اطلاعيه ها

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در اطلاعيه‌اي تأكيد كرد پذيرش دانشجو در اين دانشگاه صرفاً از طريق قبولي در آزمون ورودي و طبق ضوابط و مقررات مصوب كشوري انجام مي‌پذيرد.