صفحات خاص » تماس با ما

سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران
داده‌هاي نقشه
داده‌هاي نقشه ©2016 Google
داده‌هاي نقشهداده‌هاي نقشه ©2016 Google
داده‌هاي نقشه ©2016 Google
نقشه
ماهواره

اطلاعات تماس

  نشاني:  تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس،سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه هفتم، معاونت آموزشي      كد پستي : 1417653761
  
  تلفن:   021-66492271
  دورنگار:  021-81633047 
   پست الكترونيك:  tums_edu@tums.ac.ir