صفحات خاص » پيوندهاي مفيد » سامانه جامع آموزش مداوم پزشكي كشوري » اطلاعيه ها » سامانه آموزش هاي آزاد دانشگاه (SAMAD)

سامانه آموزش هاي آزاد دانشگاه (SAMAD)

دوره آموزش آزاد: اين دوره‌ها مباحث و موضوعاتي را شامل مي‌شود كه برگزاري آنها در قالب برنامه‌هاي آموزش آزاد (باتوجه به اطلاعات اپيدميولوژيك، نياز مخاطبين، نياز حوزه سلامت كشور، وقايع ويژه، مديريت خطر و مانند آن) داراي اهميت تلقي شده و پس از تصويب مركز آموزش مداوم دانشگاه براي اجرا به مراكز مجاز متقاضي برگزاري برنامه‌هاي آموزش آزاد اعلام مي‌شود.

 

مراكز مجاز: اعضاي هيات علمي، گروه‌هاي آموزشي، بيمارستان‌ها، مراكز و مراجع ذيصلاح دانشگاه علوم پزشكي تهران كه متقاضي برگزاري دوره آموزش آزاد هستند.


ادامه مطلب...