اهداف و برنامه هاي معاونت » نقشه علمي دانشگاه در حوزه آموزش

نقشه علمي دانشگاه در حوزه آموزش

راهبرد1- تقويت و رهبري دانشگاهي (academic governance)

-         استقرار نظام جامع ارزشيابي براي 100% دوره هاي آموزشي مبتني بر استاندارها / برنامه هاي آموزشي كشوري و بين المللي ( تقويت پاسخگويي (accountability) دانشگاه)

-         تامين و تقويت استقلال آموزشي دانشگاه در حوزه هاي سياستگزاري ، جذب و ارزشيابي دوره هاي آموزشي

-         بازبيني مقررات آموزشي با هدف تسهيل فرآيندهاي آموزشي و تفويض هر چه بيشتر اختيارات به دانشكده ها و گروه هاي آموزشي

-         تقويت سياستگزاري مبتني بر بهترين شواهد در كليه عرصه ها و سطوح حوزه آموزش

-         ارايه مشاوره و كمك به راه اندازي دوزه هاي تحصيلات تكميلي در ساير دانشگاه هاي كشور

راهبرد 2 – توسعه نظام آموزشي با رويكرد سلامت نگر و پاسخ گو به جامعه

-         بازنگري برنامه هاي آموزشي در مقاطع مختلف با هدف تقويت رويكرد سلامت نگر و گسترش آموزش پاسخگو

-         مشاركت در تدوين راهنماهاي آموزشي – مراقبتي و درماني در حوزه هاي اولويت دار نظام سلامت

-         تقويت ارتباط حوزه هاي آموزش و درمان

راهبرد 3 – تحول كم و كيفي برنامه هاي آموزشي ، حفظ جايگاه برتر آموزشي دانشگاه در رتبه بندي هاي كشوري و ارتقاي جايگاه دانشگاه در عرصه هاي بين المللي

-         برنامه ريزي مبتني بر پيامد (توان مندي) در دوره هاي آموزشي مختلف داير در دانشگاه

-         بازنگري و به روز رساني ادواري برنامه هاي آموزشي دوره ها و رشته هاي موجود با توجه به ضوابط ، استانداردها و برنامه هاي آموزشي كشوري

-         بازنگري برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه از نظر محتوا و روش ارايه با رويكرد استقرار نظام توسعه مداوم حرفه اي

-         توجه ويژه به موضوع اخلاق اسلامي و تعهد حرفه اي ، مهارت هاي ارتباطي و تقويت عملكرد مبتني بر شواهد در برنامه هاي درسي در كليه سطوح و رده هاي مختلف آموزشي

-         استقرار رويكردهاي نوين آموزشي با تمركز بر يادگيري فعال، گشسترش يادگيري الكترونيك، يادگيري مادام العمر و تفكر تحليلي و نقادانه

-         تقويت ارتباط بين علوم در حوزه سلامت(از جمله ارتباط بين علوم پايه و باليني ، طب نوين با مكمل و جايگزين به ويژه طب سنتي ) از طريق گسترش آموزش هاي ادغام يافته ، توسعه رشته هاي بين رشته اي( با تاكيد بر حوزه هاي نوين از جمله پزشكي ملكولي و نانو فناوري) و افزايش پايان نامه هاي بين رشته اي در مقاطع مختلف تحصيلي

-         تقويت ارتباط بين علوم حوزه سلامت با ساير علوم از جمله علوم انساني

-         توسعه رشته ها و مقاطع آموزشي منطبق بر وظايف دانشگاه در نقشه علمي كشسور

-         تاسيس دانشكده هاي جديد براساس سياست هاي توسعه اي دانشگاه و نقشه علمي سلامت كشور

راهبرد 4 – توسعه منابع انساني فعال در حوزه آموزش

-         اصلاح سرانه اعضاي هيات علمي به فراگيران براي ارتقاي جايگاه دانشگاه به رتبه اول كشوري با توجه ويژه به جذب اعضاي هيات علمي توانمند در رشته هاي تخصصي و با توان بالاي آموزشي و يا پژوهشي

-         تقويت توانمندي هاي آموزشي اعضاي هيات علمي از طريق:

طراحي و اجراي نظام جامع توانمند سازي اعضاي هيات علمي در حوزه آموزش

ايجاد شبكه آموزش در سطوح مختلف دانشگاه به منظور پياده سازي دانش آموزش علوم پزشكي در 100% بخش ها و گروه هاي آموزشي

فراهم كردن بستر انجام فعاليت هاي توسعه اي در زمينه آموزش توسط اعضاي هيات علمي از طريق ارايه مشاوره ، برگزاري جشنواره هاي آموزشي و تسهيل نشر نتايج فعاليت هاي توسعه آموزشي

حمايت مالي از پروژه هاي توسعه و نوآوري آموزشي از طريق تسهيل اعطاي گرانت هاي آموزشي و تجديد ساختار تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش با اختصاص سقف اعتبار 60% از بودجه ساليانه آموزش به جز حقوق به اين امر

توسعه و بهبود نظام ارزيابي كمي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي با رويكرد مديريت مبتني بر رسالت

جهت دهي و بهبود نظام ارزيابي كيفيت فعاليت ها و ارتقاي اعضاي هيات علمي با رويكرد تقويت نقش آموزشي اعضاي هيات علمي (در حوزه هاي تعالي آموزشي، آموزش دانش پژوهانه و دانش پژوهي آموزشي ) و تعيين مسيرهاي (Track) آموزشي مشخص با نظام ويژه ارتقاي مرتبط با خود

ايجاد تسهيلات رفاهي ( برقراري وام ها ، اجراي پروژه هاي مسكن و ..) و حمايت هاي مادي و معنوي از اعضاي هيات علمي و تدوين راهكارهاي تشويقي مناسب

-         حمايت از استعدادهاي درخشان و فراهم كردن زمينه جذب اين افراد در سطوح مختلف از جمله به عنوان فراگير و عضو هيات علمي

-         فراهم كردن زمينه و تشويق دانشجويان به افزايش مشاركت در توسعه آموزش از طريق:

ايجاد شاخه دانشجويي در مركز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش و جلب همكاري دانشجويان در طرح هاي توسعه آموزشي

توسعه اعطاي ميني گرنت هاي دانشجويي در حوزه آموزش

افزايش تعداد پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي

بهره گيري از توان دانشجويان در حوزه آموزش از طريق راه اندازي برنامه هاي توتور و كمك مدرس

-         تعميق آگاهي و توانايي دانشجويان در حوزه آموزش پزشكي از طريق:

برگزاري دوره هاي آشناسازي دانشجويان با مفاهيم آموزش پزشكي

راه اندازي دوره ديپلم پژوهش در زمينه آموزش پزشكي و مدرك دوگانه در رشته هاي وابسته و رشته آموزش پزشكي

راهبرد 5 – توسعه قطب هاي آموزشي

-         توسعه و ايجاد قطب هاي علمي در دانشگاه با نگاه سرآمدي آموزش

راهبرد 6 – بهبود در شيوه هاي پذيرش دانشجو

-         طراحي نظام تعيين ظرفيت هاي آموزشي دانشگاه براساس كيفيت مورد انتظار دانشگاه و باتوجه به نيازهاي جامعه و نظام سلامت

-         طراحي و راه اندازي نظام پذيرش دانشجو با تاكيد بر ارزيابي توان مندي ها و ويژگي هاي فردي در كنار ارزيابي عملكرد دانشي داوطلبان

راهبرد 7 – ايجاد محيط آموزشي راهبرنده

-         تقويت شاگرد پروري و افزايش تعامل بين استاد ودانشجو با هدف تقويت جنبه هاي ارزشي و اخلاقي علاوه بر جنبه هاي انتقال دانش از طريق گسترش برنامه هاي مشاوره تحصيلي در دوره ها و مقاطع مختلف تحصيلي

-         كارآمدسازي نظام مشاوره و راهنمايي تحصيلي

-         مشاركت در بسط و گسترش برنامه هاي فرهنگي دانشجويي

راهبرد 8 – تقويت ارتباط بين آموزش و عرصه هاي باليني و جامعه

-         تقويت و توسعه دوره هاي دكتراي تخصصي پژوهشي

-         اصلاح روند انتخاب و اجراي پايان نامه ها با توجه به اولويت هاي پژوهشي دانشگاه و جامعه در راستاي نقشه جامع سلامت كشور و با رويكرد حل مسائل و مشكلات نظام سلامت و ارايه خدمات

راهبرد 9 – جذب منابع مالي و افزايش اعتبارات آموزشي

-         افزايش سهم آموزش از منابع مالي دانشگاه

-         تامين منابع مالي موردنياز براي رفع نيازهاي آموزشي از طريق:

استفاده از توان مالي و تجهيزاتي بخش خصوصي ، سازمان هاي عمومي و اجرايي و همچنين صنايع براي توسعه آموزش ، پژوهش و نوآوري

جذب هدايا ، كمك ها و مشاركت هاي مردمي براي كمك به آموزش ، پژوهش و نوآوري

جذب منابع مالي از وزارت بهداشت و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

-جذب اعتبارات از ساير دستگاه هاي داخلي و بين المللي

راهبرد 10- توسعه همكاري ها و ارتباطات بين المللي

-         گسترش دوره هاي آموزشي مشترك با مراكز بين المللي براساس اولويت ها

-         نگاه جديد به شعبه بين الملل دانشگاه با هدف استفاده از ظرفيت اين به منظور افزايش جذب دانشجويان خارجي در مقاطع و رشته هاي مختلف

-         گسترش تبادل دانشجو و اعضاي هيات علمي با هدف تقويت بنيه علمي و شناساندن توان مندي هاي دانشگاه در حوزه آموزش

-         تشويق و تسهيل همكاري هاي پژوهشي و آموزشي با مراكز علمي معتبر داخل و خارج از كشور

-         گسترش ارتباطات بين المللي(جذب استاد و دانشجوي خارجي و ...)

-         ارتباط با دانشگاه هاي برتر دنيا به منظور سرمايه گذاري در پژوهش هاي مشترك

-         تسهيل سفر هيات علمي دانشگاه براي بازديد از دانشگاه ها و مراكز و آزمايشگاه هاي معتبر در دنيا به صورت برنامه ريزي شده

-         رصد كشورهاي منطقه در زمينه سرمايه گذاري و انجام پژوهش(كشورهاي منطقهEMRO، همسايه ،ECO، آسيا)

-         تسهيل و تشويق فرصت مطالعاتي

-         تسهيل شركت هدفمند اعضاي هيات علمي در كنگره ها

-         تسهيل شركت دانشجويان در كنگره هاي خارجي

-         دعوت و تسهيل بازديد دانشمندان برجسته دنيا از دانشگاه

-         برگزاري كنگره هاي بين المللي در دانشگاه

-         تدوين پروتكل براي تفويض اختيار براي عقد قرارداد در سطح بين المللي

-         تسهيل ارتباطات بين المللي در زمينه انتشار مقالات مشترك