آموزش پرستاري

فصل اول

مشخصات كلي برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته)

آموزش پرستاري

 

مقدمه:

به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و متبحر در رشته پرستاري و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خودكفايي جهت جبران كمبود نيروهاي متخصص آموزشي، خدماتي در مراكز آموزشي، بهداشتي درماني جمهوري اسلامي ايران و در نتيجه حفظ و ارتقاء سطح علم در نظام جمهوري اسلامي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) رشته آموزش پرستاري با مشخصات زير ارائه مي‌گردد.

1- تعريف و هدف:

كارشناسي ارشد پرستاري (ناپيوسته) به دوره‌هايي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي‌گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي‌باشد.

هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق، متعهد و متبحر مي‌باشد بطوريكه بتوانند بر مباني علوم پرستاري و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم، مجموعه را به گونه‌اي كسب كنند كه بخوبي بتوانند در هريك از ابعاد پرستاري، آموزش، پژوهش و مديريت فعاليت نموده و بدين ترتيب كمبودهاي موجود اعضاء هيئت علمي و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي انساني متبحر مراكز بهداشتي درماني را جبران نمايند و از مقالات علمي و تحقيقات علوم پرستاري و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده كنند.

2- طول دوره و شكل نظام:

براساس آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) مصوب شورايعالي برنامه ريزي انقلاب فرهنگي حداقل طول دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته) رشته پرستاري 3 سال و حداكثر مجاز طول تحصيلات اين دوره براي دانشجويان تمام وقت 2 سال و براي دانشجويان نيمه وقت برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد.

هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال مي‌باشد و در هر نيم سال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد. نظام آموزش اين دوره واحد است و براي هر واحد درسي نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است و دانشجو بايد به ازاي هر سال درس نظري حداقل سه ساعت وقت صرف مطالعه بحث و تجزيه و تحليل در درس بنمايد.

3- واحدهاي درسي:

تعداد كل واحدهاي اين دوره 32 واحد مي‌باشد و درصورت لزوم دانشجو بايد مقدمتاً برخي از دروس دوره كارشناسي را حداكثر به مدت دو نيمسال بعنوان پيشنياز بگذراند.

دروس پايه (اصلي)                      7 واحد

دروس تخصصي و الزامي19 واحد

پايان نامه (با طرح پژوهشي)          6 واحد

مجموعه واحدها             32 واحد

تذكر:

بديهي است چنانچه دانشجو نياز به گذراندن برخي دروس پيشنياز داشته باشد در خلال اين دوره آن دروس را مي‌گذراند و مسلماً حداكثر طول مجاز تحصيل براي چنين دانشجوياني به نسبت واحدهاي پيشنياز گذرانده شده افزايش مي‌يابد.

4- نقش و توانايي:

دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي مي‌كنند مي‌توانند در صورت داشتن شرايط لازم در مؤسسات آموزش عالي به امر تدريس و تحقيق پرداخته و همچنين ضمن كمك به امر برنامه ريزي در مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي يا مراكز تحقيقاتي انجام وظيفه نمايند.

5- ضرورت و اهميت:

باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم پرستاري و تحقيقات دامنه‌داري كه طي صد سال اخير انجام گرديده و نياز به شناخت عوامل مختلف بيماريزا و ارتباط آنها با انسان و نياز روزافزون مؤسسات آموزش عالي و مراكز بهداشتي درماني به مدرس و مدير پرستاري متعهد و متبحر و نيز جهت كوشش در پژوهشهاي علمي براي نيل به خودكفايي و آماده نمودن افراد جهت ادامه تحصيل تا مرحله دكتري علمي داير نمودن اين دوره و اهميت آن مشخص مي‌گردد و تأسيس اين دوره در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران كاملاً ضرورت دارد.

6- شرايط ورود:

داوطلبين بعلاوه دارا بودن شرايط عمومي گزينش دوره كارشناسي ارشد مصوب شورايعالي برنامه ريزي بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي (ليسانس) در رشته پرستاري يا ليسانس پرستار ماما باشند.

 

 

 


 

 

فصل دوم

برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته)آموزش پرستاري


الف) دروس عمومي:

دانشجوياني كه در دوره كارشناسي دروس عمومي نگذرانده باشند طبق آخرين آيين نامه مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي دروس ياد شده را خواهند گذراند.

ب) دروس اصلي:

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

01

روش تحقيق، آشنايي با منابع و وسايل و وسايل و ابزار تحقيق

2

26

17

43

 

02

تحليل آماري = آمار پيشرفته

3

51

 

51

 

03

نظريه ها و كاربرد آنها در پرستاري

2

34

 

34

 

 

جمع

7

111

17

128

 

 

 


ج) دروس تخصصي الزامي

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

5

برنامه ريزي درسي

2

34

 

34

 

6

سنجش و اندازه گيري

2

34

 

34

 

7

فنون تدريس

2

34

 

34

 

8

تمرين تدريس

2

 

68

68

كليه دروس تخصصي

 

جمع

8

102

68

170

 

 

 


 2- دروس تخصصي اختياري

از مجموعه دروس زير هر دانشجو موظف است فقط يك مجموعه را انتخاب و با موفقيت بگذراند.

 

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

مجموعه دروس تخصصي (1)

09

10

 

11

 

12

فيزيولوژي پيشرفته

پرستاري داخلي و

جراحي (1)

پرستاري داخلي و

جراحي (2)

پرستاري داخلي و

جراحي (3)

2

3

 

3

 

3

34

34

 

34

 

34

-

68

 

68

 

68

34

102

 

102

 

102

 

 

 

پرستاري داخلي و جراحي (1)

 

پرستاري داخلي و جراحي (1)

 

جمع

11

136

204

340

 

مجموعه دروس تخصصي (2)

13

14

 

15

16

 

 

17

فيزيولوژي پيشرفته

بررسي وضعيت سلامت در كودكان

تكامل كودك و خانواده

پرستاري بهداشت كودك و خانواده (1)

پرستاري بهداشت

كودك و خانواده (2)

2

2

 

2

3

 

 

2

34

17

 

34

34

 

 

17

 

68

 

 

68

 

 

68

34

85

 

34

102

 

 

85

 

 

جمع

11

136

204

340

 

مجموعه دروس تخصصي (3)

18

 

19

 

20

 

21

پرستاري رواني (1)

(فرد درماني)

پرستاري رواني (2) (فاميل درماني)

پرستاري رواني (3) (گروه درماني)

روانپزشكي و روانپرستاري اطفال و نوجوانان

3

 

3

 

3

 

2

34

 

34

 

34

 

34

68

 

68

 

68

102

 

102

 

102

 

34

ارتباطات درماني

 

جمع

11

136

204

340

 

 

 


 

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز يا زمان ارائه درس

نظري

عملي

جمع

مجموعه دروس تخصصي (4)

22

23

 

24

 

25

اپيدميولوژي

پرستاري بهداشت جامعه (1) (جامعه)

پرستاري بهداشت جامعه (2) (خانواده)

پرستاري بهداشت جامعه (3) (گروه)

2

3

 

3

 

3

34

34

 

34

 

34

-

68

 

68

 

68

34

102

 

102

 

102

آمار حياتي

مجموعه دروس تخصصي 5

26

27

 

28

29

اصول مديريت

نظريه ها و روشهاي رهبري

مديريت پرستاري

مديريت خدمات پرستاري

2

3

 

3

3

34

34

 

34

34

 

68

 

68

68

34

102

 

102

102

 

 

جمع

11

136

204

340

 

 

 


 

دتحقيق و تتبع

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

يا زمان ارائه درس

نظري

عملي

جمع

*35

 

36

سمينار مسائل پرستاري (خدمات و آموزش)

پايان نامه (با ارائه طرح تحقيق)

 

 

6

34

 

34

درس پيشنياز پايان نامه

جمع

 

6

34

-

34

 

 

 

* كليه دانشجويان ملزم به گذراندن اين درس قبل از طرح تحقيق و پايان نامه مي‌باشند. (بصورت پيش نياز) و به ميزان 2 واحد است.