فيزيوتراپي

برنامه آموزشي دوره دكتري(Ph.D)فيزيوتراپي

 فصل اول


مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دوره دكتري(Ph.D)رشته فيزيوتراپي

 

 

مقدمه:

باتوجه به نيازهاي آموزشي، پژوهشي و درماني در زمينه‌هاي مختلف فيزيوتراپي در دانشگاهها‌، مراكز درمان و مؤسسات پژوهشي و به منظور نيل به استقلال علمي، جبران كمبود استاد در دانشگاهها و ارتقاء سطح علمي مدرسين اين رشته و كمك به ارزيابي و درمان بيماران طرح كلي دوره دكتراي فيزيوتراپي(Ph.D)ارائه مي‌گردد.

1- تعريف و هدف

دكتراي فيزيوتراپي به دوره‌اي اطلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي ارشد فيزيوتراپي را شامل شود و هدف از ايجاد آن تربيت افراي متخصص و مسلط به مطالب علمي و قادر به انجام پژوهش در رشته مربوطه مي‌باشد تا با بكارگيري روشهاي پيشرفته تحقيق و درمان در اين رشته آگاهي، كارآيي و مهارت علمي و عملي بالاتري را جهت آموزش، پژوهش بدست آورند.

2- محور اصلي:

محور اصلي فعاليتهاي دوره دكتراي فيزيوتراپي پژوهش و كسب تبحر در يكي از زمينه‌هاي عصبي - عضلاني، عضلاني - اسكلتي، قلبي - ريوي و بيومكانيك است و آموزش وسيله برطرف كردن كاستي‌هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است تا راه را براي وصل به اهداف دوره هموار سازد.

3- طول دوره:

حداكثر مدت مجاز تحصيل (آموزشي پژوهشي) 5/4 سال است. درصورتيكه دانشجو در مدت مجاز تحصيل نتواند دروس خود را به پايان رسانيده و از رساله خود دفاع نمايد از ادامه تحصيل در آن رشته محروم مي‌شود.

مراحل دوره:

بطور كلي برطبق آيين نامه دوره دكتري مصوب شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 8/12/1372 دوره دكترا شامل دو مرحله آموزشي و پژوهشي است.

الف - مرحله آموزشي:

واحدهاي درسي مرحله آموزشي شامل دو قسمت اجباري و انتخابي است.

واحدهاي اجباري شامل 10 واحد مي‌باشد و واحدهاي انتخابي شامل 27 واحد مي‌باشد كه دانشجو با توجه به زمينه رساله و نظر استاد راهنما موظف به گذراندن 10 يا 11 واحد از واحدهاي انتخابي است. طول مدت مجاز مرحله آموزشي 2 تا 5 نيمسال تحصيلي است.

ب - مرحله پژوهشي:

مرحله پژوهشي شامل 24 واحد رساله تحصيلي است و دانشجو بايد حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قبولي در امتحان جامع، موضوع رساله خود را با موافقت استاد راهنما تعيين و پس از تصويب شوراي تحصيلات تكميلي مرحله پژوهشي را آغاز نمايد.

4- شرايط ورود:

جهت ورود و ادامه تحصيل در دوره دكتراي فيزيوتراپي داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) فيزيوتراپي از يكي از دانشگاههاي داخل و يا خارج كه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي رسيده باشد الزامي است.

ساير شرايط ورودي طبق آيين نامه دوره دكتراي(Ph.D)مي‌باشد.

مواد امتحاني و ضرايب مربوطه:

1- فيزيوتراپي در انواع بيماريها مثل الكتروتراپي - تمرين درماني - اورنر - برونر - ارزشيابي و اندازه گيري (ضريب 4).

2- الكترونوروفيزيولوژي شامل: فيزيولوژي كار - نوروفيزيولوژي عصب و عضله (ضريب 2).

3- زبان تخصصي (ضريب 3).

5- نقش و توانايي:

باتوجه به برنامه جامع و مدون دوره دكتراي فيزيوتراپي فارغ‌التحصيلان اين دوره در زمينه‌هاي آموزش تحقيق و توان بخشي توانايي‌هاي زيادي را كسب خواهند نمود بطوريكه با توانايي بيشتري قادر خواهند بود در علوم كلينيكي و پايه تحقيق نمايند و با فراگيري روشهاي توان بخشي جديد موجب بهبود و اعتلاي سطح كيفي امور آموزش و خدمات توان بخشي شوند.

6- ضرورت و اهميت:

در عصر كنوني اكثر درمانهاي ارائه شده در علم پزشكي بر مبناي تحقيقات و داده‌هاي علمي استوار است در اين راستا علم فيزيوتراپي نيز براي ارزيابي اثر روشهاي كنوني و همچنين ابداع روشهاي توانبخشي جديد احتياج به تحقيق و پرورش محققين كارآزموده شديداً احساس مي‌شود علاوه بر تحقيق، تربيت مدرسين علم آموخته كه بتوانند يافته‌ها و علوم توان بخشي را به نحو مؤثر به دانشجويان بياموزند از احتياجات مبرم دانشكده‌هاي توان بخشي كشور است. تأسيس دوره دكتراي فيزيوتراپي مي‌تواند با پرورش افراد ماهر راه رسيدن به اهداف مزبور را همراه سازد.


 

فصل دوم

برنامه دروس دوره دكتراي(Ph.D)رشته فيزيوتراپي


الف - دروس انتخابي

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

01

آناليز سيستمهاي حسي و حركتي

3

51

-

51

 

02

كنترل حركت

3

51

-

51

 

03

آناتومي و فيزيولوژي پيشرفته سيستم قلبي - ريوي

3

51

-

51

 

04

فيزيوتراپي در ضايعات عضلاني - اسكلتي

2

34

34

68

 

05

فيزيوتراپي در آسيب‌هاي ورزشي

2

34

-

34

 

06

بيوشيمي

2

34

-

34

 

07

فارماكولوژي در توان بخشي

2

34

-

34

 

08

بافت شناسي

2

17

34

51

 

09

آشنايي با حيوانات آزمايشگاهي

2

17

34

51

 

10

بيومكانيك بافتي

2

34

-

34

 

11

درمانهاي دستي

3

17

68

85

 

جمع

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: دانشجو موظف به گذراندن 10 يا 11 واحد از دروس فوق با نظر استاد راهنما مي‌باشد.


ب - دروس اجباري

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

12

اصول فيزيكي تمرين درماني

2

34

-

34

 

13

فيزيولوژي پيشرفته اعصاب و عضلات

2

34

-

34

 

14

بيومكانيك كار

2

34

-

34

 

15

الكتروفيزيولوژي

2

17

34

51

 

16

سمينار*

2

34

-

34

 

17

رساله

24

-

-

-

 

جمع

34

153

34

187

 

 

 

 

*24 واحد رساله جزء مرحله پژوهشي است.