمان با درس نشانه شناسي و فارماكولوژي اختصاصي هر دستگاه حتي الامكان قبل و يا همزمان با فيزيوپاتولوژي دستگاه مربوطه تنظيم و تدريس شود بديهي است فارماكولوژي داروهائي كه بيماريهاي دستگاه مربوطه در شش ماه اول سال سوم تدريس نمي شوند بهتر است در روزهاي پاياني ترم تدريس شود.


مرحله سوم (كارآموزي باليني)

سالهاي چهارم و پنجم

الف: باليني

شماره

نام كارآموزي

طول دوره

معادل واحدي

بخش هائي كه در طي دوره گذرانده مي شود

1

داخلي

6ماه

18

داخلي عمومي، اعصاب، عفوني

 

توضيحات:

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان اختصاص يافته به بخش داخلي عمومي نبايد از 3 ماه كمتر و زمان اختصاص يافته به ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي عفوني، پوست و اعصاب مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش داخلي عمومي اضافه مي شود.

2

جراحي

4ماه

12

جراحي عمومي، اورولوژي، ارتوپدي

 

توضيحات:

1 – تنظيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و اورتوپدي مستقل وجود نداشته باشد زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود.

3

اطفال

3 ماه

9

پس از بخشهاي داخلي و جراحي گذرانده شود.

 

*: در 8 ماه اول دوره كارآموزي دانشجويان بايد دوره جراحي و چهار ماه از دوره داخلي را بصورت گردشي بگذرانند و باقيمانده دوره داخلي و ساير بخشها پس از اين 8 ماه گذرانده شود، لازم به تذكر است كه بخش داخلي عمومي ضرورتاً بايد جزئي از اين چهارماه دوره داخلي باشد.

4

زنان و زايمان

2 ماه

6

5

چشم **

1 ماه

3

6

گوش و حلق و بيني

1 ماه

3

7

روانپزشكي

1 ماه

3

8

راديولوژي

1 ماه

3

9

پوست

1 ماه

3

جمع 20 ماه        60 واحد

 

** - دروس نظري چشم، گوش و حلق و بيني، روانپزشكي و راديولوژي برحسب امكانات مي تواند صبحها (بطور گروهي) در بخشهاي باليني مربوطه و يا بعد ازظهر ها بطور جمعي براي همه دانشجويان تدريس شود.


جدول دروس: نظري

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز سازمان ارائه درس

جمع

نظري

عملي

4 – 14

(بهداشت عمومي 4)

 

 

 

 

 

 

آمار پزشكي و روش تحقيق *

2

34

34

 

 

1

بيماريهاي عفوني**

3

51

51

 

 

2

بيماريهاي اعصاب **

2

34

34

 

 

3

بيماريهاي جراحي**

10

170

170

 

 

4

بيماريهاي زنان و زايمان**

4

68

68

 

 

5

بيماريهاي كودكان **

6

102

102

 

 

7

بيماريهاي رواني**

2

34

34

 

 

68

پزشكي قانوني و مسموميتها***

2

34

34

 

 

5- 14

بهداشت عمومي (5)

 

 

 

 

 

 

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران***

2

34

34

 

 

44

تاريخ و اخلاق پزشكي

2

34

34

 

 

جمع

35

595

595

 

 

 

* - آمار پزشكي و روش تحقيق بعد از ظهر ها چهارماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود.

** - دروس نظر عفوني، اعصاب، جراحي، زنان و زايمان، كودكان و بيماريهاي رواني بعد از ظهرهاي 16 ماه اول كارآموزي باليني تدريس مي شود.

*** - دروس پزشكي قانوني و اپيدميولوژي بعد از ظهرهاي چهارماه آخر كارآموزي باليني تدريس مي شود.


مرحله چهارم (كارورزي باليني)

شماره

نام دوره

طول دوره

معادل واحدي

بخشهائي كه در طي دوره گذرانده مي شود

1

داخلي

4 ماه

16

داخلي عمومي

2

جراحي

3 ماه

12

جراحي عمومي، ارتوپدي، اورولوژي

 

توضيحات:

1 – تقسيم طول دوره بين بخشهاي مختلف براساس برنامه ريزي داخلي دانشكده مي باشد.

2 – زمان بخش جراحي عمومي نبايد از 2 ماه كمتر و زمان ساير بخشها از يك ماه بيشتر باشد.

3 – در صورتيكه بخشهاي اورولوژي و ارتوپدي مستقل وجود نداشته باشد و زمان آن به بخش جراحي عمومي اضافه مي شود.

3

كودكان

3 ماه

12

 

4

زنان و زايمان

2 ماه

8

 

5

بهداشت

1 ماه

4

*: دانشكده موظف است كليه بخشهاي مندرج در اين برنامه و بخشهاي فوق تخصصي داخلي و جراحي را درتمام طول سال با كارورز پوشش دهند.

6

چشم

گوش و حلق و بيني

روانپزشكي

اعصاب

پوست

عفوني و قلب

جمعا

 4 ماه انتخابي

16

*: مدت هر يك از بخشهاي انتخابي يك ماه است.

 

جمع:

17 ماه

68 واحد

 

 عناوين كلي مجموعه دروس عمومي

براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته

و دكتري پزشكي

شماره درس

نام درس

واحد

ساعت

جمع

نظري

عملي

1

معارف اسلامي (1)

2

34

34

-

2

فارسي (1)

2

34

34

-

3

زبان خارجي (1) (نظري و عملي)

2

51

17

34

4

تربيت بدني (1) (عملي)

1

34

-

34

5

معارف اسلامي (2)

2

34

34

-

6

اخلاق و تربيت اسلامي (1 و 2)

2

51

51

-

7

فارسي (2)

2

34

34

-

8

زبان خارجي (2) (عملي و نظري)

2

51

17

34

9

تربيت بدني (2) (عملي)

1

34

-

34

10

تاريخ اسلام

2

34

34

-

11 *

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

34

34

-

12 *

متون اسلامي (متن كتاب المنتخب من الكتاب والسنه و الخطب)

2

34

34

-

13*

زيست شناسي

2

34

34

-

14*

آشنايي با كامپيوتر

 

 

 

 

جمع

23

459

323

136

 

* - دروس بندهاي 11 تا 14 هر يك داراي ارزش 2 واحد است و دانشجو بايد 2 درس از اين 4 درس را بگذراند.


 

سرفصل دروس دوره دكتراي پزشكي

مرحله اول: علوم پايه

فيزيك پزشكي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس (38 ساعت)

الف: فيزيك بينائي (10 ساعت)

1 – ماهيت و خواص نور مرئي، اشعه زير قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشكي آنها

2 – مطالعه فيزيكي چشم، تشخيص و تصحيح ناهنجاريهاي كروي

3 – آستيگماتيسم و طرق تصحيح آن

4 – مشخصات شبكيه، ميدان بينائي، تيزبيني، ديدن رنگها، افتالموسكوپي

5- ديدن با دو چشم، دوبيني، درك برجستگي اجسام

6- برنامه عملي (5/1 ساعت)

ب: امواج وراء صوتي و مصارف پزشكي آن (5 ساعت)

1 – توليد و خواص امواج وراء صوتي

2 – خواص شيميائي و بيولوژيكي امواج وراء صوتي

3- كاربرد امواج وراء صوتي در پزشكي

4 – برنامه عملي (5/1 ساعت)

ج: مصارف جريانهاي پرفركانس در پزشكي (5 ساعت)

1 – توليد و خواص جريانهاي پرفركانس

2 – خواص فيزيولوژيكي و موارد استعمال جريانهاي پرفركانس در پزشكي

الف – جراحي الكتريكي

ب – حرارت درماني

3 – اثرات سوء جريان الكتريسيته بر بدن و راه هاي حفاظت

برنامه عملي (5/1 ساعت)

د: پزشكي هسته اي (8 ساعت)

1 – ساختمان اتم و انرژي هسته

2 – راديواكتيويته و خواص آن (پرتوهاي يونساز)

3 –راديواكتيويته طبيعي

4 - نوترونها، راديواكتيويته مصنوعي

5 – تشخيص و سنجش راديواكتيويته

6- مولكولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشكي آن

7 – موارد استعمال راديوايزوتوپها در تشخيص و درمان

8 – برنامه عملي (5/1 ساعت)

ه: مباني فيزيكي راديولوژي و راديوتراپي (10 ساعت)

1 – ماهيت و خواص اشعه ايكس

2 – مولدهاي اشعه ايكس

3 – جذب و اندازه گيري اشعه ايكس

4 – اصول فيزيكي پرتوتشخيصي و پرتودرماني

5 – راديوبيولوژي

6 – حفاظت (اشعه ايكس، پرتوها)

7 – برنامه عملي (2 ساعت)


بيوشيمي

تعداد واحد : 6

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (85 ساعت)

1 – مقدمه شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي

2 – ساختمان شيميائي كربوهيدراتها

3 – ساختمان شيميائي ليپيدها

4 – ساختمان شيميائي اسيدهاي آمينه، پروتئينها، شرح مختصري از خواص آب،PHو تامپون

5 – ساختمان شيميائي نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدهاي آزاد

6 – ويتامينها و كوآنزيمها

7 – آنزيمها

8 – هورمونها (ساختمان شيميائي، طبقه بندي و مكانيزم اثر)

9 – اكسيداسيون بيولوژي، انرژي و زنجير انتقال الكترون

10 – غشاء سلولي و انتقالات

11- مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم كربوهيدراتها

12 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم ليپيدها

13 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم پروتئينها

سرنوشت گروه آمين، اوره سازي و متابوليسم بعضي از اسيدهاي آمينه

14 – متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها

15 – بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك، پروتئينها و اثر آنتي بيوتيكها

16 – تركيبات شيميائي خون

17 – آب و الكتروليتها

18 – تنظيم متابوليسم

19 – تغذيه

ب – عملي (34 ساعت)

تذكر: گروه بيوشيمي باتوجه به امكانات خود در زمينه هاي زير برنامه درس عملي را تنظيم مي نمايد.

1 – آشنائي با وسائل آزمايشگاهي

2 – آزمايشهاي ادرار

3 – آزمايشهاي بعضي از تركيبات خون

4 – اندازه گيري پروتئين تام سرم و الكتروفورز پروتئينها

5- اندازه گيري بعضي از آنزيمهاي سرم و در صورت امكان ايزوآنزيمها

6 – اندازه گيري الكتروليتهاي سرم و عناصر كمياب


آناتومي 1

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (43 ساعت)

1سينه (12 ساعت)

ستون مهره اي – دنده ها – جناغ – جدار سينه – ريه – جنب – قلب – مدياستن

2شكم (21 ساعت)

جدار شكم – صفاق – معده و دوازدهه – كبد – مجاري صفراوي – پانكراس – روده ها (روده كوچك، بزرگ، ركتوم و مجراي آنال) – عروق بزرگ و عروق احشائي – سيستم سمپاتيك شكمي – لنفاتيك شكمي – عضلات پشتي

3- دستگاه ادراري تناسلي درمرد و زن (10 ساعت)

كليه ها – حالبها – مثانه – مجراي ادرار در مرد – پروستات – بيضه و مجاري دفرنس و كيسه هاي سمينال – تخمدانها – رحم – لوله هاي رحم و وسائل تثبيت رحم – واژن – وولو – پرينه

ب- عملي (51 ساعت)

برنامه دروس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.


آناتومي 2

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (34 ساعت)

1آناتومي سر و گردن (20 ساعت)

استخوان شناسي: فرونتال – اتموئيد – اسفنوئيد – اوكسپيتال – پاريتال – تمپورال – استخوانهاي صورت – سوراخهاي قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها.

حدود و نواحي سر و گردن: نيامهاي گردن – عضلات فوقاني و تحتاني هيوئيد – كاروتيد – ژوگولر – واگ – شاخه هاي كاروتيد – غده تحت فكي – حنجره – اسكالن ها – سمپاتيك گردن – عروق زير ترقوه اي – ناحيه پاروتيد – عضلات صورت – ناحيه ماستروتمپورال – ناحيه پتريگوماگزيلار - عصبهاي ماگزيلاري و مانديبولار – حلق – حفره دهان – حفره هاي بيني – چشم – گوش – مفاصل سر و گردن

2دستگاه اعصاب مركزي (14 ساعت)

كليات: نورون – سيناپس – رويان شناسي اعصاب مركزي

نخاع شوكي

رمبانسفال: پياز نخاع – پل وارول – مخچه – بطن چهارم مغز مياني

پرزانسفال: ديانسفال – تلانسفال – ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد نيمكره هاي مغز – بطن طرفي – رابطه هاي بين نيمكره ها – شيار بيشا.

مننژها

گردش خون در دستگاه عصبي مركزي

دستگاه عصبي خودكار

راه هاي عصبي: راههاي حس سطحي – راههاي صعودي حس – دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشائي – راه حس بينائي – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي

بعملي (34 ساعت)

برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوط تنظيم مي شود.


آناتومي 3

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظري – عملي                                     3– 07

پيش نياز: ندارد

سرفصل دروس:

الف – نظري (26 ساعت)

1 – آناتومي اندام فوقاني (13 ساعت)

استخوان شناسي: ترقوه – اسكاپول – بازو – زنداعلي – زند سفلي – مچ و دست – جدار و محتويات حفره زيربغل – ناحيه قدامي بازو – ناحيه اسكاپول – خلف بازو – قدام ساعد – خلف ساعد – دست – مفاصل اندام فوقاني

2 – آناتومي اندام تحتاني (12 ساعت)

استخوانشناسي: خاصره – ران – كشكك – درشت ني – نازك ني – پا

عروق و عضلات قدام ران – ناحيه سريني – خلف ران – ناحيه پوپليته

قدام و خلف ساق – پا – مفاصل اندام تحتاني

ب – عملي (51 ساعت)

برنامه درس توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.


روانشناسي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)

پيش نياز: ندارد                                                               08

سرفصل دورس:

1 – انسان از ديدگاه اسلام

2 – روح و روان انسان و ارتباط آن با علم روانشناسي

3 – رابطه روانشناسي با ساير علوم و كاربرد آن در طب

4 – مفهوم علم روانشناسي

5 – مباني فيزيولوژيك روانشناسي

6 – رشد از نظر اسلام

7- رشد از نظر علم روانشناسي

8 – دقت و ادراك

9 – حالات شعور (خودآگاهي)

10 – يادگيري و تفكر

11 – حافظه و فراموشي

12 – زبان و تفكر

13 – مباني فيزيولوژيك انگيزش

14 – انگيزش و هيجانهاي انساني

15 – شخصيت و ارزيابي آن

16 – آزمودن قابليت هوش

17 – تعارض، تطبيق و بهداشت رواني

 


بهداشت عمومي 1اصول خدمات بهداشتي

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                            1– 14

پيش نياز: ندارد

- كليات، تعاريف و مفاهيم بهداشت عمومي دامنه فعاليت در بهداشت عمومي طيف سلامت

 

2 ساعت

- بهداشت و تندرستي در دين مبين اسلام

2 ساعت

- وضع موجود و مسائل بهداشتي درماني در ايران و چگونگي تعيين نيازهاي بهداشتي درماني در جوامع شهري و روستائي و اهميت مراقبت هاي بهداشتي اوليه

 

2 ساعت

- عوامل اساسي در مراقبتهاي بهداشتي اوليه

2 ساعت

- آموزش بهداشت، فلسفه و روشهاي آن

2 ساعت

- نقش آموزش بهداشت در برنامه هاي مختلف بهداشتي درماني و تاثير آن با مشاركت مردم در اين خدمات

 

2 ساعت

- بهداشت محيط (باتوجه كامل به تامين آب سالم و كافي و بهسازي اساسي بيماريهاي ناشي از آب، مشخصات اپيدمي هاي آن، تصفيه آب در سطح خانواده، بيماريهاي منتقله بوسيله موادغذائي حاملين بيماريها، بهسازي محل توليد توزيع و مصرف غذا، آلودگي هوا و بيماريهاي ناشي از آلودگي هوا

 

 

 

6 ساعت

- كليات درباره مراقبت هاي بهداشتي مادران و كودكان (با تاكيد بر بهداشت مدارس) و امور جمعيتي و فاصله گذاري بين مواليد

 

2 ساعت

- برنامه هاي ملي مبارزه با بيماريهاي شايع و بومي

2 ساعت

- ايمن سازي عليه بيماريهاي عمده عفوني

2 ساعت

- كليات بهداشت حرفه اي باتوجه كامل به بيماريهاي ناشي از كار و اصول و روشهاي پيشگيري از بيماريهاي حرفه اي

 

4 ساعت

- نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي جهان و ايران و سازمانهاي بين المللي

2 ساعت

- سطوح مختلف ارائه خدمت در شبكه بهداشتي درماني كشور

2 ساعت

- مديريت برنامه ريزي و ارزشيابي خدمات بهداشتي درماني در ايران

2 ساعت

 

                                                                                                                                           


بهداشت عمومي 2اصول اپيدميولوژي و مبارزه

با بيماريها

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                      2– 14

پيش نياز: اصول خدمات بهداشتي

سرفصل دورس:

- تعريف اپيدميولوژي، برخورد اكولوژيك با بيماريها

1 ساعت

- واژه هاي متداول در اپيدميولوژي

1 ساعت

- عوامل بيماريزاي فيزيكي، شيميائي و بيولوژيك

4 ساعت

- عوامل ميزبان

1 ساعت

- عوامل محيط فيزيكوشيميائي بيولوژيك و اجتماعي

1 ساعت

- پيشگيري و مراحل مختلف آن

2 ساعت

- كليات و انواع مطالعات اپيدميولوژيك (بطوراختصار)

3 ساعت

- اپيدمي ها و چگونگي بررسي آنها (نحوه جمع آوري اطلاعات، طبقه بندي و نمايش آنها برحسب زمان، مكان و شخص) استفاده از آمار در اپيدميولوژي

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي قابل پيشگيري بوسيله واكسن

6 ساعت

 

برنامه گسترش ايمن سازي كشورE.P.I(6 ساعت):

- كلياتي درباره شش بيماري قابل پيشگيري بوسيله واكسن و مكانيسم ايمني (ذاتي و اكتسابي) و استفاده از آن

 

2 ساعت

- واكسن، ساخت، نگهداري (زنجيره سرما) و كاربرد آن

2 ساعت

- نحوه تشكيل و اداره يك مركز واكسيناسيون و انجام برنامه و چگونگي ارزشيابي عملي برنامهE.P.I

2 ساعت

 

اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي اسهالي 5 ساعت:

- تعريف، اهميت، اپيدميولوژي و پاتولوژي بيماريهاي اسهالي (اسهال هاي حاصله از اثرشياكولاي وبا و اسهالهاي حاصله از ويبريوها، اسهال هاي انگلي و عفونت هاي حاصله از سالمونلا ها، شيگلاها و....

 

 

1 ساعت

-تعريف و انواع دزئيدراتاسيون و تشخيص درجات آن (سئوال مشاهده، لمس و توزين)

1 ساعت

- درمان اسهال باتوجه به پيشگيري از دزئيدراتاسيون و درمان دزئيدرتاسيون(سرمهاي وريدي سرمهاي خوراكيO.R.Sو دلائل تاثير و نحوه كاربرد آن، رژيم هاي غذائي در اسهال و نقش آنتي بيوتيكها و داروهاي ضد اسهال

 

 

2 ساعت

- پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهالي و آموزش بهداشت، بهداشت مواد غذائي، بهسازي محيط و مبارزه با مگس

 

1 ساعت

 

ساير بيماريهاي مهم 4 ساعت:

- كلياتي درباره ساير بيماريهاي عفوني مهم شايع در ايران (سل– تب مالت – مالاريا)

1 ساعت

- كلياتي درباره بعضي از بيماريهاي خاص در ايران (هاري و جذام و..)

1 ساعت

- اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي غير واگير (سرطانها، روماتيسم، بيماريهاي قلبي، حوادث و مسموميتها و...)

 

2 ساعت

 

 

                 زبان اختصاصي 1

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              1– 18

پيش نياز: زبان عمومي 2

 

متن در نظر گرفته شده براي اين درس كتاب

Physiology of the Human Body, Guyton, 1979, Saunders

مي باشد. اين كتاب توسط انتشارات دانشگاه شيراز افست شده است و ميتواند باندازه كافي در دسترس قرار گيرد. تدريس حداقل 120 صفحه اول كتاب براي زبان اختصاصي 1 ضروري است.


زبان اختصاصي 2

 

تعداد واحد: 3                                                                                                                     

نوع واحد: نظري (51 ساعت)              2 - 18

پيش نياز: زبان اختصاصي 1

 

سرفصل دروس:

متن اين درس، كه ضرورتاً بايد سنگين تر از متن زبان اختصاصي 1 باشد، از ميان متون علمي توسط هر دانشكده مشخص مي شود.


اصول كلي تغذيه

 

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظري (34 ساعت)                                                                                             25

پيش نياز: بيوشيمي

 

سرفصل دروس:

بخش اول: نقش و اهميت تغذيه (2 ساعت)

- مقدمه: مسائل و مشكلات تغذيه اي در ايران و جهان – اهميت تغذيه در بهداشت و درمان و سلامت جامعه

- اصول كلي تغذيه – اهداف – تاريخچه و تعاريف – تركيب شيميائي بدن

بخش دوم – مواد مغذي و منابع اصلي آنها (7 ساعت)

كربوهيدراتها – چربي ها – پروتئين

- انرژي – تعريف – روشهاي اندازه گيري و نيازهاي انرژي – تعادل انرژي

- آب و املاح و ويتامين ها

توضيح اينكه تاكيد مي شود از كل وقت پيش بيني شده 2 ساعت جهت «انرژي» و 2 ساعت جهت تدريس «آب و املاح و ويتامينها» درنظر گرفته شود.

بخش سوم – شناخت غذا (2 ساعت)

- گروههاي غذائي (2 ساعت)

- موارد استعمال و استفاده از جداول تغذيه اي            R.D.A, W.H.O-F.A.O

- جداول مواد غذائي خام و پخته

- بخش چهارم – شناخت فرهنگ، سنن و عادات غذائي منطقه اي در رابطه با وضع تغذيه فرد و جامعه و تنظيم برنامه غذائي (2 ساعت)

- ابعاد مختلف عادات غذائي جامعه

- تنظيم برنامه غذائي

- نقش برنامه ريزي تغذيه اصولي (نقش دولت – سازمانهاي ملي و بين المللي دست اندركار غذا و تغذيه) باختصار

- نشريات علمي مربوط به غذا و تغذيه

- بخش پنجم – تغذيه گروه هاي آسيب پذير (6 ساعت)

- نيازمنديهاي تغذيه اي مادران در دوران بارداري و شيردهي

- نيازمنديهاي تغذيه اي نوزادان و كودكان

- نيازمنديهاي تغذيه اي سالمندان

بخش ششم – روشهاي ارزشيابي وضع تغذيه (4 ساعت)

- بررسي باليني وضع تغذيه

- بررسي آنتروپومتريك

- بررسي مصرف مواد غذائي

- بررسي شيميائي

- بررسي اقتصادي – اجتماعي

- بخش هفتم – بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و نحوه پيشگيري از آن (7 ساعت)

- مثلث بيماري زائي سوء تغذيه

- فقر پروتئين – انرژي(P.E.M)– كمخونيهاي تغذيه اي (آهن – اسيد – فوليك ويتامين(B– گواتراندميك

- گزروفتالي – راشي تيسم – كمبودروي

- اسكوربرت – بربري – پلاگر

- نمايش اسلايدهاي مربوط به علائم سوء تغذيه جهت دانشجويان

 بخش هفتم – بهداشت مواد غذائي (2 ساعت)

- اصول نگهداري مواد غذائي از نظرحفظ سلامت مواد مغذي – فرآيند اتلاف مواد غذائي

- مسموميتهاي موادغذائي


بافت شناسي

تعداد واحد: 4

نوع واحد: نظري – عملي                                           &nb